1.5.  ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Міграційне право як наука та навчальна дисципліна

1. Актуальність вивчення міграційного права у вищих юридичних за­кладах.

2. Предмет курсу, об’єкт та структура.

3. Основні цілі та функції міграційного права, його місце в системі со- ціально-гуманітарних та правових наук.

4. Теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи міграцій­ного права.

5. Термінолого-понятійний інструментарій (тезаурус).

Лекція 2. Міграція як соціально-політичний феномен

1. Історичний ракурс.

2. Міграція як універсальне поняття, суттєвий різновид соціальної мо­більності населення.

3. Міграція природна, вікова, етнічна, політична, інтелектуальна, регі­ональна, внаслідок природних чинників, громадянських воєн та ет­нічних чисток.

4. Міжнародна міграція. Види, типи, напрями, масштаби, норми (за­гальні і національні), міжнародні переміщення населення.

Лекція 3. Статус біженців у міжнародному праві

1. Поняття «біженець» у Конвенції (1951) та Протоколі (1967). Регіо­нальний та національний підходи.

2. Категорії осіб, які визначаються як такі, що потребують міжнародно­го захисту.

3. Встановлення статусу біженця: аналіз та застосування норм.

4. Поняття та причини переслідування, методи та засоби подолання. «Республікфлюхт» (втеча від республіки).

5. Втрата статусу біженця та пов’язаних з ним пільг.

Лекція 4. Права людини мігранта (біженця)

1. Універсальність прав людини. Біль про права людини.

2. Право на свободу пересування (в’їзду та повернення) як загально­визнаний міжнародний стандарт прав людини, право подорожу­вання.

3. Право на притулок. Принцип «НОН рефюлемант» (відмова від ви­силки). Право на повернення. Концепція надання тимчасового захисту.

4. Права трудящих мігрантів.

5. Розроблення та втілення в життя нормативів у галузі прав людини.

Лекція 5. Міграційна сфера у контексті громадянства

1. Громадянство як стійкий правовий зв’язок особи з державою, одне з основних прав людини.

2. Термінологічний апарат інституту громадянства. Апатриди і біпатриди.

3. Заборона довільного полишення громадянства як принцип міжнарод­ного права. Конвенція ООН про скорочення безгромадянства.

4. Натуралізація. Ценз громадянства. Міжнародно-правове регулювання.

5. Іноземці: поняття, термінологія, режим. Міграційна мобільність.

Лекція 6. Розвиток та переміщення населення

1. Міграція у контексті показників розвитку.

2. Попередження потоків біженців через розвиток. Допомога та інвести­ції, сполучення екстреної та довгострокової допомоги у розвитку.

3. Екологічні аспекти проблем біженців.

4. Відновлення розколотих суспільств. Сприяння репатріації: джерела нового підходу.

5. Мир, демократія та розвиток. Стратегія «м’якої інтервенції».

Лекція 7. Регулювання міграційних процесі у національному праві окремих

країн

1. Сполучені Штати Америки. Діяльність служби імміграції та натура­лізації.

2. Канада. Законодавство в імміграційній сфері. Органи управління мі­грацією.

3. Австралія. Огляд міграційного законодавства та політики.

4. Досвід регулювання міграційних процесів в окремих країнах Захід­ної, Центральної та Північної Європи.

5. Міграційне законодавство Європейського Союзу: проблеми гар­монізації політики, законодавства та процедур. Діяльність Ради Європи.

Лекція 8. Міграційні процеси в країнах «ближнього зарубіжжя» (СНД)

1. Зміна детермінант у пострадянському просторі.

2. Репатріанти, екологічні мігранти, трудові емігранти.

3. Правове становище іноземців та осіб без громадянства в країнах СНД.

4. Регіональна конференція країн СНД з проблем біженців, недобровіль- но переміщених осіб.

5. Програма дій Регіональної конференції. Міграційне законодавство окремих країн СНД. Субрегіональні національні програми. Доповіді Керівній групі.

Лекція 9. Гуманітарні та стратегічні імперативи розв’язання проблем бі­женців (мігрантів )

1. Нові підходи до вирішення проблем.

2. Мігранти та безпека (нове бачення), дебати про суверенітет.

3. Концепція превентивних дій, стратегія «превентивного захисту», за­хист прав людини та прав національних меншин.

4. Право захищатися на батьківщині та право жити у безпеці.

5. Захист, інтеграція та репатріація мігрантів (біженців). Стратегія пе­реселення у треті країни.

Лекція 10. Соціокультурні тенденції розвитку світового співтовариства (міграційна парадигма)

1. Етнокультурні основи міграційного буття, імміграційні поселення.

2. Адаптація мігрантів. Імміграція як джерело функціонування муль- тиетнічних суспільств.

