Висновки

Усвідомлення особливостей управління в органах внутрішніх справ стає неможливим без знання основних теорій організації та управління. Відтак у даному розділі нами приділено особливу увагу не лише аналізові характерних ознак конкретної школи управління, а проаналізовані погля­ди конкретних дослідників, які становлять невичерпне джерело управлін­ської думки. Виділення трьох основних шкіл організації та управління: класичної, неокласичної та сучасної є певною мірою, умовним, втім ак­центування саме на цих трьох напрямах ієрархії управлінської думки най­більш повно відлунює еволюційний поступ розвитку науки управління.

Осторонь формування даної думки не стояли і українські вчені, саме тому, у наступному розділі розглянемо зародження та розвиток управ­лінської думки в Україні.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та зміст вчень класичної школи управління.

2. Порівняльна характеристика вчень представників класичної школи.

3. Сутність концепції людських відносин.

4. Основні представники школи людських відносин.

5. Розкрийте зміст ситуаційних теорій управління.

Завдання для самопідготовки

1. Розробіть порівняльну таблицю шкіл управління.

2. Окресліть зміст екзистенціального управління.

Список рекомендованої літератури

1. Argyris С. Management and organizational development: The path from XA to YB. New York: McGraw-Hill, 1971.

2. Argyris C. Personality and Organization. New YorkA Harper & Row, 1957.

3. Bennis Warren G. Leadership Theory and Administrative Behavior, Administrative Science Quarterly, vol. 4, 1959 / 1960.

4. DruckerP. Management tasks, responsibilities, practices., L., 1979.

5. DruckerP. New forms of work organization. Geneva, 1979

6. Herzberg F., Mauser B. and Snyderman B.B. The motivation to work. New York: Wiley, 1959.

7. Jennings Eugene E. The mobile Managers: A study of New generation of Top Executives. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1967.

8. Lickert R. New patterns of management. N.Y.: McGraw-Hill, 1961.

9. Likert R. The Human Organization. N.Y.: McGraw-Hill, 1967.

10.Maslow A. Motivation and personality. N.Y., 1970.

11. Maslow A. Theory of human motivation // Psychology Review. July, 1934.

12.McGregorD. The Human Side of the Enterprise. N.Y.A McGraw-Hill, 1960.

13. WeberM. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tub., 1951.

14. WeberM. Wirtschaft und Geselshaft. Koln — B. (West), 1964.

15 .Азоев Г.Л., Баранчеев В. П., Бунин В.Н и др. Управление орга­низацией: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Ме­неджмент» / Государственный ун-т управления / А.Г. Поршнев (ред.). — З.изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003.

16 .Алексеевский В. С. Введение в российский менеджмент: Учеб. по­собие. — Калуга: Манускрипт, 2001. — 192 с.

17.Афонин Ю. А., Данакин Н. С., Доронин А. О. и др. Социальный ме­неджмент: Учеб. пособие для студ. вузов / В.Н. Иванов (ред.), В. И. Патрушев (ред.) . — 2.изд., перераб. и доп. — М.: Высшая шко­ла, 2002. — 271 с.

18.Бай C.I. Менеджмент організації. Практикум: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2004,- 180 с.

19.Виноградський М. Д., Виноградсъка А. М., Шканова О. М. Менедж­мент в організації: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. зі спец.

«Менеджмент організацій» усіх форм навч. / Київський еконо­мічний ін-т менеджменту — «Екомен». — З.вид., випр. — К: Кон­дор, 2004. — 596 с.

20.Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. — Львів: Бак, 2001. — 624 с.

21 .Бабец Е. К., Максимчук А. Г., Григорьев И. Е. Менеджмент: Учеб. пособие — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2002. — 184 с.

22.Классики теории государственного управления: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. — М.: Изд-во МГУ, 2003. - 800 с.

23 .Мескон Майкл X., Альберт Майкл, Хедоури Франклин Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / М. А. Майорова (пер.). — М.: Дело, 2000. — 704 с.

24.Новиков Д. А. Теория управления организационными системами. М.: МПСИ, 2005. - 584 с.

25.Про соціологічну концепцію М. Вебера см.: Кравченко А. І. Со­ціологія Макса Вебера: праця і економіка. — М., 1997.

26. Тейлор Ф. У. Менеджмент. — М.: Контроллинг, 1992.

21 .Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. — М.: Контрол­линг, 1991.

28.Файоль А. Общее и промышленное управление. — Л.; М.; 1924.

29.Франчук В. И. Основы современной теории организаций / Ин-т организационніх систем Акдемии организационных наук. — М., 1995.

ЗО .Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2005. - 608 с.