Р

Рангові системи стимулювання — системи стимулювання, в яких величина винагороди агента визначається або приналежністю резуль­тату його діяльності деякій наперед заданій множині (так звані норма­тивні рангові системи стимулювання), або місцем, що посідає агент у впорядкуванні результатів діяльності всіх агентів (так звані рангові сис­теми змагань стимулювання).

Реалізовується відповідності групового вибору — наявність такого непрямого механізму планування, для якого існує еквівалентний пря­мий механізм, що призводить для будь-якого набору типів агентів до того ж результату, що і відповідність групового вибору.

Регулювання — збереження, підтримання, удосконалення та роз­виток стану упорядкування організованості системи. Іншими словами регулювання являє собою функцію управління в ході якої проводиться свого роду «підстройка» вже організованої системи до зовнішніх і вну­трішніх умов її функціонування, що змінюються. Зміна умов викликає відхилення системи від заданих параметрів. Встановлення таких відхи­лень, забезпечення нормального функціонування системи є головним завданням регулювання.

Редукціоністський підхід — підхід, за якого властивості цілого зводять­ся до властивостей елементів (див.: системний підхід). Використання Р.п. в ОВС призводить до ототожнення рівня злочинності в державі з рівнем зло­чинності у конкретних областях / районах. За своєю сутністю є наслідком відмови від розуміння системної сутності феномену управління.

Режим конкуренції — ситуація гри центрів у системі з розподіленим контролем, що не належить області компромісу.

Режим співпраці — ситуація гри центрів у системі з розподіленим контролем, що належить області компромісу.

Результат діяльності — в теоретико-ігрових моделях — змінна, зна­чення якої визначається діями агентів і станом природи.

Рефлексія — віддзеркалення, а також дослідження пізнавального акту.

Рефлексія інформаційна — процес і результат роздумів агента про те, які значення невизначених параметрів, що про ці значення знають і думають його опоненти.

Рефлексія стратегічна — процес і результат роздумів агента про те, які принципи ухвалення рішень використовують його опоненти в рам­ках тієї інформованості, яку він їм приписує внаслідок інформаційної рефлексії.

Рішення — процес і результат вибору мети і способу дій.

Розвиток — незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріаль­них і ідеальних об’єктів.

Розподілений контроль — структура організаційної системи, в якій один і той же агент підпорядкований одночасно декільком центрам.