Анотація

ББК67.5 УДК 34 Р 51

Рекомендовано вченими радами Київського національного університету внутрішніх справ та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Римаренко Ю.І.

Міжнародне міграційне право. Підручник. Університетський курс. - К.: КНТ, 2007. - 640 с. (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі)

ІвВК 966-373-144-3

Підручник являє собою одну із перших спроб обґрунтувати міжнародне мі­граційне право як науку та навчальну дисципліну. У ньому розглядаються по­нятійний апарат міграційного середовища, проблеми управління міграційними процесами, правовий, політологічний та інші аспекти міграційного буття, про­блеми протидії нелегальній міграції.

Розрахований на студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), викладачів вищих навчальних закладів.

ББК67.5

ISBN 966-373-144-3

© Ю. І. Римаренко, 2007 ©КНТ, 2007