Висновки

Цілі соціального управління є важливим елементом механізму управління.

Поняття «механізм» взагалі розглядають в двох основних значен­нях: 1) внутрішня будова, система чого-небудь; 2) система, пристрій, які визнають порядок якого-небудь виду діяльності.

У словнику спеціальних термінів правоохоронної діяльності авто­ри дають таке визначення «механізм управління» — спосіб організації та функціонування управління, який відображається у висуненні обґрун­тованих цілей, у створенні та розвитку управляючої системи, покликаної здійснювати під час процесу управління досягнення мети. У широкому розумінні механізм управління — процес узгодженого впливу суб’єктів управління на соціальні явища, об’єкти управління.

Різні автори по-різному підходять до механізму соціального управ­ління, так В.М. Плішкін дає таке визначення — це сукупність цілей, функцій, принципів і методів, взаємодія яких забезпечує ефектив­не функціонування соціальної системи. У цьому переліку складових частин механізму соціального управління ціль є вихідною категорією управління, інтегруючим фактором діяльності суб’єкта управління, що об’єднує всі інші елементи.

У тлумачному словнику з управління дається таке визначення ме­ханізму управління це спосіб організації управління суспільним ви­робництвом, представляючий собою взаємопов’язаний комплекс форм, методів, принципів і важелів господарювання, які забезпечують ефек­тивну реалізацію цілей, поставлених перед кожною організацією, як найбільш повно задовольнити суспільні, колективні і індивідуальні по­треби працюючих.

Усвідомлення вимог, що висуваються до цілей управління, системи цілей, механізму формування дерева цілей уможливлює усвідомити, що соціальне управління саме тим і вирізняється з-поміж технічного і біо­логічного, що у ньому притаманна цілеспрямованість. Без мети не існує управління. Відтак знання, основних складових процесу висунення та досягнення цілей уможливлює здійснювати ефективну управлінську ді­яльність.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття, сутність та зміст цілей соціального управління.

2. Вимоги, що пред’являються до цілей та їх класифікація.

3. Система цілей управління, співвідношення понять ціль, засіб і результат.

4. Механізм формування цілей («дерево цілей»).

Завдання для самопідготовки

1. Розкрийте зміст цілей соціального управління.

2. Основний зміст процесу цілепокладання.

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. — М.: Акад. МВД СССР, 1977.

2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / М.А. Майорова (пер.). — М.: Дело, 2000. — 704 с.

3. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления,— М., 1980.

4. Попов Г.Х. Эффективное управление. — М.: Экономика, 1985.

5. Сазонов Б. И. Определение и обоснование целей социально­го управления и их правовое закрепление. Лекция. — М.: Акад. МВД СССР, 1983.

6. Перевозчиков О.В., Сухарев В.Ф. Цели, задачи и функции органов внутрених дел. Лекция. — М.: Акад. МВД СССР, 1989. — 19 с.

7. Словин Б.Ф., Чесноков B.C. К вопросу о целевом управлении // Научное управление обществом. Випуск 11. — М: Мысль, 1977. — С.186-200.