3.3.  Міліція в системі органів внутрішніх справ України

Центральний апарат МВС України, органи внутрішніх справ та внутрішні війська є складовими системи МВС України. Підсистемами організаційної структури ОВС виступають: міліція, органи попереднього (досудового) слідства, навчальні заклади та науково-дослідні установи системи МВС України. У свою чергу органи внутрішніх справ поділя­ються на територіальні і транспортні.

До територіальних органів належать:

- головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управління МВС України в облас­тях і м. Севастополі;

- міські управління;

- районні управління, міські, міськрайонні та районні відділи, від­діли та відділення спеціальної міліції.

До транспортних органів належать:

- управління МВС України на транспорті;

- лінійні управління, відділи, відділення, пункти на станціях, у портах, аеропортах і метрополітені.

До управлінських апаратів відносяться центральний апарат МВС України, апарати ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міських управлінь. До міськрайлінорганів відносяться районні та лінійні управління, міські, районні, міськрайонні та лінійні відділи, самостійні лінійні відділення та пункти, відділи та відділення спеціальної міліції. У системі апаратів

15 Взагалі головне призначення штабних апаратів полягає в тому, щоб на основі повсяк­денного виконання, покладених на них основних завдань-функцій, щодо інформаційного та організаційного забезпечення реалізації першим керівником рішень та підтримання зворотного зв’язку в системі управління, формувати бачення проблем на перспективу, про­гнозувати розвиток ситуації, готувати і здійснювати заходи, які б дозволяли випереджати ускладнення обстановки і забезпечувати стійкість і життєздатність як самої системи управ­ління, так і, що найголовніше, ефективне функціонування всієї системи МВС у цілому.

Управління прийнято виділяти три основних рівні: стратегічний, опера­тивний і тактичний.

У відповідності з функціями, що виконуються органами внутріш­ніх справ, розрізняють наступні види структурних підрозділів: галузеві, функціональні та загального керівництва (штабні). До того ж, для ди­ференційованого застосування штатних нормативів, органи внутрішніх справ поділяють на оперативно-слідчі, адміністративні та забезпечуючі підрозділи.

Найважливішою складовою частиною органів внутрішніх справ є мі­ліція України, яка відіграє провідну роль у загальнодержавній системі забезпечення громадського порядку і спокою, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю

Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, За­кон України «Про міліцію», інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабіне­ту Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

У відповідності із Законом України «Про міліцію» міліція в Украї­ні — це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає жит­тя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, по­ваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колек­тивами, громадськими організаціями й населенням, гласності. Вона ін­формує органи влади і управління, трудові колективи, громадські орга­нізації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журна­лістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що станов­лять державну або службову таємницю.

У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних пар­тій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань. Державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю.

Основними завданнями міліції є:

• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

• запобігання правопорушень та їх припинення;

• охорона і забезпечення громадського порядку;

• виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

• забезпечення безпеки дорожнього руху;

• захист власності від злочинних посягань;

• виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

• участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підпри­ємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Жодні виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зо­бов’язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.

Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Мі­ністерства внутрішніх справ України, і є складовою частиною апарату державного управління. У той же час міліція — надзвичайний орган управління. Вона не тільки організує, а й безпосередньо практично здій­снює охорону громадського порядку та боротьбу зі злочинністю. Пра­вове становище міліції, форми і методи практичної реалізації завдань охорони правопорядку зумовлені її призначенням: її апарати, служби і підрозділи вживають заходів із запобігання і припинення протиправних діянь, розкриття злочинів, розшуку і затриманню злочинців; працівники міліції згідно із законом можуть застосовувати спеціальні засоби фізич­ного впливу та вогнепальну зброю; дисципліна в міліції та проходження служби встановлені відповідно до військової16.

Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією мілі­цією України. Ним затверджуються положення, що визначають права та обов’язки, організацію роботи та структуру підрозділів міліції. В Авто­номній Республіці Крим міліцією керує заступник міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства вну­трішніх справ України в Автономній Республіці Крим; в областях, міс­

16 Колпаков В.А., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - С.425-437.

тах, районах міліцією, крім транспортної, керують відповідно начальни­ки головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ Укра­їни в області, місті, начальники міських і районних відділів (управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті.

Міліція виконує наступні функції: адміністративну, профілактич­ну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охо­ронну (на договірних засадах).

Адміністративна діяльність міліції регламентується нормами адмі­ністративного права і полягає в організації і практичному провадженні заходів щодо охорони правопорядку та здійснюється службами і підроз­ділами міліції громадської безпеки, а саме: патрульно-постовою служ­бою, службою дільничних інспекторів, діяльністю підрозділів, що орга­нізують роботу спеціальних установ (приймальників-розподільників), Державтоінспекцією, відділами дозвільної системи та ін.

Оперативно-розшукова діяльність міліції регулюється нормами різ­них галузей права: адміністративного, кримінального, кримінально-про­цесуального та ін. Ця діяльність здійснюється оперативними підрозді­лами органів внутрішніх справ: кримінальною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державтоінспекції.

