Контрольні завдання для самоперевірки

1. Окресліть внесок українських вчених у розвиток науки управ­ління в світі.

2. Охарактеризуйте основні напрями розвитку науки управління у період існування СРСР.

3. Напрями наукового розвитку управління на сучасному етапі.

Завдання для самопідготовки

1. Зміст концепції управління М.І. Туган-Барановського.

2. Характерні риси науки управління на сучасному етапі.

3. Управління і адміністративне право: парадигма синтезу.

Список рекомендованої літератури

1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985. — 326 с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под Ред. Ю. Н. Каптуровского. — СПб: Питер.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.

4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видан­ня: Пер. з англ.: Уч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.

5. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Основи, 2001. — 359 с.

6. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. — М., 1990.

7. Гелбрейт Д. К. Жизнь в наше время: Воспоминания / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1985. — 408 с.

8. Горкіна Л. Михайло Іванович Туган-Барановський: сторінки жит­тя і творчості // Економіка України. — 1993. №11.— С. 63—71.

9. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 272 с.

10.Злупко С.М Михайло Туган-Барановський: (Український еконо­міст світової слави). — Львів: Каменяр, 1993. — 192 с.

11.    Кравченко А. Управленческие революции // Социалистический труд.-1991.-№1.

12 .Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академ видав, 2003. — 416 с. (Альма-матер).

13. Ру Д., СульеД. Управління / Пер. з фр. — К: Основи, 1995. — 442 с.

14. Файоль А. Общее и промышленное управление. — М.: Экономи­ка, 1992

15.Хміль Ф. І. Становлення сучасного менеджменту в Україні. — К.: ІЗМН; Львів: ЛКА, 1996. - 206 с.