3.2.  МВС України: компетенція, завдання, функції та структура

Центральним органом виконавчої влади у сфері внутрішніх справ держави є Міністерство внутрішніх справ України (МВС України).

Правові основи організації діяльності МВС України визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, актами Пре­зидента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними правовими актами центральних органів державної влади, а також між­народними правовими документами з питань захисту прав та свобод громадян, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, боротьби зі злочинністю.

МВС України, як й інші міністерства України, є головним (провід­ним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забез­печенні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльнос­ті. Така діяльність міністерства об’єднує здійснення двох типів функцій:

1) функції із забезпечення аналітико-консультативної допомоги у виро­бленні та здійсненні політики міністра у сфері внутрішніх справ держа­ви; 2) функції забезпечення потреб суспільства і держави у цій сфері.

Специфічні завдання, функції та методи діяльності МВС України встановлюються спеціальним положенням про нього.

У відповідності з Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року №1138/2000, до питань компетенції цього державного органа від­носяться формування та реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправ­них посягань, організація та координація діяльності органів внутрішніх справ з боротьби зі злочинністю, з охорони громадського порядку, за­безпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об’єктів.

У межах своїх повноважень МВС організує виконання актів зако­нодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією; узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями МВС України є:

- організація і координація діяльності органів внутрішніх справ із захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і за­безпечення громадської безпеки;

- участь у розробленні та реалізації державної політики щодо бо­ротьби зі злочинністю;

- забезпечення запобігання злочинів, їх припинення, розкриття і роз­слідування, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

- організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об’єктів;

- забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;

- забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграцій­ної роботи;

- організація роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки дорож­нього руху;

- здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм влас­ності;

- визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та прак­тичної допомоги;

- забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;

- підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для ін­теграції України до Європейського Союзу.

Зміст діяльності МВС України як центрального органу державно­го управління в галузі внутрішніх справ полягає у: розробці загальних проблем підвищення ефективності забезпечення громадського порядку в державі, здійсненні кадрової політики, підготовці, навчанні і вихован­ні кадрів, їх облікові і розподілі між територіальними та транспортними органами, галузевими службами; в управлінні системою МВС, розробці та організаційному забезпеченні управлінських рішень, перспективних і поточних планів; здійсненні їх чіткого функціонування; оперативному керівництві відповідними підпорядкованими органами, підрозділами й установами, визначенні ефективних засобів і методів їх діяльності.

Відповідно до зазначених вище основних завдань МВС України здійснює і основні напрями своєї діяльності, а саме:

• забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби зі зло­чинністю;

• визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому ор­ганів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконан­ня покладених на них завдань;

• організовує роботу органів внутрішніх справ щодо охорони гро­мадського порядку, запобігання та припиненням адміністратив­них правопорушень;

• організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактич­них і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинів, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства;

• забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприя­ють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед на-

селення роз’яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

• бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослі­дженнях, розробленні на основі їх результатів державних про­грам боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку;

• організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інфор­маційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень складає державну статистичну звітність;

• забезпечує функціонування дозвільної системи;

• організовує роботу Державної автомобільної інспекції, разом з іншими державними органами вживає заходи до забезпечення безпеки дорожнього руху;

• організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм влас­ності, охороняє та обороняє особливо важливі державні об’єкти;

• здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства;

• організовує здійснення заходів щодо рятування людей, охорони їх безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження май­на в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо лік­відації їх наслідків;

• забезпечує високу бойову та мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ і внутрішніх військ, бере участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

• бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів (угод) України з питань боротьби зі злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів (угод) України;

• вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва Укра­їни з Європейським Союзом;

• розробляє і організовує виконання програм кадрового забез­печення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вживає заходи до додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

• виконує відповідно до законодавства України функції з управ­ління об’єктами державної власності;

• організовує в установленому порядку матеріально-технічне за­безпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів;

• бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері ді­яльності органів внутрішніх справ;

• виконує інші функції, що випливають з покладених на нього за­вдань.

МВС України здійснює державне управління в галузі внутрішніх справ у двох основних формах:

1) централізоване керівництво;

2) безпосереднє оперативне управління.

Централізоване керівництво полягає: в управлінській діяльнос­ті щодо найважливіших питань роботи органів внутрішніх справ, а саме: у виробленні довгострокової стратегії функціонування систе­ми ОВС, визначенні головних пріоритетних напрямів в роботі ор­ганів внутрішніх справ, найбільш ефективних методів і засобів ви­рішення їх завдань в умовах реформування; вдосконаленні системи управління й організації праці; виданні відомчих нормативних актів; веденні обліку та розподілу людських і матеріально-технічних ре­сурсів; здійсненні координуючих, контролюючих функцій, а також в інспектуванні; вивченні, узагальненні та поширенні позитивного досвіду щодо організації охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю; встановленні на основі законодавства України порядку та методики оперативно-службової і організаційної діяльності орга­нів внутрішніх справ.

