1.6.  ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1. Міграційне право як наука та навчальна дисципліна. Теорети- ко-метод о логічні засади

1. Актуальність вивчення міграційного права у вищих юридичних за­кладах.

2. Предмет курсу, об’єкт та структура.

3. Основні цілі та функції міграційного права, його місце у системі со­ціально-гуманітарних та правових наук.

4. Теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи.

5. Термінолого-понятійний інструментарій (тезаурус).

Рекомендована література

12 Енциклопедія «Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіо­нальний та національний виміри. Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія і практика». - K., 1998.

0 Бієрвірт К. Вступ до міжнародного права та основні принципи захис­ту біженців. - K., 1996.

0 Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженцев в международном праве. - Буда­пешт, 1997. - 647 с.

0 Граманья М. Миграционные проблемы // Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Компас беженца и вынужденного переселенца. Справочник. - М., 1994.

0 Крисп Д. Положение беженцев в современном мире. - УВБК ООН. - М, 1996. -285 с.

0 Международное право в документах. - М., 1982.

0 Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 МОМ. Сборник международных правовых документов, регулирую­щих вопросы миграции. - М., 1994.

0 Новик В. Державна політика і регулювання міграційних процесів. - K., 1999.

0 Піскун О. Основи міграційного права. - K., 1999.

0 Піскун О. Політика і регулювання міграційних процесів в Україні. - K., 1999.

0 Правовий захист біженців в Україні. 36. документів. - K., 1994.

0 Римаренко Ю. І. Міграційні процеси: Терміни та визначення // Бі­женці та міграція. - 1999. -№ 1.

0 ХомраА. Миграция населення, вопросы теории, методика исследова­ния. - K., 1984.

Семінар 2. Міграційні процеси в сучасному світі

1. Міграція як вид соціального переміщення населення. Масштаби між­народної міграції.

2. Класифікація міграції. Зовнішні та внутрішні міграційні переміщення.

3. Конвенція ООН (1951), Протокол ООН (1961) про статус біженців.

4. Міжнародні інститути. Роль ООН та її спеціалізованих органів.

5. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Міжнародна органі­зація праці (МОП).

Рекомендована література

0 Беженцы: динамика перемещений. Доклад для независимой комис­сии по международным гуманитарным вопросам. - М., 1997.

0 Витковская Г. Вынужденная миграция, проблемы и перспективы. - М., 1993.

0 Конвенція про статус біженців // Український часопис прав люди­ни. - 1997. - №1.

0 Конвенція та Протокол, що стосується статусу біженця. УВБК ООН. - K., 1996.

0 Конституція MOM. - Женева, 1995.

0 Мармора JI. Миграция в контексте социально-экономической поли­тики // Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Материалы по проблемам миграции, беженцев и вынужденных пере­селенцев.-М., 1993.

0 МейснерД. Политическая и административная структура по миграции // Миграция и миграционная международная политика. - М., 1992.

0 Миграция населения. - М., 1992.

0 МОМ. Сборник международных правовых документов, регламенти­рующих вопросы миграции. - М., 1994.

0 Новік В. Державна політика і регулювання міграційних процесів в Україні. -K., 1999.

0 Отчет о мировом развитии 1997. Государство в меняющемся мире. Выборочные показатели мирового развития. - М., 1997.

0 Перрюиіу Р. Международная организация по миграции и ее роль // Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Петрова Т. Н. Механизм миграционного обмена: методы исследова­ния. - К., 1992.

0 Потапов В. И. Беженцы и миграционное право. -М., 1986. Рыбаковский А. Л". Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. - М., 1987.

0 Статут, Управління Верховного Комісара у справах біженців // Український часопис прав людини. - 1997. -№ 1.

0 УВКБ ООН в цифрах. - Женева, 1998.

0 УВКБ ООН и его партнеры в Европе. Информационное пособие. - Же­нева, 1995.

0 Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Представ­ництво в Україні. Діяльність УВКБ в Україні // Український часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Франко Л. Международная защита беженцев // Миграция и миграци­онная политика. - М., 1993.

Семінар 3. Захист біженців (мігрантів ) у міжнародному праві

1. Загальні аспекти захисту. Доступ до захисту та допомоги.

2. Особиста безпека біженців. Права людини мігранта (біженця).

3. Захист найвразливіших категорій населення (діти, жінки, інваліди).

4. Добровільна репатріація, полегшення та заохочення, безпечне повер­нення.

