Д

Далекоглядність — властивість суб’єкта враховувати майбутні на­слідки ухвалюваних сьогодні рішень.

Декомпозиція — операція поділу цілого на частини із збереженням ознаки підлеглості, приналежності.

Демонстрація — це масовий похід людей з метою вирішення солі­дарності з якимись подіями політичного характеру, а також з метою ви­раження свого відношення з приводу конкретних подій.

Державна влада — як система діяльності народу, складаючих його спільнот та індивідів, а також створюваних ними органів зі здійснення належних їм публічних прав, свобод, наданих повноважень, обов’язків і покладеної відповідальності, що виражають їх соціальну якість і по­

треби. Сутність державної влади полягає в тому, що, віддзеркалюючи загальну волю громадян держави, вона справляє цілевизначальний, ор­ганізуючий, регулюючий вплив на все суспільство.

Державне управління — організуюча, виконавча та розпорядча ді­яльність органів держави, яка здійснюється на основі юридичних (за­конних і підзаконних) актів; 2) практичний, організуючий та регулюю­чий вплив держави на суспільну та приватну життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або перетворення, що спирається на владну силу держави.

Державний орган — це засноване в структурі держави у встановле­ному порядку утворення, що має власну компетенцію і наділене влад­ними повноваженнями по здійсненню визначеного виду державної ді­яльності та характеризується завданнями, функціями, структурними особливостями, формами і методами.

Державний контроль — це самостійно чи зовнішньо ініційована ді­яльність уповноважених на те суб’єктів, яка спрямована на встановлен­ня фактичних даних щодо об’єктів цього контролю задля визначення їх відповідності (невідповідності) тим правомірним оціночним критеріям, котрі припускають застосування адекватних одержаному результату за­ходів реагування в унормованому порядку.

Детермінованість — 1) однозначність виконання процесу при зада­них первинних даних; 2) організація взаємодії підрозділів органів управ­ління, за якої діяльність одного елемента (управління, відділу) впливає на інші елементи системи. Якщо в організаційній структурі управління є відділ, дії якого не впливають на інші підрозділи, то такий відділ не реалізує жодну з цілей функціонування організації і є зайвим у системі управління.

Динамічна організаційна система — організаційна система, в якій учасники ухвалюють рішення багато разів (послідовність вибору стра­тегій, характерна для статичних систем, повторюється, як мінімум, кіль­ка разів — див. «гра, що повторюється»).

Дискретність — характеристика, за допомогою якої описується ве­личина з фіксованим набором елементів (див.: безперервність); розчле­нованість процесу на окремі елементарні акти, можливість виконання яких людиною або машиною не викликає сумніву.

Дисципліна (від лат. disciplina — порядок) — визначений порядок поведінки людей, який відповідає нормам права і моралі, що склали­ся у суспільстві. Виділяють Д. державну і трудову. Д. уводить особу у

певний стереотип поведінки, що прийнятий і підтримується і даному колективі.

Дисципліна праці — форма трудової поведінки працівників, що ви­значається як тими, що склалися умовами права та моралі, так і умовами та розпорядком праці в даній організації. Д.п. означає чітке виконання кожним учасником спільної роботи своїх функцій і обов’язків, суворе дотримання встановлених в організації вимог і правил, певний ступінь відповідальності за їх виконання.

Дія — 1) довільний акт, акція, процес, підпорядкований уявленню про результат, тобто процес, підпорядкований усвідомлюваній меті; акт діяльності, направлений на досягнення конкретної мети; 2) у теоретико- ігрових моделях — результат вибору агента.

Діяльність — специфічна людська форма відношення до навколиш­нього світу, зміст якої складає його доцільну зміну і перетворення на ко­ристь людей.

Діяльність органів внутрішніх справ по зв’язках з громадськіс­тю — це функція управління, що сприяє налагодженню або підтримці взаємовигідних зв’язків між органом внутрішніх справ та громадськістю шляхом вироблення та поширення спеціальної інформації через засоби комунікації і безпосередньо серед населення для спрямованого форму­вання бажаної громадської думки.

Діяльність по зв’язках з громадськістю (Паблік Рілейшнз) — одна із функцій соціального управління, яка сприяє установленню та підтри­манню стосунків, взаємопорозуміння, прихильності та співробітництва між фірмою, підприємством, організацією та громадськістю.

Домінантна стратегія — вибір гравцем дії, яка при будь-яких обста­винах гри забезпечує йому максимум цільової функції.

Допустима множина безліч дій або управлінь і т.д., що задовольняє всім обмеженням.

Дослідження — процес отримання нових наукових знань, один з ви­дів пізнавальної діяльності, характеризується об’єктивністю, відтворю- ваністю, доказовістю, точністю.

Дослідження операцій — науковий підхід до рішення задач органі­заційного управління (див. також «операція»).

Дослідження систем управління — це вид діяльності, спрямований на розвиток і удосконалення управління відповідно до постійно зміню­ваних внутрішніх і зовнішніх умов.