1.2.  ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І НАВИЧОК

У процесі засвоєння програмного матеріалу курсу слухачі повинні доско­нало знати:

0 предмет і об’єкт міграційного права, його сучасну методологію, кон­цептуальні підходи, понятійний апарат;

0 найважливіші міжнародні інструменти розв’язання міграційних проблем;

0 структуру міграційних потоків у світовому, європейському та націо­нальному вимірах;

0 питання міжнародно-правового регулювання міграційних процесів;

0 регіональні та національні особливості управління міграційними по­токами;

0 специфіку та небезпеку нелегальної міграції та торгівлі людьми;

0 сутність нормативного регулювання зовнішньої та внутрішньої міграції;

0 вплив міграційних процесів на криміногенну обстановку;

0 причини поширення еміграції з України та імміграції до України;

0 недосконалість міграційного законодавства та суміжних норм, шля­хи їх докорінного оновлення;

0 напрями вдосконалення боротьби з нелегальною міграцією, проблеми її профілактики;

0 сутність попередження нелегальної міграції, недопущення в’їзду не- легалів до України;

0 зміст спільної програми Європейської комісії та Ради Європи з про­блем трансформації правоохоронної системи України;

0 роль і функції посадових осіб з підтримки правопорядку у справі за­хисту прав людини та попередження злочинності;

0 міжнародні норми, які стосуються прав людини в галузі підтримки правопорядку, особливо зміст Кодексу поведінки працівників право­охоронних органів, затверджений Генеральною Асамблеєю ООН.

Уміти:

0 користуватись найновішою методологією аналізу міграційних проце­сів у світі й, зокрема, в Україні;

0 керуватися методом реалізму та прагматизму при оволодінні сучасни­ми науковими поняттями, категоріями та термінами;

0 вільно орієнтуватися у складних та суперечливих міграційних про­цесах, розуміти саму міграцію як явище в усіх наявних у соціумі його проявах і формах, внутрішніх і зовнішніх трансформаціях;

0 постійно відстоювати права людини та громадянина взагалі, мігранта зокрема, підтримувати демографічну політику Української держави;

0 співболівати стражданням біженців та шукачів притулку, своєю май­бутньою практичною діяльністю забезпечувати верховенство закону, стабільність країни;

0 об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди на шляху здійснення міграційної політики в Україні, її інтеграції до світового співтовари­ства цивілізованих народів;

0 розбиратися в програмних положеннях і практичних діях політич­них партій, рухів, організацій стосовно раніше депортованих народів, жертв сталінських репресій;

0 сприяти забезпеченню етнокультурного та етноконфесійного життя мігрантів, іноземців та осіб без громадянства;

0 користуватися оптимальною системою науково-методичного та ін­формаційного забезпечення органів внутрішніх справ;

0 сприяти інтеграції мігрантів (біженців) у економічний, суспільно-по­літичний та духовно-культурний простір України;

0 розрізняти «нормальну» (легальну) міграцію від нелегальної як скла­дової частини організованої злочинності;

0 сприяти провадженню діяльності органів внутрішніх справ виключно з ме­тою захисту життя, здоров’я, прав і свобод людини, охороні інтересів сус­пільства та держави від протиправних посягань, включаючи мігрантів;

0 розбиратися з об’єктивним міграційним світом - тим, що переселенець бачить чи відчуває, з чим він зустрічається, минаючи скажімо, контрольно-санітар- ний пункт через державний кордон. Суб’єктивно-міграційний світ - це думки і мрії мігранта, прагнення, мотиви та почуття, набутий історичний довід;

0 глибоко розбиратися у конкретному впливі міграційних процесів на криміногенну обстановку, з причинами поширення міграції з Украї­ни та в Україну;

0 за рахунок набутих знань віднаходити конкретні прийоми поперед­ження нелегальної міграції;

0 зрозуміти нелегальні (криміногенні) механізми утворення міграції, методи її виведення з поля зору злочинного світу;

0 бачити справжні причини конфліктів на міграційному ґрунті, вести пошук засобів їх урегулювання;

0 знайти своє місце і зробити внесок у досягнення міжнаціональної зла­годи та зміцнення міграційної стабільності як одного з головних чин­ників національної безпеки;

0 постійно підвищувати свою міграційну культуру, сприяти її поши­ренню в усіх прошарках населення;

0 сприяти навчанню та перепідготовці кадрів шляхом плідного обміну досвідом на регіональному та міжрегіональному рівнях.