ЗМІСТ

Передмова   18

ЧАСТИНА 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗДІЛ 1

Історія розвитку науки соціального управління.

Предмет, завдання та система курсу «Управління в органах внутрішніх справ»    22

Вступ  22

1. Історичні етапи розвитку практики управління

в суспільстві    23

2. Огляд систем і концепцій, що передували виникненню науки управління     28

2.1 Управлінські концепції в державах Стародавнього світу. 28

2.2 Західні системи та концепції управління   32

3. Наукові школи соціального управління та сучасні тенденції

в теорії організації та управління  36

4. Предмет, завдання та структура курсу «Управління

в органах внутрішніх справ»    55

Висновки    60

Контрольні завдання для самоперевірки    60

Завдання для самопідготовки    60

Список рекомендованої літератури    60

Нормативні джерела    60

Доктринальні джерела  61

РОЗДІЛ 2

Основні теорії організації і управління  62

Вступ  62

1. Класична школа управління    63

1.1 Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора     63

1.2 Організаційні принципи Анрі Файоля   68

Щ

1.3 Бюрократична теорія організації Макса Вебера  75

1.4 Організаційна теорія Л. Гьюліка — Л. Урвіка   78

Висновки по класичній школі    82

2. Концепція людських відносин 84

2.1 Теорія людських відносин Е. Мейо     84

2.2 Теорія К. Арджіріса   88

2.3 Ієрархічна теорія потреб Маслоу 89

2.4 Двофакторна теорія мотивації Херцберга    92

2.5 Теорія стилів керівництва Макгрегора 94

2.6 Організаційна система Р. Лікерта     97

2.7 Підхід У. Бенніса 101

3. Ситуаційні теорії організації    103

3.1 Ситуаційний підхід Дж. Вудворд і Ч. Перроу    105

3.2 Дослідження Т. Бернса і Дж. Сталкера 112

3-3 Дослідження П. Лоуренса і Дж. Лорша  115

3.4 Вплив стратегій на організаційну структуру    118

3.5 Організація як соціотехнічна система 121

3.6 Управління організацією як мистецтво 122

3.7 Школа лідерської поведінки 124

3.8 Теорія ефективності організації 125

3.9 Стратегія модифікації 126

Висновки    127

Контрольні завдання для самоперевірки    127

Завдання для самопідготовки    127

Список рекомендованої літератури    128

РОЗДІЛ з

Зародження та розвиток управління в Україні   130

Вступ  130

1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби 130

2. Розвиток науки управління в Україні в період

існування СРСР   132

3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної

моделі менеджменту    138

Иисновки    139

Контрольні завдання для самоперевірки    140

! Іаидання для самопідготовки  140

('писок рекомендованої літератури   141

РОЗДІЛ 4

Сутність, особливості та види соціального управління   142

Вступ  142

1. Сутність управління як суспільного явища   142

2. Особливості суб’єкта і об’єкта соціального управління    152

3. Управлінська діяльність як різновид

суспільно-необхідної праці 157

4. Сутність і зміст управлінських відносин    161

5. Види соціального управління 164

Висновки    167

Контрольні завдання для самоперевірки    167

Завдання для самопідготовки    167

Список рекомендованої літератури    168

Доктринальні джерела  168

РОЗДІЛ 5

Управління в органах внутрішніх справ

як галузь державного управління 170

Вступ  170

1. Поняття державного управління та його співвідношення

з державною владою    171

1.1 Сутність, зміст і специфіка державного управління 171

1.2 Співвідношення державної влади та державного управління 174

2. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами 179

3. Система органів виконавчої влади в сфері внутрішніх

справ держави    188

3.13міст та особливості управління у сфері внутрішніх справ держави     188

3.2 МВС України: компетенція, завдання, функції

та структура     192

33 Міліція в системі органів внутрішніх справ України  200

Висновки    206

Контрольні завдання для самоперевірки    206

Завдання для самопідготовки    207

Список рекомендованої літератури    207

Нормативні джерела    207

Доктринальні джерела  207

РОЗДІЛ 6

Цілі соціального управління    209

Вступ  209

1. Поняття, сутність та зміст цілей соціального управління 209

2. Вимоги, що висуваються до цілей та їх класифікація  212

3. Система цілей управління, співвідношення понять ціль,

засіб і результат     214

4. Механізм формування цілей («дерево цілей») 216

Висновки    218

Контрольні завдання для самоперевірки    219

Завдання для самопідготовки    219

Список рекомендованої літератури    220

Доктринальні джерела  220

РОЗДІЛ 7

Функції соціального управління 221

Вступ  221

1. Поняття і сутність функцій соціального управління,

їх характерні риси    221

2. Зміст функцій управління, критерії їхнього розмежування

і основна класифікація    224

3. Поняття, зміст і характеристика загальних функцій

управління  229

Висновки    235

Контрольні завдання для самоперевірки    235

Завдання для самопідготовки    235

Список рекомендованої літератури    235

Доктринальні джерела  235

