Висновки

Отже, функція управління — це об’єктивно необхідна, відносно са­мостійна частина управлінської діяльності (елемент управління), що характеризується специфічною просторово-часовою формою виразу. Як комплексне утворення функції поділяються на багато підвидів, залежно від обраного критерію.

До основних функцій управління авторський колектив включає: аналіз, планування, прогнозування, організацію, координацію, регулю­вання, контроль, паблік рілейшенз.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття і сутність функцій соціального управління, їх характер­ні риси.

2. Зміст функцій управління, критерії їхнього розмежування і осно­вна класифікація.

3. Поняття, зміст та характеристика загальних функцій управління.

Завдання для самопідготовки

1. Співвідношення загальних і спеціальних функцій управління.

2. Система критеріїв розмежування функцій управління.

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Бачило М.Л. Функции органов управления. — М., 1976.

2. Бачило М.Л. Функции органов управления: правовые проблеми оформлення и реализации. — М.: 1984.

3. Малков В Д., Веселый В.З. Система функций социального управ­ления. - М.: Акад.МВД СССР, 1987.

4. Мескон Майкл X., Альберт Майкл, Хедоури Франклин Основы ме­неджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Пра­вительстве РФ / М.А. Майорова (пер.). — М.: Дело, 2000. — 704 с.

5. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих функций. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 2т., 1981.