МВС України виконує свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку структурні підрозділи; забезпечує взаємодію органів та підрозділів внутрішніх справ з правоохоронними та іншими державними органами, а також громадськими організаціями; здійснює спільно з іншими центральними органами держави розробку комплексних програм з питань укріплення правопорядку; поліпшує співробітництво у встановленому порядку з відповідними органами ін­ших держав та міжнародними організаціями з питань забезпечення гро­мадської безпеки, попередження та припинення злочинів.

Безпосереднє оперативне управління здійснюється МВС України у випадках його прямого управлінського зв’язку з підлеглими органами внутрішніх справ усіх рівнів. Міністерство управляє на території Укра­їни органами, службами, організаціями, внутрішніми військами, відо­мчими навчальними закладами, науково-дослідними установами, орга­нами матеріально-технічного забезпечення та іншими установами, які належать до системи Міністерства. Функції оперативного управління МВС України реалізує, як правило, щодо безпосередньо підлеглих йому органів, служб, установ і організацій. Оперативне управління характе­ризується управлінським впливом не на всю діяльність системи МВС, а на конкретні об’єкти або їх групи.

Завдання та напрями діяльності МВС України визначають його вну­трішню побудову. Організаційна структура центрального апарату Мі­ністерства складається з наступних елементів: керівництво МВС, Апа­рат міністра, Головний штаб, галузеві та функціональні департаменти, управління та відділи.

Серед структурних елементів провідна роль належить керівництву МВС України, до складу якого входять: Міністр, його заступники та ко­легія міністерства.

МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Міністр внутрішніх справ України:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здій­снення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, від­несених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень, політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт про їх виконання;

5) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт про виконання цих рішень;

7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мі­ністерства;

8) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення дер­жавними нагородами працівників органів внутрішніх справ;

9) утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні та на тран­спорті органи МВС України, затверджує їх положення;

10) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про утворен­ня та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;

11) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Пре­зидентом України вищий керівний склад системи МВС України;

12) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України урядових органів дер­жавного управління і подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, затверджує граничну чисельність цих органів;

13) призначає на посади та звільняє з посад в установленому поряд­ку працівників центрального апарату МВС України;

14) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, мате­ріально-технічне та інше забезпечення діяльності МВС України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організову­ється першим заступником міністра — начальником Головного штабу, який здійснює керівництво апаратом Міністерства. Керівництво кон­кретними напрямами діяльності МВС України у відповідності з розпо­ділом обов’язків здійснюють заступники міністра.

МВС України організує свою роботу на основі поєднання колегіаль­ності та єдиноначальності в обговорюванні питань з керівництва систе­мою органів, з однієї сторони, і зі встановленням суворої персональної відповідальності посадових осіб за станом справ на дорученій дільниці, з іншої.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних праців­ників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що на­лежать до сфери управління МВС України. Рішення колегії проводять­ся в життя, як правило, наказами міністра.

Колегія розглядає основні питання організації та практичної діяль­ності системи МВС України, обговорює питання перевірки виконання до­ручених завдань, добору і використання кадрів, проекти найважливіших нормативних актів, заслуховує доповіді керівників підрозділів системи.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважли­віших програм та вирішення інших питань у Міністерстві можуть утво­рюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.

Керівництво МВС України в установленому порядку скликає нара­ди керівників та інших працівників системи МВС, проводить науково-практичні конференції, на яких заслуховуються та обговорюються акту­альні питання діяльності органів внутрішніх справ, проблеми зміцнення законності та правопорядку.

До структури центрального апарату МВС України також відносять­ся, як було зазначено вище, галузеві та функціональні підрозділи Мі­ністерства. Галузеві підрозділи центрального апарату МВС України ви­вчають стан і узагальнюють досвід роботи на місцях, готують пропозиції для керівництва, організовують виконання його вказівок, здійснюють контроль діяльності відповідних підлеглих ланок. До цих структурних підрозділів, що будуються на основі галузевої спеціалізації та викону­ють основні функції, наприклад, належать: Департамент карного роз­шуку, Департамент громадської безпеки, Головне слідче управління, На­ціональне центральне бюро Інтерполу, Головне управління внутрішніх військ, Департамент Державної служби охорони та інші підрозділи.

Функціональні підрозділи центрального апарату Міністерства здій­снюють оперативне керівництво органами внутрішніх справ. Вони, як правило, готують пропозиції щодо покращення реалізації завдань і функцій за своїми напрямками і подають їх для затвердження міністру, його заступникам або для обговорення на колегії МВС України. До цих підрозділів, зокрема, відносять Департамент роботи з персоналом, під­розділи, що входять до блоку забезпечення та деякі інші.

Головний штаб МВС України покликаний реалізувати об’єктивно не­обхідну для життєздатності й успішного функціонування системи МВС координацію діяльності лінійно-функціональних підрозділів централь­ного апарату, їх взаємодію при виконанні загальних завдань, об’єднати зусилля, засоби і можливості для досягнення пріоритетних цілей і, та­ким чином, забезпечити виконання загальносистемних завдань15.