5. Втрата статусу біженця та пов’язаних з ним пільг.

Рекомендована література

0 Бадрінг Б. Механізм захисту особи згідно з Європейською конвенцією з прав людини // Український часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Гестлингер М. Обязательства государства по отношению к иностран­цам в соответствии с международным правом // Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и статуса беженцев в госу­дарствах СНГ и Балтии. - Хельсинки, 1994.

0 Грант С. Социально-экономические права иностранцев в миграционном праве // Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и статуса беженцев в государствах СНГ и Балтии. - Хельсинки, 1994.

0 Гронендайк К. Режим для мигрантов, длительное время проживаю­щих в Европе // Материалы семинара по вопросам гражданства, без­гражданства и статуса беженцев в государствах СНГ и Балтии. - Хель­синки, 1994.

0 Денисов В. Порушення прав людини та боротьба з ними // Права лю­дини. - К., 1997.

0 Денисов В., Евінтов В. Міжнародна система захисту прав людини - новий етап розвитку // Права людини в Україні. - К., 1994.

0 Документи боротьби проти катувань // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1997. - № 4.

0 Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосудар­ственном праве. - М., 1995.

0 Конвенція про статус біженців // Український часопис прав люди­ни. - 1997. -№ 1.

0 Конвенція та Протокол, що стосується статусу біженців. УВКБ ООН. - К., 1996.

0 Линкевич І. М. Деякі проблеми обмеження прав людини у міжнарод- но-правових актах // Матеріали наукової конференції - К., 1996.

0 Міжнародна хартія прав людини. Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1994. -№2.

0 Міжнародний захист // Кур’єр ЮНЕСКО. - 1993. - Серп.

0 Осуществление соглашений об обратном допуске лиц. Доклад рабо­чей группы Будапештской группы. - К., 1997.

0 Піскун О. Статус біженця та інститут притулку в міжнародному праві // Український часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Положение беженцев в современном мире. Найти решение. УВКБ ООН. - М., 1995.

0 Помощь беженцам. - Женева, 1995.

0 Проблемы беженцев в современном международном праве. - М., 1996.

0 Процедури подання і розгляду скарг // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві. - 1994. - № 7.

0 Резолюція щодо соціального і правового статусу біженців // Україн­ський часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Римаренко Ю. І. Права людини та громадянина, права, народів, пра­ва етнічних меншин // Український часопис прав людини. - 1996. - № 3-4.

0 Руденко В. Соціальний захист іноземців та осіб без громадянства // Міжнародний досвід державного управління міграцією: проблеми та шляхи їх вирішення. - К., 1997.

0 Руководство по процедурам и критериям определения статуса бежен­цев. -Женева, 1992.

0 Сень Н. М. Права людини на свободу і недоторканість: європейські «стандарти» та законодавство України // Матеріали наукової конфе­ренції. - К., 1996.

0 Топорнин Б. Н. Европейское право. - М., 1998.

0 Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудових мігрантів // Бюлетень Міністерства у справах на­ціональностей, міграції та культів. - 1995. - № 4.

Семінар 4. Європейський досвід розв’язання міграційних проблем

1. Діяльність Європейського Союзу та Ради Європи, Берлінський та Бу­дапештський процеси.

2. Заходи з посилення контролю за міграційними потоками та здіснення ефективної боротьби з нелегальною міграцією. Декларація і план бо­ротьби проти расизму, ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості.

3. Інтеграція переселенців, удосконалення управління міграційними процесами. Декларація про територіальний притулок.

4. Шенгенські угоди (1985-1990), Дублінська конвенція (1990), Маа­стрихтський договір (1982) та Амстердамський договір (1997).

5. Віденська декларація (1992), Європейська конвенція про правовий статус трудових мігрантів. Європейський суд з прав людини.

Рекомендована література

0 Альберти Р. К., Єммонс М. Л. Умейте постоять за себя. Ключ к само- утверждающему поведению. - 1992.

0 Ботъе Ж. Вид на жительство и воссоединение семей в западноевропей­ских странах // Материалы семинара по вопросам гражданства, без­гражданства и статуса иностранцев в государствах СНГ и Балтии. - Хельсинки, 1994.

0 Вергун В. Деякі аспекти правового статусу та умови перебування іно­земців у ФРН // Український часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Гронендайк К. Режим для мигрантов, длительное время проживаю­щих в Европе // Материалы семинара по вопросам гражданства, без­гражданства и статуса иностранцев в государствах СНГ и Балтии. - Хельсинки,1994.

