А

Абстрагування — процес формування образів реальності (уявлень, понять, думок) за допомогою відвернення і поповнення, тобто шляхом використання (або засвоєння) лише частини з безлічі відповідних да­них і збільшення до цієї частини нової інформації, не витікаючої з цих даних.

Автоматизована система управління — система управління, в якій застосовуються сучасні автоматизовані засоби збирання, оброблення, передачі даних і математичні методи для вирішення основних завдань управління. Автоматизація процесу управління підвищує якість управ­ління за рахунок прискорення процесів перероблення інформації, зрос­тання ступеню її вірогідності та об’єктивності рішень, які приймаються вивільняє час людині для більш складних творчих завдань.

Авторитет керівника — ступінь довіри, яку заслужив керівник сво­єю діяльністю; загально визначений неформальний вплив керівника, основу якого складають особисті знання, досвід і моральність; в більш вузькому значенні — одна із форм здійснення влади.

Агент — 1) керований суб’єкт (наприклад, людина або колектив, або організація; 2) в теоретико-ігрових моделях — гравець, що робить хід другим при відомому ході центру.

Агрегація — процес об’єднання яких-небудь однорідних показників (величин) з метою отримання більш загальних, узагальнених показни­ків (величин).

Адекватний — рівний, тотожний, цілком відповідний.

Активна система — система, хоч би один елемент якої володіє влас­тивістю активності.

Активний елемент — суб’єкт (індивідуальний або колективний), що володіє властивістю активності.

Активність — загальна характеристика живих істот, їх власна дина­міка як джерело перетворення або підтримки ними життєво важливих зв’язків з навколишнім світом, у вузькому сенсі — здібність до самостій­ного вибору певних дій (включаючи вибір станів, повідомлення інфор­мації і т.д.).

Актуальність — важливість, істотність для теперішнього часу.

Алгоритм управління — точний припис про виконання у визначено­му порядку системи управлінських операцій, які необхідні для реаліза­ції даної функції управління.

Альтернатива — варіант, одна з двох або більш можливостей; те, що можна мати, використовувати і т.д. замість чогось ще. На безлічі альтер­натив здійснюється вибір.

Аналіз — процедура уявного або реального розчленовування пред­мету, явища, процесу або відношення між предметами на частини і вста­новлення відносин між цими частинами.

Аналітична робота — постійна дослідницька, пізнавальна діяль­ність, яка охоплює широкий комплекс організаційних заходів і методич­них прийомів, направлених на вивчення та оцінку стану злочинності та громадського порядку, результатів та умов діяльності органів внутріш­ніх справ і забезпечує ціле направлене управління та його оцінку.

Аналогія — схожість предметів (явищ, процесів і т.д.) в яких-небудь властивостях.

Анонімний механізм — процедура ухвалення рішень (механізм), си­метрична щодо перестановок агентів.

Апарат управління— 1) система органів державного управління, сукупність установ та організацій, які забезпечують управління в будь- якій сфері або галузі діяльності; 2) Сукупність працівників (керівників, спеціалістів, технічних виконавців), будь якої установи або організації, що виконують роботу по управлінню.

АТЕСТУВАННЯ — ПРОЦЕС СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЇ. АТЕСТАЦІЯ — ОСНО­ВНА ФОРМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОФЕСІЙНИХ ТА особистих якостей співробітника. Головним завданням атестування є оцінка ділових, особистих і морально-психологічних якостей особового складу органів внутрішніх справ, його освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, стимулювання його творчої актив­ності та відповідальності за стан боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку, визначення перспектив його службової кар’єри.