Висновки

Таким чином, соціальне управління охоплює всі сфери життєдіяль­ності людини, в тому числі економіку, політику, духовне життя суспіль­ства. Його місія — в організації, упорядкуванні соціуму в цілому, кожної соціальної системи зокрема. Управління спирається на колективний соціальний досвід і суспільну науку. На зламі тисячоліть це соціальне явище набуло такого великого значення, що заслуговує глибокої поваги, постійного вивчення та все більшого засвоєння.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність управління як суспільного явища?

2. Визначте особливості суб’єкта і об’єкта соціального управління.

3. Розкрийте зміст управлінської діяльності як різновиду суспіль- но-необхідної праці.

4. У чому полягає сутність та зміст управлінських відносин?

5. Окресліть види соціального управління.

Завдання для самопідготовки

1. Обсяг та зміст поняття соціального управління.

2. Відмінність соціального управління від інших видів управління.

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Адміністративне право України [Підручник для вузів (Ю.П. Би- тяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка — Харків: Право, 2001 — 528 с.

2. Бокарев В.А. Объем и содержание понятия управления // Вопро­сы философии.-1966.

3. Бурмистров В.Л., Караханов В.Е. МВД, УВД как социальная сис­тема управления: Лекция. — М., 1976.

4. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Основи, 2001. — 359 с.

5. Веселый В.З. Актуальные проблемы совершенствования управ­ленческой подготовки кадров в ОВД: Учеб. пособие. — М., 1989.

6. Веселый В.З. Формирование теории управления в сфере право­охранительной деятельности. — М.: Акад. МВД СССР, 1988.

7. Вицин С.Е. Наука управления и управление в сфере обепечения правопорядка // Проблеми управления и управление в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

8. Воскресенский ГМ. Теоретические основы обеспечения управле­ния в органах внутренних дел: Учеб. пособие. — М., 1979.

9. Дементьев В.П. Правовой аспект оценки еффективности деятель­ности органов внутренних дел // Правовые вопросы управления в сфере обеспечения правопорядка. — М., 1982.

10. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Навч. посібник (Н.Р Нижник, С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін., за заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. — К.: Вид-во У\ДУ, 2002 — 164 с.

11. Державне управління: Навч. посіб. (А.Ф. Мельник, Л.Ю. Гордієнко). За заг. ред. А.Ф. Мельник — К.: Знання — Прес, 2003 — 343 с.

12. Ковалевски С. Научные основы административного управления. -М., 1979.

13.Кредисов А.И. История учений менеджмента. — К.: ВИРА — Р., 2000. - 336 с.

14. Малков В.Д., Веселый В.З. Теория социального управления. Пред­мет, система и задачи курса «Теория управления органами вну­тренних дел». — М.: Акад. МВД СССР, 1987.

15. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. по­сібник // Упоряд. І.О. Слєпов., пер. з рос. Л.Ч. Козій., М.И. Ма- трохіна, П.К. Пироженко. - К.: Либідь, 1993.

16. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. — К., НАВСУ, 1999. - 702 с.

17. Роша А.Н. Введение в теорию организационного управления: Лекция. — М.: Акад.МВД России, 1992. — 42 с.

18.Яськов Е.Ф. Проблемы развития теории и практики управления в сфере правопорядка. — М.: Акад. МВД РФ, 1992. — 107 с.