Вступ

Однаково небезпечно і безумцю вручати меч

і безчесному — владу

Піфагор

Державне управління як певного роду соціальна діяльність, со­ціальний феномен політично організованої цивілізації розуміється у широкому та вузькому значеннях. У вузькому змісті — це адміністра­тивна, виконавчо-розпорядча діяльність держави, відповідних вико­навчих органів державної влади всіх рівнів по управлінню та регулю­ванню повсякденними справами в конкретних галузях суспільного життя. При цьому ключова роль належить виконавчій владі в особі уряду та державно-адміністративного апарату. Тобто можна говорити про адміністративне управління, якому в англосаксонській науковій літературі відповідає поняття «government». З цих позицій державне управління вивчається, зокрема, адміністративним правом. Розгляд проблем державного управління, його співвідношення з виконавчою владою, аналіз держави як суб’єкта управління суспільними проце­сами, а також окреслення системи органів виконавчої влади є необ­хідним для усвідомлення місця та ролі міліції в системі управління у сфері внутрішніх справ.