Ц

Централізація — зосередження основних функцій управління в од­ному органі.

Цикл — сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, робіт, яка створює закінчене коло дій протягом певного проміжку часу.

Цілепокладання — процес обґрунтування та формування цілей роз­витку керованого об’єкта на основі аналізу суспільних потреб, виходячи з реальних можливостей їх найбільш повного задоволення.

Цілеспрямованість — спрямованість дій на досягнення певно визна­ченої цілі.

Цілісність — окремий випадок впорядкованості і організованості. Цілісною називається система, окремі частини якої функціонують (або розвиваються) спільно, і в той же час вся система відносно незалежна від середовища та інших аналогічних систем. Незалежність ця відносна. Вона означає, що дана система повинна якось реагувати на вплив інших систем. Проте її реакція не означає паралелізму в їх розвитку (як, напри­клад, при зростанні підрозділів в конкретному органів внутрішніх справ або при еволюції усієї системи ОВС), а є лише відповіддю на зовнішню дію (зміну оперативної обстановки). Подібна ситуація складається, при безпосередній взаємодії правоохоронців і злочинця, що протистоять один одному або конкуруючих один з одним правоохоронних органів. Таким чином цілісність визначається не рівнем організації, а ступенем «щільності» зв’язків усередині системи, що перевищує «щільність» зв’язків між системою і середовищем.