РОЗДІЛ 8

Організація як функція управління   236

Вступ  236

1. Сутність функції організації 236

2. Основи організаційного проектування   238

3. Типи організаційних структур 246

4. Управління організаційними змінами    252

Висновки    257

Контрольні завдання для самоперевірки    257

Завдання для самопідготовки    257

Список рекомендованої літератури    258

Доктринальні джерела  258

РОЗДІЛ 9

Принципи соціального управління 259

Вступ  259

1. Поняття та зміст принципів соціального управління   259

2. Загальні принципи управління, їх класифікація  264

3. Спеціальні принципи управління, їх характеристика   270

Висновки    272

Контрольні завдання для самоперевірки    273

Завдання для самопідготовки    273

Список рекомендованої літератури    273

Доктринальні джерела  273

РОЗДІЛ 10

Методи соціального управління  275

Вступ  275

1. Поняття, сутність та класифікація методів управління 275

2. Загальна характеристика пізнавально-програмуючих

методів управління    278

3. Загальна характеристика організаційно-регулюючих

методів управління    283

Висновки    287

Контрольні завдання для самоперевірки    288

Завдання для самопідготовки    288

Список рекомендованої літератури    288

Доктринальні джерела  288

РОЗДІЛ 11

Еволюція системних ушити» 290

Вступ  290

1. Тектологія    291

2. Загальна теорія систем 298

3. Кібернетика   311

4. Системний підхід   318

4.1 Підвалини формування системного підходу   318

4.2 Методологічна будова системного підходу   323

4.3 Основні категорії системного підходу 325

4.4 Перспективи системного підходу  332

5. Системний аналіз     335

6. Синергетичний підхід   342

6.1 Поняття та зміст синергетики    342

6.2 Когнітивні засади синергетики   347

6.3 Основні поняття синергетики 355

6.4 Значення синергетики  358

Висновки    360

Контрольні завдання для самоперевірки    361

Завдання для самопідготовки    361

Список рекомендованої літератури    361

Доктринальні джерела  361

ЧАСТИНА 2

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РОЗДІЛ 12 Взаємодія та координація в процесі виконання управлінських рішень в органах внутрішніх справ 368

Вступ  368

1. Поняття та значення взаємодії і координації в процесі виконання управлінських рішень    370

2. Координація - функція державного управління

в боротьбі зі злочинністю 376

3. Специфіка організації взаємодії правоохоронних та інших державних органів в процесі здійснення

боротьби зі злочинністю   383

Висновки    392

Контрольні завдання для самоперевірки    392

Завдання для самопідготовки    393

Список рекомендованої літератури    393

Нормативні джерела    393

Доктринальні джерела  394

РОЗДІЛ 13

Організація і методика планування в органах внутрішніх справ .. . 396

Вступ  396

1. Сутність і роль планування в органах внутрішніх справ. Принципи планування та вимоги до планів роботи 396

2. Види, зміст і структура планів в органах внутрішніх справ 403

9

3. Методика складання планів в органах внутрішніх

справ і контроль за виконанням планових рішень    414

Висновки    422

Контрольні завдання для самоперевірки    423

Завдання для самопідготовки    423

Список рекомендованої літератури    423

Нормативні джерела    423

Доктринальні джерела  423

РОЗДІЛ 14

Документаційне забезпечення управління

в органах внутрішніх справ 425

Вступ  425

1. Поняття документаційного забезпечення управління

і діловодства, їх правові та організаційні аспекти 426

2. Організація діловодства в органах внутрішніх справ  427

3. Контроль за якістю і своєчасністю виконання документів 436

4. Проектування документаційного забезпечення управління ....441

Висновки    442

Контрольні завдання для самоперевірки    443

Завдання для самопідготовки    443

Список рекомендованої літератури    443

Нормативні джерела    443

Доктринальні джерела  443

РОЗДІЛ 15

Управління персоналом в органах внутрішніх справ  445

Вступ  445

1. Поняття функції управління персоналом

та її нормативна регламентація в органах внутрішніх справ 445

2. Поняття і класифікація персоналу

в органах внутрішніх справ 450

3. Система управління персоналом

в органах внутрішніх справ 453

Висновки    459

Контрольні завдання для самоперевірки    460

Завдання для самопідготовки    460

Список рекомендованої літератури    460

Нормативні джерела    460

РОЗДІЛ 16

Управління діяльністю органів внутрішніх справ

по зв’язках з громадськістю    462

Вступ  462

1. Поняття, завдання та принципи діяльності ОВС

по зв’язках з громадськістю    463

2. Громадськість і громадська думка в сфері діяльності ОВС 466

3. Управління діяльністю но взаємодії з громадськістю  471

Висновки    477

Контрольні завдання для самоперевірки    478

Завдання для самопідготовки    478

Список рекомендованої літератури    478

Нормативні джерела    478

Доктринальні джерела  478

РОЗДІЛ 17

Управління в органах внутрішніх справ із формування позитивного іміджу міліції   480

