1.4.  РОБОЧИЙ ПЛАН

Назва теми

Лекції

Семінарські

заняття

Самостійна

робота

1.

Міграційне право як наука та учбова дисципліна

2

2

-

2.

Міграція як соціально-політичний феномен

2

-

-

3.

Статус біженців у міжнародному праві

2

-

-

4.

Права людини мігранта (біженця)

2

-

-

5.

Міграційна сфера у контексті громадянства

2

-

-

6.

Розвиток та переміщення населення

2

-

-

7.

Регулювання міграційних процесів у національному праві окремих країн

2

-

-

8.

Міграційні процеси в країнах «ближнього зарубіжжя» (СНД)

2

2

-

9.

Гуманітарні та стратегічні імперативи розв'язання про­блем біженців (мігрантів)

2

-

-

10.

Соціокультурні тенденції розвитку світового співтовари­ства (міграційна парадигма)

2

-

-

11.

Конфліктогенний потенціал міграційних потоків

2

-

-

12.

Нелегальна міграція як типове явище сучасних іммігра­ційних процесів

2

-

-

13.

Торгівля жінками як прояв міграційних процесів

2

-

-

14.

Міграційні процеси в сучасній Україні

2

2

-

15.

Морально-етичні засади діяльності правоохоронних ор­ганів у міграційній сфері

2

-

-

16.

Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через територію країни

2

2

-

17.

Забезпечення ОВС режиму перебування в Україні інозем­ців та осіб без громадянства

2

2

-

18.

Забезпечення ОВС контролю за перебуванням іноземних громадян та осіб без громадянства на території України

2

2

-

19.

Організація роботи по боротьбі з нелегальною міграцією та її профілактика

2

2

-

20.

Міграційні процеси в сучасному світі

-

2

-

 

21.

Захист біженців (мігрантів) у міжнародному праві

-

2

-

 

22.

Європейський досвід розв'язання міграційних проблем

-

2

-

 

23.

Біженці (мігранти) як жертви міжетнічних конфліктів та громадянських війн

-

2

-

 

24.

Нелегальна міграція в контексті загальної міграційної ситуації в Україні

-

2

-

 

25.

Морально-етичні засади діяльності правоохоронних ор­ганів у міграційній сфері

-

2

-

 

 

Всього

38

26