0 Дженіс М., Кай Р., Бредлі С. Європейське право у галузі прав людини; джерела і практика застосування. - К., 1997.

0 Европейский Союз: новый этап интеграции. - М., 1996.

0 Ищущие убежище в Польше (количество, решения страны выезда). - Варшава, 1997.

0 Насильницьке або недобровільне зникнення осіб // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1994. - № 6.

0 Нелегальная переправка мигрантов: обзор. - Женева, 1995.

0 Омелянюк Н. Как государства могут бороться с нелегальной миграци­ей // Доклад на семинаре по вопросам неорганизованной миграции. - К., 1997.

0 Підлузька І. Міжнародна міграція та «Фортеця Європи»: дилема для урядів та випробування для громадян ЄС // Біженці та міграція. - 1997. -№1.

0 Програма дій на друге десятиліття боротьби проти расизму і расової дис­кримінації // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1994. - № 5.

0 Ронге Ф. Миграционный опыт в Германии // Миграция и миграцион­ная политика. - М., 1993.

0 Сучасні форми рабства // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1994. -№ 14.

0 Тернер А. Миграционный опыт Европейского сообщества // Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Фон Херцен Хейкі. Миграционный опыт Финляндии // Миграция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Шаде X. Деятельность Совета Европы, связанная с вопросами граж­данства // Материалы семинара по вопросам гражданства, безграж­данства и статуса иностранцев в государствах СНГ и Балтии. - Хель­синки, 1994.

0 Шерер Р. Практика и опыт Западной Европы в решении вопросов дво­йного гражданства // Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и статуса иностранцев в государствах СНГ и Балтии. - Хельсинки, 1994.

Семінар 5. Біженці (мігранти) як жертви міжетнічних конфліктів та громадянських війн

1. Нові напрями у миротворчій діяльності. Кількісні і якісні зміни.

2. Операції по всебічному мирному врегулюванню. Консенсус і злагода.

3. Репатріація, переміщення та мирний процес. Міжнародна реакція на внутрішні конфлікти.

4. Гуманістичний підхід і війни. Гуманітарні мандати.

5. Майбутнє миротворчості.

Рекомендована література

0 Абашидзе А. К. Защита прав меньшинств по международному и внут­ригосударственному праву. - М., 1996.

0 Аг А. Введение в конфликтологию // Политология вчера и сегодня. - М., 1990. - Вып.З.

0 Аклаев А. Р. Проблемы насилия в межнациональных конфликтах // Социальные конфликты: экспертизы, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 3. Межнациональные конфликты в посттоталитар- ном обшестве. - М., 1993.

0 Сенканов А., Дробижева Л. Межнациональные проблемы и конфлик­ты: поиски путей их решения. - Бишкек, 1991.

0 Бори Ф. Возникновение и развитие гуманитарного права. - М., 1992.

0 Дайен Єйтон Шенкер. Проблемы прав человека и культурное много­образие. - Женева, 1996.

0 ДмитрієвА. Міжнародне гуманітарне право: основа концепції. - K., 1999.

0 Звіт Українського Комітету «Гельсінкі-90»: коментарі до офіційного зві­ту України, подані до Комісії ООН з викорінення катувань. - K., 1997.

0 Ігнатенко Г. Міжнародне гуманітарне право: сучасне розуміння, пра­вові критерії, механізм реалізації // Український часопис прав люди­ни. - 1996. - №3 - 4.

0 Коваленко А. И. Правовое регулирование национальных отношений и право народов на самоопределение // Международный симпозиум «Право и этнос». - М., 1991.

0 Крисп Дж. Положение беженцев в странах мира. Найти решение. - М., УВКБ ООН, 1996.

0 Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. - М., 1999.

0 Международное гуманитарное право в документах. - М., 1996.

0 Мюнценберг О. Международное право и этнические меньшинства. - Варшава, 1993.

0 На пути к культуре мира и понимания. - М., 1998.

0 Нагенгаст К. Права человека и защита меньшинств: этничность, гражданство, национализм и государство // Этничность и власть. - М., 1994.

0 Отчет о мировом развитии. 1997. Государство в меняющемся мире. Выборочные показатели мирового развития. - М, 1997.

0 Піскун О., Прибиткова I., Воловин М. Міграція: наслідок старих, джере­ло нових конфліктів // Український часопис прав людини. -1997. - № 1.