Вступ  480

1. Відомча політика щодо створення позитивного

іміджу міліції   482

2. Застосування ОВС паблік рілейшнз щодо

формування позитивного іміджу  496

3. Взаємодія ОВС зі ЗМІ у формуванні позитивних

стереотипів щодо міліції  499

Висновки    510

Контрольні завдання для самоперевірки    513

Завдання для самопідготовки    513

Список рекомендованої літератури    513

Нормативні джерела    513

Доктринальні джерела  513

РОЗДІЛ 18

Мрлпоне забезпечення управління в органах внутрішніх справ 515

Вступ  515

І І іоііяття і сутність правового забезпечення управління

и органах внутрішніх справ 517

11

2. Правове забезпечення управління

в органах внутрішніх справ 531

3. Проблеми і шляхи удосконалення правового забезпечення

управління в органах внутрішніх справ    535

Висновки    543

Контрольні завдання для самоперевірки    545

Завдання для самопідготовки    545

Список рекомендованої літератури    545

Нормативні джерела    545

Закони 545

Укази та розпорядження Президента   547

Постанови Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України    551

Відомчі нормативно-правові акти 548

Доктринальні джерела  554

РОЗДІЛ 19

Управління в медичних підрозділах МВС України 555

Вступ  555

1. Задачі і основні напрями діяльності підрозділів і установ охорони здоров’я МВС України, правова основа їх діяльності.... 556

2. Структура Департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС України, центральних медичних установ

та відділів (служб) охорони здоров’я ГУМВС, УМВС України в областях     559

3. Організація проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду відомчими медичними закладами МВС України     570

4. Медичне обслуговування особового складу МВС України в умовах екстремальних ситуацій

та масових безпорядків    574

5. Взаємодія медичних установ МВС України і

установ Міністерства охорони здоров’я    580

Висновки    582

Контрольні завдання для самоперевірки    582

Завдання для самопідготовки    582

Список рекомендованої літератури    583

Нормативні джерела    583

Доктринальні джерела  583

РОЗДІЛ 20

Поняття та класифікація особливих умов

та надзвичайної обстановки для органів внутрішніх справ 584

Вступ  584

1. Поняття і класифікація надзвичайних ситуацій, їх зміст 585

2. Особливі умови діяльності органів внутрішніх справ

в умовах надзвичайної обстановки    594

Висновки    598

Контрольні завдання для самоперевірки    598

Завдання для самопідготовки    598

Список рекомендованої літератури    598

Нормативні джерела    598

Доктринальні джерела  600

РОЗДІЛ 21

Морально-психологічна підготовка, організація навчання особового складу в умовах дій ОВС при ліквідації масових іаворушень в населених пунктах     601

Вступ  601

1. Психологічні реакції людини в екстремальних ситуаціях 602

2. Поняття, задачі та методи морально-психологічної підготовки особового складу органів внутрішніх справ

до дій в особливих умовах 604

3. Морально-психологічне забезпечення дій особового складу органів внутрішніх справ в особливих умовах   612

4. Організація підготовки (навчання) особового складу

до дій в особливих умовах 617

Висновки    621

Контрольні завдання для самоперевірки      622

і іпидання для самопідготовки  622

< писок рекомендованої літератури   622

Іи>\тативні джерела   622

,'іоктринальні джерела    623

ІМ).»ДІЛ 22

ІІйукома організація управлінської праці

її іі|інніах внутрішніх справ  624

Мс і ум 624

1. Поняття, завдання, принципи, особливості наукової організації праці (НОП) та наукової організації управлінської праці (НОУП) в органах внутрішніх справ   625

