3.9.  МІГРАЦІЙНИЙ ДОСВІД СІЛА

СІЛА з гордістю називають себе країною іммігрантів. Перша хвиля - се­редина XVI ст. - масове переселення людей з країн Східної Європи (Велика Британія, Німеччина).

У 80-х роках XIX ст. - нова хвиля переселенців з Ірландії, Східної та Південної Європи. Сучасна хвиля почалася з кінця 60-х років XX ст. (при­було понад 9 млн чол.). Чиста імміграція становила 1 млн чол. щорічно з Азії, Латинської Америки, частково із західноєвропейських країн.

Дозволяється допуск трьох категорій: члени сімей американських гро­мадян та осіб, що постійно проживають у СІЛА на законних підставах, бі­женці та особи, професійні навички яких користуються попитом на ринку праці. 75 % мігрантів припадає на десять країн: Мексика, Філіппіни, СРСР, В’єтнам, Гаїті, Сальвадор, Індія, Домініканська Республіка, Китай та Ко­рея. Більше 75% іммігрантів осіло у шести штатах, що входять до числа найбільших та політично впливових, «плавильний казан», у якому «пере­топлювались» національності, став складним клубком проблем, соціальної напруги, пов’язаних з прибуттям нових поселенців.

Навіть за наявності нації іммігрантів імміграція являє собою досить складний та неоднозначний досвід. Вона стала джерелом прогресу як для людей, так і для цивілізацій, призвела до заселення та облаштування веле­тенських територій, особистої свободи, серйозних політичних концепцій та могутнього підйому економіки. Міграція служила засобом поширення но­вих ідей у політиці, науці, культурі. Володіння мовою є вкрай необхідним. Знання мови - ключ до економічного успіху, надійний індикатор адаптації іммігрантів та їх імміграції.

Іммігранти мають активну мотивацію до важкої праці, часто мають під­приємницьку жилку. Результат - нові сектори економіки на місцях, робочі місця, продуктивна економічна діяльність.

Реалізується щодо іммігрантів право на участь, яке забезпечується пра­вом на повне членство з тим, щоб не створювати в суспільстві неповноцінний клас іммігрантів.

Етнічні анклави - своєрідний притулок для першого покоління мігран­тів, а інтеграція спрацьовує вже на рівні другого покоління. Іноді ці анкла­ви перетворюються на місця ізоляції та ворожої поведінки щодо більшості населення.

Доведено, що суспільства, які борються за досягнення терпимості та со­ціальної справедливості щодо людей іншої національності чи раси, створю­ють вірогідність зовнішньополітичної дії та заслуговують на підтримку.

Служба імміграції та натуралізації США (СІН) - агентство Департа­менту юстиції, відповідає за контроль над виконанням законів щодо допус­ку іноземців у СІЛА та за надання пільг іммігрантам, що включає натура­лізацію іноземців. СІН також працює з Держдепартаментом, ООН, Депар­таментом охорони здоров’я та соціальних служб з прийому та переселення біженців. Очолює СІН спеціальний уповноважений, який підзвітний Гене­ральному прокурору. Обов’язки:

0 надання пільг іммігрантам;

0 прийом у пунктах митного контролю;

0 спонсорство для іммігрантів та неіммігрантів;

0 зміна статусу іммігрантів;

0 видача дозволів на роботу та інших дозволів;

0 натуралізація;

0 прикордонний контроль;

0 запобігання незаконному найму на роботу;

0 затримання та вислання з країни іноземних злочинців;

0 депортація та вислання;

0 відмова у наданні пільг особам, які не мають на це права;

0 боротьба з підробкою документів.

У боротьбі СІН виділяється дві основні програмні напрями: дотримання законодавства з імміграційних питань та розгляд заяв.

СІН має основне завдання - недопущення нелегального в’їзду в країну, виявлення та видворення тих, хто мешкає та працює у СІНА нелегально. Ці функції виконуються чотирма програмами з виконання імміграційного за­конодавства: прикордонний контроль, слідство, аналітична служба, служба затримки та депортації.

Прикордонний контроль - мобільний склад службовців в уніформі, які патрулюють зону у 8 тис. миль кордонів СІНА на автомобільному, повітряному та морському транспорті, а також на конях та пішки. Останнім часом їм вдало­ся запобігти понад 1 млн спроб нелегального перетинання кордону щорічно.

Слідство займається забезпеченням дотримання імміграційного зако­нодавства всередині СІНА. Спецагенти у цивільному використовують як традиційні, так і новаторські методи розслідування випадків незаконного знаходження іноземців, які зайняті злочинною діяльністю. Ці агенти час­то беруть участь у кримінальних розслідуваннях. Працюють у спецгрупах спільно з іншими агентствами, що ведуть боротьбу з наркобізнесом, насиль­ством, підробкою документів, традиційною та нестандартною організова­ною злочинністю. Також розшукують іноземців, які підлягають депортації за злочини, скоєні у своїй країні. Агенти контролюють різні підприємства та організації з метою недопущення найму людей, які не мають дозволу на ро­боту, накладають штрафи на роботодавців, які наймають таких робітників, знаючи, що ті не мають відповідного дозволу.

Аналітична служба збирає, оцінює та аналізує інформацію, яка стосу­ється діяльності СІН, дає вказівки штабному командному центру, котри" цілодобово підтримує зв’язок з іншими офісами та агентствами.

Служба затримки та депортації відповідає за затримку злочинців та іноземців, які незаконно проникли на територію США, взяття їх під варту до судового розгляду справ, який повинен визначити їхній статус або депорту­вати із США. Служба забезпечує відправку таких осіб зі США, коли вичерпа­ні всі інші засоби. Має 9 приміщень для взяття під варту - центри обробки.

