Т

Тектологія (від грецьк. тесляр, будівельник, творець) — всезагаль- на організаційна наука, яка становить собою спробу розгорнутої будови

загальної теорії організації і структури систем. Автор і розробник даної концепції О.О. Богданов. Термін «тектологія» було уведено Е. Геккелем, яким він означив дисципліну, яка описує принципи будови живих орга­нізмів. Передумовою тектології, за 0.0. Богдановим, є положення про те, що закони організації систем є єдиними для будь-яких об’єктів, ре­чових і духовних, завдячуючи чому уможливлюється її вивчення в уза­гальненій формі.

Телеологія — наука про цілі.

Теорія— 1) логічне узагальнення практичного досвіду людей; 2) система вірогідних наукових знань про якусь сукупність об’єктів, яка описує, пояснює і передбачає явища певної предметної частини. Теорія є найдосконалішою формою відображення дійсності.

Теорія макросистем — самостійна дисципліна, яка досліджує кон­кретні класи макросистем: термодинамічні, економічні (обмін ресур­сами) і територіальні (міські, регіональні, глобальні). Предметом Т.м. є клас систем (макросистеми), а не клас властивостей (самоструктуриза- ція, хаос, періодичні рухи, параметри порядку тощо).

Теорія системогенеза — теорія виникнення, існування, перетворен­ня та розвитку систем природи, суспільства, мислення; один з варіантів формалізованої теорії систем (розробив Ю.А. Урманцев).

Територіальна оборона — система загальнодержавних військових і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданням: охорони і захисту державного кордону; забезпечення умов для необ­хідного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного розгортання сил; охорони і оборони важли­вих об’єктів і комунікацій; боротьби з диверсійно-розвідувальними гру­пами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконними утвореннями озброєними формуваннями; організації та здійснення евакуаційних заходів; підтримання режиму воєнного стану; проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в небез­печних районах, захисту населення від наслідків воєнних дій.

Технічний захист інформації — окрема складова діяльності із за­безпечення безпеки інформації, діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами порядку доступу, цілісності та доступ­ності (унеможливлення блокування) інформації, яка становить держав­ну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, а також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, суспільства і держави.