2. Організація раціонального використання робочого

часу управлінської праці  636

3. Інновація процесів праці по керуванню 645

4. Формування внутрішніх і зовнішніх умов управлінської

праці    655

Висновки    666

Контрольні завдання для самоперевірки    666

Завдання для самопідготовки    666

Список рекомендованої літератури    667

Нормативні джерела    667

Доктринальні джерела  667

ЧАСТИНАЗ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОЗДІЛ 23

Концептуальні засади євроінтеграції 669

Вступ  669

1. Поняття європейської інтеграції  670

2. Організаційно-правові форми європейської інтегерації 674

3. Основні риси права Європейського Союзу     676

4. Поняття acquis communautaire 680

5. Україна на шляху євроінтеграції  683

Висновки    685

Контрольні запитання для самоперевірки   686

Завдання для самопідготовки    686

Список рекомендованої літератури    686

Нормативні джерела    686

Доктринальні джерела  687

РОЗДІЛ 24

Інтеграція міліції України до правоохоронної системи СС 689

Вступ  689

І Європейські стандарти в аспекті діяльності поліції   690

2. 11 равоохоронна система СС   696

3. Організація поліцейських органів країн-членів

Європейського Союзу   701

Висновки    709

Контрольні завдання для самоперевірки    710

Завдання для самопідготовки    710

Список рекомендованої літератури    710

Нормативні джерела    710

Доктринальні джерела  711

РОЗДІЛ 25

Управління в органах внутрішніх справ у контексті співробітництва України та ЄС у боротьбі з тероризмом 712

Вступ  712

1. Сучасні безпекотрансформаційні процеси     714

1.1. Геополітичний аспект 714

1.2. Доля НАТО після агресії проти Іраку 714

1.3. Наслідки агресії проти Іраку для національної

безпеки України  716

1.4. Глобалізація і цивілізаційний аспект     717

2. Стан інтеграції України до ЄС    720

3. Роль МВС у боротьбі з тероризмом в умовах євроінтеграції... 723

3.1. Заходи, що вживає МВС: перспективи та пропозиції. 723

3.2. Обмін інформацією    725

3.3. Місце та роль Київського національного університету внутрішніх справ у побудові антитерористичної системи Європи    727

Висновки    730

Контрольні завдання для самоперевірки    731

і Снідання для самопідготовки  731

( Писок рекомендованої літератури   731

Нормативні джерела    731

Іомнринальні джерела  732

Інтсрнет ресурси 734

РОЗДІЛ 26

V111 ні її піні»! у сфері технічного захисту інформації ОВС 735

и. ІVII 735

І Піннії ія і а зміст технічного захисту інформації и • >|>і .їїіііх внутрішніх справ   737

2. Інформація як об’єкт технічного захисту в ОВС  739

3. Організаційна структура підрозділів, що беруть участь у заходах по забезпеченню захисту інформації від її

витоку технічними каналами 744

4. Нормативно-правове забезпечення технічного

захисту інформації    748

Висновки    752

Контрольні завдання для самоперевірки    753

Завдання для самопідготовки    753

Список рекомендованої літератури    754

Нормативні джерела    754

Доктринальні джерела  754

РОЗДІЛ 27

Роль МВС України в управлінні національною безпекою    755

Вступ  755

1. Поняття національної безпеки України  756

1.1    .Визначення поняття національної безпеки   759

1.2.Поняття національних інтересів  761

2. Класифікація загроз національній безпеці України    761

3. Роль МВС України в управлінні національною

безпекою України 764

Висновки    769

Контрольні завдання для самоперевірки    770

Завдання для самопідготовки    770

Список рекомендованої літератури    770

Нормативні джерела    770

Доктринальні джерела  770

РОЗДІЛ 28

Управління в поліції Німеччини та використання її досвіду в Україні     773

Вступ  773

1. Історія розвитку та завдання поліції Німеччини 774

2. Організаційна структура поліції Німеччини  778

3. Поліція Федеральних земель  786

4. Організація роботи по підбору, навчанню

та розстановленню кадрів  796

5. Система співпраці поліції Німеччини із поліцейськими силами сусідніх держав у боротьбі зі злочинністю та тероризмом  803

(і. Можливості використання досвіду у сфері організації і а управління поліцією Німеччини при реорганізації

міліції України  804

Висновки    808

Контрольні завдання для самоперевірки    810

Завдання для самопідготовки    810

Список скорочень 810

Список рекомендованої літератури    811

Нормативні джерела    811

Доктринальні джерела  811

І’ОЗДІЛ 29

І ‘нль МВС України в управлінні у сфері економічної безпеки 814

Вступ  814

І Поняття та зміст економічної безпеки   816

2. Сучасні загрози економічній безпеці України 824

t Система забезпечення економічної безпеки України 828

1 І’оль міліції України у забезпеченні економічної

безпеки України  833

Висновки    839

Контрольні завдання для самоперевірки    840

! Іандання для самопідготовки  840

< 'писок рекомендованої літератури  841

Нормативні джерела    841

/(октринальні джерела 841

( нитик основних термінів та понять

t умри »пінських дисциплін 843