0 Помощь нелегальным мигрантам и лицам, которым было отказано в предоставлении убежища, в возвращении в страну выезда: политика МОМ. - Женева, 1996.

0 Програма дій на друге десятиліття боротьби проти расизму і расової дис­кримінації // Виклад фактів. - Відділення ООН у Женеві, 1994. - № 5.

0 Руководство для учителей по воспитанию толерантности / Под ред. Саймон Дженкис. - УВКБ ООН в Киргизстане, 1996.

0 Ремарчук В. И. Современное миротворчество. - М., 1999.

0 Сімонідзе Я. Міжнародний захист // Кур’єр ЮНЕСКО. - 1993. - Серп.

0 Справочник по чрезвычайным ситуациям. - Женева, 1989.

0 Степанов Е. И. Межрегиональные столкновения и терроризм с пози­ций конфликтологического подхода // Массовое сознание и массовые действия. - М., 1994.

0 Тревоги мира. Социальные последствия глобализации мировых про­цессов. - М., 1994.

0 Человек в многонациональном обществе: этничность и права. - М., 1994.

0 Этничность и власть в полиэтнических государствах. - М., 1994.

0 Этноконфликтология. - М., 1995.

0 Этнические и региональные конфликты в Европе. Кн. 3. Междуна­родный опыт развития этнических конфликтов. - М., 1997.

Семінар 6. Міграційні процеси в країнах «ближнього зарубіжжя»

1. Зміна детермінант у пострадянському просторі.

2. Репатріанти, екологічні мігранти, трудові мігранти.

3. Правове становище іноземців і осіб без громадянства в країнах СНД.

4. Регіональна конференція країн СНД з проблем біженців, недобровіль- не переміщених осіб.

5. Програма дій Регіональної конференції. Міграційне законодавство окремих країн СНД. Субрегіональні національні програми. Доповідь Керівній групі.

Рекомендована література

0 Арутюнов М. Законодательство России в области миграции // Мигра­ция и миграционная политика. - М., 1993.

0 Вместе или поодиночке. Материалы круглого стола. -М. 1996.

0 Збірник законодавчих актів країн СНД та Балтії з питань міграції, громадянства і пов’язаних з ними аспектів. - Женева, 1996.

0 Звідний робочий документ (Нарада експертів УВКБ ООН, MOM, ОБСС). - Женева, 1995

0 Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и ста­туса иностранцев в государствах СНГ и Балтии. - Хельсинки, 1994.

0 Международная конференция по проблемам беженцев. - Женева, 1995.

0 Мессина К. Регулирование потока беженцев и мигрантов в странах СНГ // Беженцы. - 1996. - № 3.

0 Мигранты и новые диаспоры в постсоветских государствах. - М., 1996.

0 Миграционные процессы после распада СССР. Программа по исследо­ванию миграции. - М., 1994.

0 Программа действий стран СНГ. - М., 1997.

0 Свобода передвижения и выбор места жительства в странах СНГ. Дей­ствующее законодательство и практика, определяющая положение лиц, ищущих убежища. Доклад УВКБ ООН. - Женева, 1997.

Семінар 7. Міграційні процеси в сучасній Україні

1. Розмежування повноважень управлінських органів.

2. Розробка «Концепції державної міграційної політики».

3. Облаштування та інтеграція в українське суспільство кримсько-та- тарського та інших раніше депортованих.

4. Проблем української діаспори та шляхи її вирішення. Державна про­грама «Українська діаспора».

5. Концепція створення єдиної державної міграційної служби.

Рекомендована література

0 Абдурашидов Н. Пропозиція по відновленню громадянства України для репатріантів // Права людини в Україні. - 1996. - Вип. 17.

0 Бієрвірт К. Міжнародно-правові принципи та діяльність УВКБ в Укра­їні // Бюлетень з питань набуття громадянства України. - К., 1997.

0 Бієрвірт К. Україні треба мати єдину політику щодо міграції і біжен­ців // Український часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Білуха Ю. Формування міграційного законодавства України // Укра­їнський часопис прав людини. - 1997. - № 1.

0 Бюллетень по вопросам приобретения гражданства Украины. - УКВБ ООН 1996.

0 Васильченко В., Петрова Т. Потрібна самостійна міграційна політика // Віче. - 1997. - №7.

