1.1.  МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Як навчальна дисципліна міжнародне міграційне право з’ясовує сутність мі­граційних процесів у сучасному світі, звичайно у правовому контексті, класифі­кує мігрантів та міграцію, розкриває сутність термінологічного інструментарію. Це - по-перше. По-друге, йдеться про соціальне та правове регулювання міграції, управління міграційними процесами, суб’єкти та відповідні програми. По-третє, суттєве завдання, поставлене перед навчальним курсом - донести до слухачів знання про права мігрантів та біженців, їх статус у контексті самовизначення особистості. По-четверте, розкриває сутність світового, європейського та регіо­нального досвіду розв’язання міграційних проблем. Значне місце в міграційному процесі займають проблеми подолання (попередження) нелегальної міграції та «білого рабства» - торгівлі людьми, передусім - жінками та дітьми, геноциду, наслідків етнічних чисток, громадянських воєн, депортації, дискримінації.

Головна мета курсу - вивчення тенденцій розвитку та сутності міграцій­ної царини людського буття, яке містить чималий шар маловідомих пересіч­ній людині проблем - політичних, психологічних, етнічних, біологічних, культурних, правових, соціорелігійних, управлінських, що потребує від урядовців та управлінців прийняття повсякденних ситуаційних рішень.

З одного боку, йдеться про максимальне використання позитивного до­свіду, у тому числі - зарубіжного, забезпечення впровадження науково об­ґрунтованих рекомендацій. З іншого ж - про попередження злочинності та посилення боротьби з нею, особливо з організованими її формами, корупці­єю, про профілактику правопорушень на міграційному ґрунті.

Основне завдання навчального курсу полягає у формуванні у студентів ґрунтовних об’єктивних знань про міграційні переміщення у сучасному світі, підвищенні їх міграцієзнавчої культури та підготовки до активної, усвідомленої участі у правоохоронній роботі. На наш погляд, підготовка кваліфікованих кадрів буде сприяти забезпеченню надійного захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань, поліпшенню громадської безпеки з одночасним обмеженням темпів зростання злочинності, з одного боку, втіленню в життя спільної Програми Європейського Союзу і Ради Єв­ропи з трансформації правоохоронної системи в Україні, з іншого.