СІН співпрацює з іншими органами (прикордонний патруль, іммігра­ційні інспектори, спецагенти) особливо щодо наркобізнесу.

Департамент адміністрування СІН включає управління інформацій­ними ресурсами, фінансами, кадрами, адміністрування, створення рівних можливостей для найму на роботу. Має досьє на 31 млн іноземців. СІН від­повідає щороку на 8 млн телефонних дзвінків по автоматизованій системі телефонного зв’язку та по безкоштовній національній лінії.

Відомство, яке займається питаннями рівних можливостей при прийомі на роботу, слідкує і за виконанням положень закону, який захищає права національних меншин, жінок, ветеранів війни.

Служба розгляду заяв СІН включає в себе винесення рішень, інспекту­вання, роботу центрів обслуговування та розгляд адміністративних апеля­цій. Відповідає за перевірку документів осіб, що прибули у США через пунк­ти митного контролю. Виносить рішення з отримання імміграційних пільг, а також на надання громадянства.

Служба контролює роботу імміграційних інтерв’юерів та систем оброб­ки даних у чотирьох центрах обслуговування.

Стратегічне планування в СІН має вісім напрямів. Вони складають ключові принципи, які визначають політику всередині СІН.

1. Полегшити виконання імміграційних законів. СІН спрощує та раціо­налізує свої процедури з тим, щоб полегшити пошуки пільг по іммі­грації та натуралізації, а також дотримання імміграційних законів - введення простіших правил, винесення справедливих рішень, які не суперечать одне одному та роз’яснення законів громадськості.

2. Стримувати незаконну міграцію за рахунок позбавлення пільг на робочо­му місці, посилення надійності документів СІН та координації дій, зокре­ма, міжнародної кооперації щодо усунення причин, які призводять до неї.

3. Повністю змінити організаційну структуру, використовувати сучасні технології для підвищення продуктивності та якості послуг, які нада­ються населенню.

4. Організація партнерських зв’язків для управління імміграційною системою. Створення спілок з іншими агентствами, на різних рівнях та безпосередньо з населенням для злагодженості процесів та коорди­нації підходів до управління національною міграційною системою.

5. Заохочення професіоналізму шляхом високих вимог до персоналу, звітності перед громадськістю, використання сучасних технологій та здійснення раціональної кадрової політики.

6. Ретельний збір та передання імміграційної інформації. СІН буде віді­гравати роль державного депозитарію зберігання інформації про ім­мігрантів, біженців та незаконних візитерів. Максимально викорис­товувати архіви СІН.

7. Концентрація ресурсів у тих галузях, де найбільше робоче наванта­ження і де можливі спроби обійти імміграційні підходи держави на основі оцінки ризику, використання технології примноження ресур­сів та гнучкості перед новими обставинами.

8. Підвищення ефективності програм СІН.

Стратегічне планування базується на новій редакції закону про імміграцію та національності, який доручає Генеральному прокуророві адміністрування та контроль за виконанням цього закону та інших актів, що регулюють питан­ня імміграції та натуралізації осіб, які не є громадянами СІЛА. Прокурор же передає повноваження Спеціальному Уповноваженому СІН для здійснення національної політики, яка передбачає відбір та контроль при наданні права в’їзду й перебування у СІЛА неемігрантам, що повинно сприяти возз’єднанню сімей, допуску в СІЛА іммігрантів, які мають навички та кваліфікацію, необ­хідні для СІЛА, надання тимчасового допуску для окремих категорій осіб, що не є громадянами СІЛА, прийому біженців, яких переслідують.

Служба також відповідає за попередження незаконного проникнення та перебування у СІЛА, включаючи кримінальне переслідування тих, хто на­магається сприяти цьому проникненню. Вона несе відповідальність за висе­лення та випровадження іноземців, чиє перебування в країні є незаконним.

Основні положення стратегічного планування СІН виходять з того, що еко­номічний, демографічний та політичний тиск у всьому світі призведе до збіль­шення кількості міжнародних мігрантів, які бажають поселитися у СІЛА. Ви­сокі темпи народжуваності, неадекватні перспективи отримання роботи зумов­лять зростання міграції молоді (до 20 років) у країну, де є більше можливостей.

Процес міжнародного переміщення полегшується світовою тенденцією руху із сільської місцевості у міста, де рівень життя вищий.

Унаслідок міжнародної міграції, що посилилась в останнє десятиріччя, СІЛА стають розшарованим суспільством. Хоча в цілому нація отримує пев­ні вигоди, одначе надалі можуть виникати певні труднощі.

Бачення майбутнього агентства потребує ефективної роботи, яка допо­може розрядити напругу, що супроводжує імміграцію. Ми живемо у світі, де посилюються міжнародні міграційні процеси і питання міграції стають пред­метом загальної стурбованості. Щедра імміграційна політика може існувати лише тоді, коли громадськість буде впевнена у здатності уряду приймати лю­дей згідно з суворими, але справедливими правилами. Робота та ефективність СІН відіграє головну роль у створенні та підтримці такої впевненості. Ефек­тивне управління імміграційною системою стане ключовим національним пріоритетом. СІН активно прагне подолати стереотипи, які поділяють людей на «своїх» та «не своїх», будувати людські стосунки на основі довіри. Про­тягом усього періоду діяльності СІН не припиняються суперечки щодо мож­ливості поєднання роботи з наданням послуг щодо міграції і натуралізації з роботою щодо забезпечення виконання імміграційних законів. Вважають, що ці два напрями суперечать один одному і не можуть здійснюватися одним і тим самим агентством. Проте це дві взаємодоповнюючі частини ефективного управління імміграційними процесами. Адже за кожною справою стоїть люд­ська доля і цілком доречно, щоб її майбутнє було в руках одного відомства.