0 Доклад Украины на конференции по проблемам беженцев, репатриан­тов, перемещенных лиц и мигрантов на территории бывшего СССР. - К., 1995.

0 Дйорке И Вступне слово // Бюлетень з питань набуття громадянства України. -К., 1997.

0 Ерух М. Правове регулювання державного управління міграційними процесами в Україні // Право України. - 1994. - № 5.

0 Єфімов С, Малигін А. До питання про політичні права кримських та­тар // Права людини в Україні. - 1996. - Вип. 17.

0 Зарубіжні українці. Довідник. - К., 1991,

0 Заставний С. Українська діаспора. - Л., 1991.

0 Кияшко С. Правові аспекти забезпечення механізму інтегрування де­портованих народів в українське суспільство // Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну. - К., 1997.

0 Коментарі та рекомендації Верховного Комісара ООН у справах бі­женців щодо перегляду Закону України «Про біженців» // Біженці та міграція. - 1997. - № 1.

0 Копейчиков В., Медведчук В. Право як культурна спадщина // Віче. -

1996.  -№7.

0 Малиновська О. А. Від аналізу до розробки концепції // Політика і час. - 1995. -№10.

0 Мережко О. Культурний релятивізм і природа фундаментальних прав людини // Український часопис прав людини. - 1996. -№ 1.

0 Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну. - K., 1997.

0 Палько В. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства за пору­шення порядку перебування в Україні // Міжнародний досвід державно­го управління міграцією: проблеми та шляхи їх вирішення. - K., 1997.

0 Палько В. Міграційна політика України. Законодавча база та адміні­стративні структури в сфері міграції // Міжнародний досвід державно­го управління міграцією: проблеми та шляхи їх вирішення. - K., 1997.

0 ПирожковС.И.,РучкаАА.,АзаЛ.Аящ>. Беженцы в Украине. -K., 1997.

0 Пирожков С, Малиновська О., Марченко Н. Причини і наслідки еконо­мічних міграцій України // Права людини в Україні. - 1996. -Вип. 17.

0 Прибиткова И. М. Угрожает ли миграция национальной безопаснос­ти Украины? // Украинский обозреватель. - 1992. - № 3.

0 Римаренко Ю. Законодавство України щодо біженців: проблеми, пер­спективи, шляхи оптимізації // Український часопис прав людини. -

1996.  -№2.

0 Україна: людський розвиток. Звіт. 1998. - K., 1998.

0 Шамиїур Ю. Управління міграцією в Україні та міграційний контр­оль // Міжнародний досвід державного управління міграцією: про­блеми та шляхи їх вирішення. -K., 1997.

0 ІПепель В. Щодо зміни прописки реєстрацією населення за місцем проживання // Права людини в Україні. - 1996. -- Вип. 17.

Семінар 8. Нелегальна міграція: в контексті загальної міграційної ситуа­ції в Україні

1. Структура та характер міграційних потоків в Україні.

2. Міжнародна міграція без відповідних документів та з прихованими мотивами. Внутрішня міграція з ухиленням від реєстрації.

3. Транспортування нелегальних мігрантів в Україну та через Україну: формування груп, маршрути, ціни за послуги переправників.

4. Нелегальна міграція та міжнародна злочинність.

5. Напрями вдосконалення боротьби з нелегальною міграцією та її по­хідними. Вдосконалення законодавства. Організаційне та фінансове забезпечення.

Рекомендована література

121 Глазов В. Вплив нелегальної міграції на стан національної безпеки України // Біженці та міграція. - 1999. - № 1.

121 Головко О. Організовані злочинні групи та нелегальна міграція // Бі­женці та міграція. -1999. - № 1.

121 Джужа О. Кримінологічні проблеми міграційних процесів в Україні // Біженці та міграція. - 1999. - № 1.

121 Мозоль Л. Криміногенна характеристика міграції в Україні // Біжен­ці та міграція. - 1999. - № 1.

0 МацькоА. Діяльність міліції, міграція та біженці // Біженці та мігра­ція. - 1999.- №1.

0 Неволя В. Діяльність Інтерполу в Україні з питань біженців та неле­гальної міграції // Біженці та міграція. - 1999. - № 1.

0 Пошук шляхів вирішення проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування Комплексної програми дій. - К., 1998.

0 Смоляк О. Проблеми нелегальної міграції в Україні // Біженці та мі­грація. - 1999. - № 1.

