Н

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і ді­яльності людей на об’єкті або території, спричинених аварією, ката­строфою, стихійним лихом та іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат. Загальними ознаками Н.с. є: наявність, або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану довкілля.

Надзвичайний стан — особливий правовий режим, який може тим­часово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникнен­ні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни консти­туційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання від­повідним органам державної влади, військовому командуванню та ор­

ганам місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року, повно­важень, необхідних для відведення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економі­ки, органів державної влади та органів місцевого ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеженні у здійсненні конституцій­них прав і свобод людини і громадянина, та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дій цих обмежень.

Наочна область — область об’єктів, універсум розгляду (міркування), клас (множина) об’єктів, що розглядаються в межах даного контексту.

Наука — сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність.

Наука праксеологія — загальна теорія ефективності організації дії.

Наука управління — суспільна комплексна наука, яка визначає об’єктивні закономірності соціального управління, та розробляє на основі їх пізнання шляхів, засоби та методи удосконалення управління в соціальній сфері, а також підвищення його ефективності.

Наукова організація праці — організація праці на основі досягнень науки та практики, яка спрямована на підвищення її продуктивності, ра­ціональне використання трудових і матеріальних ресурсів в інтересах суспільства в цілому та кожного працівника зокрема.

Наукова організація управлінської праці — це засіб підвищення про­дуктивності праці осіб, які оперують інформацію та приймають управ­лінські рішення шляхом впровадження наукових методик у сфері раці­онального використання робочого часу, раціоналізації трудових опера­ційна також створення сприятливих умов праці.

Невизначеність — (невизначений — точно не встановлений, не ціл­ком виразний, ухильний) неоднозначність будь-якого походження, не­повна інформованість.

Невизначеність ігрова — неповна інформованість суб’єкта про дії або принципи ухвалення рішень інших учасників організаційної сис­теми.

Невизначеність імовірнісна — інформованість полягає в знанні роз­поділу вірогідності можливих значень невизначеного параметра (стани природи, типів інших агентів і т.д.).

Невизначеність інтервальна — інформованість полягає в знанні без­лічі можливих значень невизначеного параметра (стани природи, типів інших агентів і т.д.).

Невизначеність нечітка — інформованість полягає в знанні функції приналежності можливих значень невизначеного параметра (стани при­роди, типів інших агентів і т.д.).

Невизначеність об’єктивна — неповна інформованість про стан природи.

Невизначеність суб’єктивна — неповна інформованість суб’єкта про типи інших учасників організаційної системи.

Неістотна кооперативна гра — кооперативна гра з адитивною харак­теристичною функцією.

Непрямий механізм — механізм планування, в якому агенти повідо­мляють центру непряму інформацію про своїх типів (див. також прямий механізм).

Норма — 1) узаконене встановлення, визнаний обов’язковим поря­док; 2) у теорії ігор — відображення безлічі обстановок в безліч дій осо­би, що ухвалює рішення.