2.     Вимоги, що висуваються до цілей та їх класифікація

Виходячи з такого розуміння цілі управління, можна визначити на­ступні вимоги, які пред’являються до категорії «ціль»:

1. Ціль має бути визначеною, ясною, значимою і досяжною;

2. Ціль повинна бути науково обґрунтованою, конкретно відобра­жати вимоги об’єктивних законів розвитку;

3. Змістовною основою цілі управління повинна бути ціль більш високого порядку або рівня.

Дослідження категорії цілі соціального управління призводить до ряду узагальнених висновків:

1. Ціль є головним і суворо визначеним елементом соціального управління. Будь-яке управління розпочинається з її визначен­ня.

2. Ціль є системоутворюючою категорією. Для її досягнення ство­рюють апарат і організовують його діяльність на основі інформа­ційної системи.

3. Ціль відіграє надзвичайну роль в процесі управління. Постанов­ка цілі є першим і найбільш відповідним етапом, що визначає ви­конання процесу управління.

4. З поняттям ціль прямо або опосередковано пов’язаний весь по­нятійний апарат, що описує управління в статиці та динаміці.

5. Ціль визначає раціональний варіант збору інформації, обмежую­чи її обсяг, класифікаційний склад та форми використання.

6. Ціль є найважливішим фактором системного підходу при вирі­шенні і забезпеченні ефективності управлінського рішення.

Усе це забезпечує комплексний підхід до управління, впорядкова­ність і обумовленість його окремих частин, надаючи цілям загально­обов’язкового характеру.

Наявність різних цілей соціального управління, складають загальну сукупність, яку можна зобразити у вигляді системи, що складається із окремих підсистем.

По-перше, їх можна поділити за соціальною ознакою:

• цілі суспільства;

• цілі держави;

• цілі окремих державних органів та установ і громадських об’єд­нань;

• цілі людей: організованих і неорганізованих;

• цілі соціальних груп;

• цілі окремої людини.

По-друге, за етапами досягнення:

• стратегічні (дальні);

• тактичні (проміжні), являючи собою елементи стратегічної цілі;

• оперативні (ближні) — складові частини тактичних цілей, відо­бражаючі повсякденні потреби управління;

• перспективні;

• кінцеві.

За сферами застосування цілі можна поділити на:

• глобальні;

• політичні;

• економічні;

• науково-технічні.

За ступенем конкретності:

• актуальні;

• загальні;

• робочі;

• реальні;

• нереальні тощо.