3. Етнічна міграція, етнічні біженці, імміграція у країни притулку. Від­творення міграції як процес регенерації собі подібних.

4. Етнічні групи та права меншин. Нові меншини: мовні, конфесійні, вирішення їх проблем. Проект Ради Європи «Міжобщинні та міжет­нічні відносини».

5. Етнічна акультурація у нове середовище, подолання асиміляції. Ет­нічна та національна ідентичність, етнокультурний моніторинг.

Лекція 11. Конфліктогенний потенціал міграційних потоків

1. Гармонія та конфлікти в суспільстві. Нова ера міжнародних міграцій, конфліктологічний моніторинг.

2. Проблеми змушеної міграції. Жертви насильницьких переміщень. Гуманітарне втручання.

3. Нові форми міграції та її соціальні наслідки у країнах виходу та краї­нах, що приймають.

4. Миробудівництво. Андидискримінаційна політика. Врегулювання міграційних конфліктів.

5. Міжобщинні та міжетнічні відносини в Європі: законодавство проти екстремізму, антисемітизму, етнічних чисток, геноциду та етноциду.

Лекція 12. Нелегальна міграція як типове явище сучасних імміграційних

процесів

1. Нелегальна міграція: понятійний апарат, концептуальні підходи, кате­горії. Нелегальна міграція як виклик міжнародному співтовариству.

2. Вплив міграційних процесів на криміногенну обстановку. Злочини мігрантів та злочини проти мігрантів.

3. Нелегальне переправлення мігрантів та незаконне перебування як кримінальний злочин міжнародно-правової ваги.

4. Нелегальна міграція як складовий елемент організованої злочиннос­ті, кримінальної «індустрії».

5. Насильство, втягнення мігрантів у торгівлю наркотиками, перевезен­ня зброї. Напрями вдосконалення боротьби з нелегальною міграцією.

Лекція 13. Торгівля жінками як прояв міграційних процесів

1. Торгівля людьми як проблема світового співтовариства.

2. Торгівля жінками як прояв «білого рабства». Конвенція ООН про бороть­бу з торгівлею людьми та експлуатацію проституції третіми особами.

3. Торгівля жінками та організована злочинність. Методи вербування, заохочення проституції. Секс-бізнес як світова проблема.

4. Використання міжурядових механізмів, розроблених міжнародною конфе­ренцією з питань боротьби проти неконтрольованої нелегальної міграції.

Лекція 14. Міграційні процеси в сучасній Україні

1. Стан міграційної ситуації в Україні. Характер потоків. Еміграція та імміграція.

2. Міграційне законодавство. Кримінальна та адміністративна відпові­дальність за його порушення.

3. Управління імміграційними процесами. Проблеми вдосконалення.

4. Концепція державної міграційної політики.

5. Приєднання до міжнародних угод, що регулюють зовнішню та вну­трішню міграцію, прийняття нових законів про імміграцію, про при­тулок, про соціальну профілактику злочинів тощо.

Лекція 15. Морально-етичні засади діяльності міліції у міграційній сфері

1. Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів.

2. Міжнародні норми, які стосуються прав людини в галузі підтримки правопорядку.

3. Кодекс поведінки службових осіб із підтримання правопорядку.

4. Керівні принципи для ефективного здійснення Кодексу поведінки.

5. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службови­ми особами з підтримання правопорядку.

Лекція 16. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і тран­зитного проїзду через територію України

1. Правове положення, призначення і система служби громадянства, ре­єстраційної та міграційної роботи ОВС.

2. Категорії і види віз, їхня характеристика.

3. Порядок оформлення документів іноземцям на право перебування в Україні.

4. Відповідальність іноземців за порушення законодавства України.

Лекція 17. Забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства

1. Порядок пересування іноземців на території України та вибору ними місця проживання.

2. Організація забезпечення органами внутрішніх справ режиму прожи­вання іноземців та осіб без громадянства.

3. Правова основа та порядок прийому іноземних громадян та осіб без громадянства в органах внутрішніх справ.

4. Підстави та порядок вислання іноземців за межі України.

Лекція 18. Забезпечення контролю за перебуванням іноземних громадян та осіб без громадянства на території України

1. Завдання та мета забезпечення контролю правоохоронних органів за перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Правова основа діяльності правоохоронних органів щодо контролю за перебуванням іноземних громадян на території України.

3. Зміст роботи правоохоронних органів щодо попередження і припинен­ня правопорушень іноземними громадянами.

Лекція 19. Організація роботи по боротьбі з нелегальною міграцією та її профілактика

1. Правове регулювання міграційних процесів в Україні.

2. Нелегальна міграція та її вплив на громадський порядок та громад­ську безпеку.

3. Причини нелегальної міграції.

4. Кримінально-правові та адміністративно-правові заходи по боротьбі та профілактиці нелегальної міграції.