Висновки

Таким чином міліція є невід’ємним і необхідним елементом державного апарату, а, отже, складовою ланкою політичної системи суспільства та суб’єктом політичної діяльності. Вона відіграє в політиці відповідну, при­таманну їй роль, яка обумовлена соціальним та правовим статусом мілі­ції як правоохоронного органу17. Тому одним із подальших кроків у ви­значенні місця та ролі міліції в державному апараті та політичному житті суспільства є її перейменування в поліцію як ланку державного апарату, систему органів державної виконавчої влади, діяльність яких спрямова­на на забезпечення та охорону громадського порядку та безпеки, захист прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина в країні.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття державного управління та його співвідношення з дер­жавною владою.

2. Сутність, зміст та специфіка державного управління.

17 Міліція як суб’єкт реалізації державної політики в Україні / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - 56 с.; Політичний вимір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (відповідь на виклики XXI століття) / За ред.. Ю.І. Римаренка, Я.Ю. Кондратьева. - К.: Нац. акад.. внутр. справ України, 2003 — 292 с.

3. Співвідношення державної влади та державного управління.

4. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.

5. Система органів виконавчої влади в сфері внутрішніх справ дер­жави.

6. Зміст та особливості управління в сфері внутрішніх справ держави.

7. МВС України: компетенція, завдання, функції та структура.

8. Міліція в системі органів внутрішніх справ України.

Завдання для самопідготовки

1. Сучасний зміст поняття органів внутрішніх справ.

2. Місце та завдання поліції у системі органів внутрішніх справ.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР).— 1996.-№30.-Ст. 141.

2. Про внутрішні війська Міністерства внутрішні справ України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 29. - Ст. 397.

3. Про Державну прикордонну службу України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 27. — Ст. 208.

4. Про Міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 4. - Ст. 20.

Доктринальні джерела

1. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К: Ін Юре, 1997.

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх сПрав. Загальна частина: Підручник./ За заг. ред. І.П. Голосніченка та Я.Ю. Кон­дратьева. — К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995.

3. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно­функциональные вопросы): Учебное пособие. — М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000.

4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лек­ций. Изд. 2-е, дополн. — М.: Омега-Л, 2004.

5. Бокарев В.А. Объем и содержание понятия управления. — Вопро­сы философии. — 1966. — № И.

6. Государственное и муниципальное управление: Справочник. — М.: Магистр, 1997.

7. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 1/ Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. -М.: «Статут», 2002.

8. Державне управління: Навч. посіб. /Кол. авт.; За ред. А.Ф. Мель­ник. — К.: Знання-Прес, 2003.

9. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйствен­ная политика: Пер. с англ. — М., 1982.

10. Малков В Д., Весёлый В.З. Понятие социального управле-ния.// Управление органами внутренних дел. — М.: Акад.МВД СССР.

11. Міліція як суб’єкт реалізації державної політики в Україні / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. — К.: Національна академія внутріш­ніх справ України, 2003. — 56 с.

12. Миндагулов А.Х., Туманов ГА. Политика, власть и управление в сфере правоохранительной деятельности // Проблемы теории и социологии управления органами внутренних дел: Труды Акаде­мии. — М.: Академия МВД Российской Федерации, 1992.

13. Політичний вимір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (відповідь на виклики XXI століття) / За ред.. Ю.І. Ри­маренка, Я.Ю. Кондратьева. — К.: Нац. акад.. внутр. справ Украї­ни, 2003 — 292 с.

14. Роша А.Н. Введение в теорию организационного управления: Лекция. — М.: Акад.МВД России, 1992. — 42 с.

15. Сазонов Б.И., Герасимов А.П. Правопорядок как сфера управле­ния: Учеб. пособие.— М., 1984.

16. Словник іншомовних слів / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. — К.: До­віра, 2000.

17. Современный словарь иностранных слов. — М.: Рус. яз.,1992.

18. Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-спра- вочник (политология) / Отв.ред. Борцов Ю.С. — Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1997.

19. Чиркин В.Е. Публичное управление: Учебник. — М.: Юрист, 2004.

20.Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления; Учебник для вузов. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003.

21 .Яськов Е.Ф. Проблемы развития теории и практики управления в сфере правопорядка. — М.: Акад. МВД РФ, 1992. — 107 с.