Висновки

Отже, маємо резюмувати. Організація — це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності. Реалізація функції організації здій­снюється у процесі організаційної діяльності. У свою чергу організаційна діяльність — це процес, за допомогою якого керівник усуває невизначе­ність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної діяльності.

Теорія і практика менеджменту розробили багато різних принципів по­будови структур управління, які можна звести до наступних основних типів: лінійна організаційна структура; лінійно-штабна організаційна структура; функціональна організаційна структура; лінійно-функціональна організа­ційна структура; дивізіональна організаційна структура; матрична організа­ційна структура; та інші: проектна, кластерна, модульна, атомістична.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття і сутність функції організації.

2. Основні етапи організаційного проектування.

3. Критерії розмежування організаційних структур

4. Переваги та недоліки організаційних структур.

5. Зміст управління організаційними змінами.

Завдання для самопідготовки

1. Місце функції організації серед інших функцій управління.

2. Окресліть модель організаційної структури вашого органу, де ви працюєте.

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Базилевич А.А. Моделирование организационных структур. — Л., 1978.

2. Бачило МЛ. Функции органов управления. — М., 1976.

3. Бачило МЛ. Функции органов управления: правовые проблеми оформлення и реализации. — М.: 1984.

4. Гвишиани Д.М. Организация и управление. Изд. 2-е. — М.: Наука, 1972.

5. Кущ Г., О’Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих функций. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 2т., 1981.

6. Малков БД., Веселый В.З. Система функций социального управ­ления. — М.: Акад.МВД СССР, 1987.

7. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / М.А. Майорова (пер.). — М.: Дело, 2000. — 704 с.

8. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпорація­ми. - X.: ХДЕУ, 2004. - 408 с.

9. Новиков Д.А. Теория управления организационными система­ми. - М.: МПСИ, 2005. - 584 с.

10. Овсиевич Б.Л. Модели формирования организационных струк­тур. — М., 1979.

11. Функции и структура органов управления, их совершенствова­ние. Под ред. Г.Х. Попова. — М., 1973.