Вступ

Наука — невпинна багатовікова робота думки щодо поєднання через систему усіх явищ оточуючого світу, що пізнаються

А. Ейнштейн

Управлінська думка протягом тисячоліть зазнавала вплив багатьох чинників. До їх числа можна віднести соціально-економічний прогрес суспільства і супутні йому зміни форм політичного життя, зародження і розвиток наукового знання, особливо таких його галузей, як філософія, соціологія, політологія, соціальна психологія, право. Спочатку багато управлінських ідей сформувалися в контексті філософського осмислен­ня соціальної реальності. Великий вплив на управлінську думку в по­дальшому надали виникнення і розвиток соціології як науки про сус­пільство, в якій управління розглядається як органічний елемент функ­ціонування соціальних систем. Управлінські ідеї є складовою частиною

політичних і правових вчень. Сфера управління в тій чи іншій мірі до­сліджується не тільки соціальними, але і природознавчими, технічними науками. Все це створює широке наукове підґрунтя для ознайомлення із віхами становлення та розвитку науки соціального управління.