Висновки

Принципи управління забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської діяльності в різних підрозділах системи управління, вза­ємну їх погодженість та загальну направленість на реалізацію виробле­них цілей. На основі принципів організується процес управління, тобто науково обґрунтоване впровадження дій для здійснення управлінських функцій, вибору методів та прийомів управлінського впливу.

У теорії та практиці управління виділяють загальні принципи, тобто ті правила поведінки, якими мають керуватися всі суб’єкти управління незалежно від свого статусу, принципи управління на рівні галузі (галу­зеві принципи) або на статусному рівні — інституційному, організацій­ному, груповому. З найбільш загальних виділяють принципи соціальної спрямованості управлінської діяльності, науковості, законності, об’єк­тивності, комплексності й системності, гласності, поєднання колегіаль­ності й єдиноначальності.

Другу групу принципів створюють спеціальні (або організаційно-технологічні) принципи, які, в свою чергу поділяються ще на дві підгру­пи. Перша підгрупа — принципи побудови системи управління. До них включають наступні: ієрархічності, функціональний, територіально-галузевий, норми керованості та ін. Друга підгрупа — принципи здійснен­ня процесу управління або функціонування системи управління. До неї, на нашу думку, слід віднести принципи: цілеспрямованості, головної (основної) ланки, відповідності, поєднання єдиноначальності та коле­гіальності, відповідальності органів та посадових осіб за дії або безді­яльність, раціонального співвідношення цілей та способів їх досягнення з ресурсним забезпеченням та деякі інші.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та зміст принципів соціального управління.

2. Загальні принципи управління їх класифікація.

3. Спеціальні принципи управління їх характеристика.

Завдання для самопідготовки

1. Місце принципів управління у механізмі управління.

2. Розкритйе сутність детермінації принципів, закономірностей і законів управління.

Список рекомендовано ї літератури

Доктринальні джерела

1. Герасимов А.П. Закономерности управления правоохранитель­ной деятельностью органов внутренних дел : Учеб. пособие — М.: Акад. МВД СССР, 1988. - 105 с.

2. Здир А.Я. Коллегиальность и единоначалие в управлении органа­ми внутрених дел. — М., 1972.

3. Керженцев П.М. Принципы организации. — М.: Экономика, 1968.

4. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / М.А. Майорова (пер.). — М.: Дело, 2000. — 704 с.

5. Уледов А.К., Попов В.Д. Социологические законы, познание и управление. — М.: Знание, 1979

6. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1972.

7. Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации. — М., 1974.