Семінар 9. Морально-етичні засади діяльності правоохоронних органів у міграційній сфері

1. Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів.

2. Міжнародні норми, які стосуються прав людини в галузі підтримання правопорядку, особливо щодо вразливих категорій населення (жінки, діти, інваліди, етнічні меншини).

3. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку.

4. Керівні принципи для ефективного здійснення цього Кодексу.

5. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадови­ми особами з підтримання правопорядку.

Рекомендована література

0 Верховный Комиссар ООН по правам человека. Центр прав человека. Международные нормы, касающиеся прав человека в области поддер­жания правопорядка. - Женева, 1998.

0 Выводы о международной зашите беженцев. Заключение УВКБ ООН. - Женева. 1998.

0 Доповідь. Діяльність міліції в Україні. - Женева, 1988.

0 Закон України «Про міліцію» // Права людини в Україні. - 1994.

0 МацькоА. Деякі питання захисту прав людини у світлі прийняття но­вих Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Украї­ни // Український часопис прав людини. - 1995. - № 2.

0 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия долж­ностными лицами по поддержанию правопорядка. - Мілан, 1985.

0 Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. - 1989.

Семінар 10. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і тран­зитного проїзду через територію України

1. Правове положення, визначення і система служби громадянства, реє­страційної та міграційної роботи.

2. Категорії і види віз, їх характеристика.

3. Порядок оформлення документів іноземцям на право перебування в Україні.

4. Відповідальність іноземців за порушення законодавства Українию

Рекомендована література

0 Конституція У країни. -К., 1996.

0 Закон України від 20 грудня 1990 р. «Про міліцію».

0 Закон України від 8 жовтня 1991 р. «Про громадянство України».

0 Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців».

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні».

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1994 р. № 428 «Про створення органів міграційної служби в Україні» // Інформа­ційний бюлетень Міністерства України у справах національностей, міграції та культів. - 1995. - № 2.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 1995 р. № 119 «Про затвердження Типового положення про відділи міграції в облас­тях, містах Києві та Севастополі // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1995. - № 6.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 «Правила в’їзду іноземців в Україні, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» //36. постанов Кабінету Міністрів Украї­ни. - 1996.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 829 «Про затвердження Програми боротьби з нелегально, міграцією на 1998-2000 рр.» // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1998.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. «Про за­твердження Положення про прикордонний режим» // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1998. - № 11.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 227 «Про затвердження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в України» // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1999.

0 Наказ Міністра праці України № 27 від 5 травня 1993 р. «Про тимча­сове Положення про умови і порядок оформлення іноземним громадя­нам дозволів на працевлаштування в Україні».

0 Статистичні дані МВС України за 1988-1992 рр. «Про стан роботи паспортної служби ОВС України».

0 Проект Закону України «Про імміграцію».

0 Проект Закону України «Про притулок».

0 Порядок виїзду і в’їзду в Україну. Правовий статус іноземців: Науко­во-практичний коментар та нормативно-правові акти / М. І. Хавро- нюк, В. В. Прощаєв, М. І. Марченко, С. П. Трофімов. - К., 1998.

Семінар 11. Організація роботи по боротьбі з нелегальною міграцією

1. Правові основи діяльності ОВС по боротьбі з нелегальною міграцією.

2. Роль служб міліції (ДАІ, громадянства, реєстраційної та міграційної роботи) по боротьбі з нелегальною міграцією.

3. Адміністративно-правові аспекти боротьби з нелегальною міграцією.

4. Використання системи «Інтерпол» для боротьби з нелегальною мігра­цією в Україні.

Рекомендована література

0 Аналітична довідка МВС України за 1997 рік «Про стан роботи пас­портної служби органів внутрішніх справ України по лінії контролю за перебуванням іноземців на території держави».

0 Аналітична довідка МВС України за 1998 рік «Про стан роботи пас­портної служби органів внутрішніх справ України по лінії контролю за перебуванням іноземців на території держави».

0 Аналітична довідка МВС України за 1999 рік «Про стан роботи пас­портної служби органів внутрішніх справ України по лінії контролю за перебуванням іноземців на території держави».

0 Аналітична довідка МВС України «Про виконання заходів боротьби з нелегальною міграцією в Україні за 1997 рік»

0 Аналітична довідка МВС України «Про виконання заходів боротьби з нелегальною міграцією в Україні за 1998 рік»

0 Аналітична довідка МВС України «Про виконання заходів боротьби з нелегальною міграцією в Україні за 1999 рік»

0 Аналітична довідка УВС України в м. Києві за 1999 рік щодо вико­нання законодавства про правовий статус іноземців.

