В

Взаємодія — спільна або узгоджена в просторі або часі діяльність (співробітництво) двох чи більше суб’єктів задля досягнення спільних цілей.

Взаємодія в органах внутрішніх справ — ділове співробітництво еле­ментів системи органів внутрішніх справ з метою найбільш ефективного вирішення завдань по боротьбі із злочинністю та охороні громадського порядку.

Вибір — операція, що входить в усяку цілеспрямовану діяльність і полягає в цільовому звуженні безлічі допустимих альтернатив (звичай­но, якщо дозволяють умови, — до однієї альтернативи).

Вид невизначеності — інтервальна невизначеність, імовірнісна не­визначеність, нечітка невизначеність.

Виробнича функція — залежність між кількістю використовуваних чинників виробництва і максимально можливим при цьому випуском продукції.

Вироджена структура — структура, в якій відсутні зв’язки між учас­никами організаційної системи.

Виховання персоналу — це важливий елемент роботи з персона­лом і складова частина кадрової функції. Наш час потребує особливої

уваги до неї. 17 червня 2000 року МВС України затверджено Поло­ження про організацію виховної роботи з особовим складом органів внутрішніх справ

Відкритого управління принцип — принцип планування, відповідно до якого центр призначає плани, що максимізували його цільову функ­цію при виконанні умов довершеного узгодження.

Відносини координації — вид відносин між членами організації, що розташовані на одному ієрархічному рівні, на перший план висуваються взаємне погодження цілей та дій учасників управлінської діяльності, ви­ходячи зі спільних завдань керівництва чи виконання.

Відносини субординації — вид відносин, яким притаманні розпо- рядництво (тобто адміністрування) керівника і виконавство підлеглих. Залежно від типу організації управління, прийнятого в тій чи іншій со­ціальній системі, відносини субординації можуть бути лінійними, функ­ціональними та змішаними. Однак усі різновиди відносин субординації передбачають вплив на волю учасників спільної діяльності за принци­пом «влада — підпорядкування».

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надане відповідним органам державної вла­ди, військовому командуванню та органам місцевого самоврядуван­ня повноважень, необхідних для відведення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обме­ження конституційних справ і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначеним строком дій цих об­межень.

Впорядкованість — кількісний показник структури системи; не ви­магає визначення, оскільки вона зводиться до звичайної структурної не- гентропії, до відхилення розподілу елементів від найбільш ймовірного для даних умов.