Кримінально-процесуальна діяльність міліції регулюється кримі­нально-процесуальним законодавством і здійснюється різними служ­бами і підрозділами кримінальної міліції та міліції громадської безпе­ки. Предмет цієї діяльності — провадження дізнання по кримінальних справах і т.п.

Профілактична діяльність міліції здійснюється всіма службами мі­ліції і регулюється законами та відомчими нормативними актами, що регламентують діяльність міліції і перш за все служб та підрозділів кри­мінальної міліції і міліції громадської безпеки.

Міліція України складається з таких підрозділів: кримінальної мілі­ції; міліції громадської безпеки; місцевої міліції; транспортної міліції; Дер - жавної автомобільної інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції.

Кримінальна міліція — це підрозділи, діяльність яких полягає в ор­ганізації та практичному здійсненні боротьби із загальнокримінальною злочинністю: вбивствами, крадіжками, пограбуваннями, розбійними на­падами, проституцією, незаконним обігом наркотиків, розповсюджен­ням СШДУ, правопорушеннями, пов’язаними з іноземними громадя­нами. Підрозділи кримінальної міліції здійснюють розшук злочинців і осіб, які зникли безвісти, організовують роботу приймальників-розпо- дільників для неповнолітніх, а також виконують передбачені чинним законодавством невідкладні слідчі дії. Ці підрозділи безпосередньо від­повідають за стан боротьби із рецидивною та організованою злочинніс­тю й проводять роботу щодо попередження злочинів. Кримінальна мілі­ція — це також підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків, зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, підрозділи кримінального розшуку та Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. Вони здійснюють боротьбу зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі, інших базових галузях економіки та державних бюджетних установах, на споживчому ринку та в аграрному секторі економіки, в процесі приватизації, економічної реформи.

Завдання, що стоять перед міліцією громадської безпеки, мають досить широкий діапазон і є одним із найбільших за обсягом напрямів роботи міліції. Це адміністративна діяльність, яка полягає в захисті прав і свобод людини і громадянина, забезпеченні громадського по­рядку, спокою та безпеки, попередженні і припиненні правопорушень у містах та інших населених пунктах держави, а також боротьба зі зло­чинністю, здійснення провадження в справах про адміністративні пра­вопорушення.

Основу міліції громадської безпеки складає служба охорони громад­ського порядку, до якої входять підрозділи патрульно-постової служби та міліції швидкого реагування «Беркут». Патрульно-постова служба здійснює нагляд за виконанням окремими громадянами і посадовими особами правил що регулюють громадський порядок, з метою запобіган­ня та припинення правопорушень, а також притягнення правопорушни­ків до відповідальності. Значну роботу проводять дільничні інспектори міліції, які забезпечують безпеку громадян і громадський порядок на за­кріплених за ними територіях. Міліція громадської безпеки організовує роботу спеціальних установ, а саме: приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, та спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту; забезпечує безпеку працівни­ків суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінально­му судочинстві. В систему підрозділів цієї міліції також входять: служ­ба дозвільної системи; підрозділи у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб; підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів.

З метою підвищення рівня роботи міліції щодо забезпечення захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, їх власнос­ті, охорони громадського порядку на відповідній території, запобігання правопорушенням, посилення боротьби зі злочинністю, своєчасного ви­явлення фактів недодержання вимог законодавства та виходячи з необ­хідності більш тісного співробітництва з населенням відповідним Ука­зом Президента України від 22 січня 2001 року №29/2001 була створена місцева міліція. Остання утворюється за рішенням органів місцевого са­моврядування на підставі подання місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад, погодженого з Міністерством внутрішніх справ України. До її складу входять підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальни- ки-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. Місцева міліція утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

До транспортної міліції належать відповідні підрозділи, які забезпе­чують охорону громадського порядку, охорону вантажів і ведуть бороть­бу зі злочинністю на залізничному, водному та повітряному транспорті.

Державна автомобільна інспекція становить сукупність підрозділів дорожньо-патрульної служби, дорожнього нагляду, реєстраційно-екза­менаційної роботи, технічного нагляду, розшуку транспортних засобів, пропаганди та агітації з безпеки руху.

Міліція охорони складається з підрозділів, які забезпечують на до­говірних засадах охорону майна громадян, колективного та державного майна, а також майна іноземних держав, міжнародних організацій, іно­земних юридичних осіб і громадян, осіб без громадянства.

До спеціальної міліції належать підрозділи внутрішніх справ на за­критих об’єктах (наприклад, підприємства з особливим режимом функ­ціонування).

Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції.

Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів вну­трішніх справ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від

29 липня 1991 року №114. Організаційна структура і штатна чисельність міліції, а також форми і розміри грошового утримання працівників міліції визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади і його законні вимога обов’язкові для виконання громадянами та службовими особами. При виконанні покладених на нього обов’язків працівник міліції керується тільки законом, діє в його межах і підпоряд­ковується своїм безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законну діяльність працівника мілі­ції. Також ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством. Втручання в діяль­ність міліції тягне за собою відповідальність за законом.