0 Банник В. Нелегальні мігранти рвуться на Захід // Політика і час. - 1994. -№ 2.

0 Более двух с половиной тысяч нелегальних мигрантов в скором вре­мени будут выдворены с территории Украины // Факты. - 1999. - № 156. - 13 июня.

0 Бузницъкий Ю. Міграційна політика як складова суверенітету та на­ціональної безпеки // Голос України. - 1995. - 1 серп.

0 Євтух В. Міграційна криза і як її побороти // Віче. -1997.-№7.

0 Запобігання контрабанди жінок з України: українська інформаційна кампанія. - К., 1998.

0 Кузьменко О. В. Адміністративно-правове попередження нелегаль­ної міграції на Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1994. - № 4.

0 Кузьменко О. В. Суб’єкти нелегальної міграції // Вісник Української Ака­демії державного управління при Президентові України. - 1994. - № 3.

0 Указ Президента України «Про затвердження Національної програ­ми боротьби з корупцією» від 10 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 19.

0 Указ Президента України «Про основні напрями соціальної політи­ки на 1997-2000 роки» від 18 жовтня 1997 р. // Урядовий кур’єр. -

1997.  - ЗО жовт.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1993 р. № 1034 «Про Національну програму протидії зловживанню нарко­тичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки» // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1993.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. № 100 «Про стан виконання рішень Президента України і Уряду з питань додержання вимог прикордонного і митного законодавства» //36 По­станов Кабінету Міністрів України. - 1994.

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 829 «Про затвердження Програми боротьби з нелегальною міграцією на 1998-2000 рр.» // 36. постанов Кабінету Міністрів України. - 1999.

0 Спільний наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства внутрішніх справ України «Про за­твердження Інструкції про порядок передачі підрозділами прикордон­них військ України іноземців та осіб без громадянства, що є поруш­никами законодавства України про державний кордон і правовий ста­тус іноземців, приймання зазначених осіб органами внутрішніх справ України, їх утримання та видворення за межі держави» від 25 грудня 1997 року № 477.877 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 2.

0 Указ Президента України від 17 вересня 1996 року №837.96 «Про Комп­лексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки».

0 Указ Президента України від 26 червня 1995 року № 487.95 «Про не­відкладні заходи щодо усунення порушень законності та правопоряд­ку в Автономній Республіці Крим».

Семінар 12. Забезпечення режиму перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства

1. Порядок пересування іноземців на території України та вибору ними місця проживання.

2. Організація забезпечення режиму проживання іноземців та осіб без громадянства.

3. Правова основа і порядок прийому іноземних громадян і осіб без гро­мадянства в органах внутрішніх справ.

4. Підстави і порядок видворення іноземців за межі України.

Рекомендована література

0 Конституція України. -К., 1996.

0 Закон України від 20 грудня 1990 р. «Про міліцію».

0 Закон України від 8 жовтня 1991 р. «Про громадянство України».

0 Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців».

0 Закон України від 2 жовтня 1996 р. «Про звернення громадян».

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 «Правила в’їзду іноземців в Україні, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію».

0 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. «Про за­твердження програми боротьби з нелегальною міграцією».

0 Наказ МВС України від 16 січня 1992 р. № 22 «Про затвердження Ін­струкції по роботі дільничного інспектора міліції».

0 Наказ МВС України від 27 листопада 1996 р. № 814 «Про затверджен­ня Порядку відшкодування з державного бюджету витрат, пов’язаних з примусовим адміністративним видворенням іноземців з України».

0 Наказ МВС України від 10 червня 1998 р. № 414 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організа­цію прийому громадян в органах внутрішніх справ, установах, орга­нізаціях і на підприємствах системи МВС України».

0 Наказ МВС України від 15 червня 1999 р. № 495 «Про затвердження Настанови з організації роботи органу внутрішніх справ».

0 Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та МВС України від 29 грудня 1997 р. № 477/877 «Про за­твердження Інструкції про порядок передачі підрозділам прикордон­них військ України іноземців та осіб без громадянства, що є порушни­ками законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами внутрішніх справ України, їх утримання та видворення за межі України».

Семінар 13. Забезпечення контролю за пересуванням іноземних громадян та осіб без громадянства на території України

1. Завдання та мета забезпечення контролю за перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Правова основа діяльності щодо контролю за перебуванням іноземних громадян на території України.

3. Зміст роботи щодо попередження і припинення правопорушень іно­земними громадянами.

Рекомендована література

0 Закон України від 20 грудня 1996 р. «Про міліцію».

0 Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців».

0 Наказ МВС України від 16 січня 1992 р. № 22 «Про затвердження ін­струкції по роботі дільничного інспектора міліції».

0 Наказ МВС України від 3 лютого 1993 р. № 45 «Про заходи по удоско­наленню діяльності дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України».

0 Наказ МВС України від 8 серпня 1992 р. № 485 «Про заходи по даль­шому вдосконаленню діяльності служби органів внутрішніх справ».

1.7.   ТЕМАТИКА КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ, РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

1. Біженці: історико-правовий огляд, біженці конвенційні, статутні, ман­датні, «prima facie», концептуальні підходи, критерії визначення, на­туралізація, принципи регулювання прав, біженці та права людини.

2. Класифікація міграції: трудова, легальна, напівлегальна та нелегаль­на, трудящі мігранти. Конвенція МОП № 97 (переглянута). Міжна­родна конвенція про захист прав усіх трудящих мігрантів. Економіч­ні мігранти.

3. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Висновки УВКБ.

4. Міжнародна організація з міграції (МОМ). Конституція МОМ, практика.

5. Громадянство, міжнародні документи з прав людини, міжнародні засоби діяльності щодо захисту від відмови у громадянстві, підходи

УВКБ, Верховного Комісара ООН у справах національних меншин. Громадянство і людини.

6. Декларація ООН про захист від насильницького зникнення жертв злочинів та зловживання владою, про права дитини, права інвалідів. Конвенція про запобігання злочину геноциду, про ліквідацію всіх форм дискримінації.

7. Інститути ООН та міжнародні організації, що спеціалізуються на про­блемах мігрантів: Генеральна Асамблея ООН, Економічна і соціальна Рада ООН та її органи.

8. Консультативне обслуговування ООН.

9. Концепції міжнародної безпеки, безпека: нове розуміння. Гуманітар­на інтервенція в сучасних міжнародних відносинах. Гуманітарні сило­ві операції ООН. Захист прав людини в період збройних конфліктів.

10. Міграційний досвід СІНА, Канади та Австралії.

11. Конфлікти: визначення, вплив на політичну стабільність, зіткнення мов, критерії, парадигми взаємодії, філософія толерантності.

12. Конфліктогенна ситуація в країнах СНД.

13. Насильницьке або недобровільне зникнення: порушення прав, робо­ча група ООН.

14. Насильство держави, поведінські концепції, трансформація, ней­тралізація.

15. Переслідування: за належність до певної соціальної групи, за політич­ні переконання, національність, расу, методи та засоби подолання.

16. Примусове переселення і депортації: вивезення до Німеччини у часи Другої світової війни, за національними ознаками, наслідки війни, післявоєнний період, територіальні зміни, трансфер.

17. Програма дій країн СНД: принципи, інституційні рамки, законо­давство, інтеграція, повернення незаконних мігрантів, розв’язання конфліктів.

18. Пріоритет країн СНД у цілому та по окремих країнах.

19. Рабство, расизм: проблеми актуалізації, «біле рабство», расизм як міжнародна проблема.

20. Субрегіональні національні програми МОМ та УВКБ: Закавказзя, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Узбекистан, Україна, Таджикистан, Туркменистан.

21. Федеральна міграційна програма РФ: внутрішня соціально-еколо­гічна міграція, вимушена міграція, зовнішня міграція, концепції, цілі та принципи, незаконна міграція, права біженців, умови надан­ня статусу.

22. Конституція України та законодавство про міграційні процеси та по­вернення депортованих.

23. Імміграція в Україну етнічних груп: динаміка, облаштування.

24. Адаптація та інтеграція мігрантів в Україні: політико-правові про­блеми облаштування депортованих.

25. Міграція і національна безпека.

26. Порядок в’їзду іноземців в Україну.

27. Організація забезпечення режиму проживання іноземців та осіб без громадянства на території України.

28. Підстави і порядок видворення іноземців за межі України.

29. Відповідальність іноземців за порушення законодавства України.

30. Забезпечення контролю за перебуванням іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.