Висновки

Здійснення реальних глибоких політичних і соціально-економічних перетворень у нашій країні, впровадження європейських стандартів в усі сфери суспільного життя вимагають таких же дій щодо системного ре­формування державного апарату. Як наслідок, трансформація системи державного управління, яка потребує великих фінансово-матеріальних витрат, неодмінно повинна спиратися на висновки грунтовних наукових досліджень, насамперед щодо актуальності, необхідності й доцільності проведення тієї чи іншої реформи, а також напрямків, послідовності та інтенсивності її реалізації. Ці ж наукові висновки мають стати основою для розробки ідеології, цілісної концепції та стратегії поступового комп­лексного реформування державних та соціальних інституцій через на- працювання й реалізацію відповідної законодавчої бази.

Саме такий виважений підхід до вирішення проблем державного будівництва унеможливить культивування псевдореформ і вгамує при­страсті амбітних посадовців.

Проблеми економічної безпеки України сьогодні породжені або важкими «спадкоємними» хворобами ще радянської економіки, або не­адекватними методами їх усунення, або ж усім разом.

З цього погляду продовження курсу, що зневажає важким становищем у реальному секторі економіки в ім’я фінансової стабільності неприйнят­но. Воно веде до подальшого розвалу господарства країни, «розбазарю­вання» і «проїдання» національного багатства, зниження життєвого рівня більшості населення, небезпечному загостренню соціальних протиріч.

У нинішніх умовах потрібно з позицій реалізму і розсудливості знайти вирішення проблем виходу з кризи. І не шляхом відмовлення від еконо­мічних реформ, а продовжуючи їх. Розглядаючи реформи не як самоціль, а як засіб підвищення ефективності економіки і поліпшення життя наро­ду. Для цього необхідна поступова трансформація форм господарювання й економічних інститутів у напрямку соціально орієнтованої і регульова­ної ринкової економіки при збереженні важливої ролі держави.

Щоб створити національну структуру забезпечення економічної безпеки, адекватну необхідності реалізації національних інтересів і ста­новлення моїутності України, наша держава повинна пройти болісний шлях визначення своїх пріоритетів в усіх напрямках і на всіх рівнях суспільства і господарства. Адже вона повинна не просто включитися в сучасну світову економіку, а спрогнозувати свою роль і місце у світово­му поділі праці. Не можна ігнорувати той факт, що ніхто не збирається вирішувати українські проблеми на шкоду своїм національним інтер­есам. Тому при прийнятті рішень для забезпечення економічної безпеки потрібно з обережністю ставитися до порад з боку інших країн, які при проведенні своєї зовнішньої політики піклуються, насамперед, про свої інтереси. Закордонним досвідом варто користуватися, але з урахуван­ням української специфіки економічного становища.

Здійснення реальних глибоких політичних і соціально-економічних перетворень у нашій країні, реальне впровадження європейських стандар­тів у всі сфери суспільного життя вимагають від влади таких же реальних дій з системного реформування державного апарату. Наукові висновки мають стати основою для розробки цілісної концепції та стратегії посту­пового комплексного реформування державних та соціальних інституцій через напрацювання й реалізацію відповідної законодавчої бази.

Вагому роль у забезпеченні економічної безпеки відіграє міліція, ре­формування якої стане відповіддю на питання про ефективність її діяль­ності в якості суб’єкта забезпечення економічної безпеки.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та зміст економічної безпеки.

2. Зміст основних концепцій забезпечення економічної безпеки.

3. Поняття та зміст загроз економічній безпеці України.

4. Напрями націобезпекової політики України щодо забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації і трансформації гло­бального економічного простору.

5. Місце міліції в системі забезпечення економічної безпеки України.

Завдання для самопідготовки

1. Аксіоматика економічної безпеки.

2. Еволюція концепцій забезпечення економічної безпеки.

3. Роль міліції в забезпеченні економічної безпеки України.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

2. Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України: Розпорядження Президента України № 1199 / 2005 рп від 20 жовтня 2005 року // www.president.gov.ua/documents/3401.html

3. Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень: Указ Президента України від 14 лип. 2000 р. № 891 // Уряд, кур’єр. — 2000. - 22 лип. (№ 132).

4. Про Міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 4. - Ст. 20.

5. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

6. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 верес. 2000 р. № 1072 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 39.

7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про формування Єдиного економічного про­стору»: Указ Президента України № 952/2005 від 15 червня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

Доктринальні джерела

1. Базилюк Я.Б. Умови формування і стратегія забезпечення конкурентноспроможності національної економіки: Дис.... канд. екон. наук: 21.04.01 / Нац. ін-т стратег, досліджень, Нац. ін-т про­блем міжнар. безпеки. — К., 2001. — 169 с.

2. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. — Ірпінь: Акад. держ. податков. служби України, 2002. - 449 с.

3. Воротпін B.C. Макроекономічне регулювання в умовах глобаль­них трансформацій: Моногр. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 392 с.

4. Дарнопих Г.Ю. Економічна безпека держави в умовах трансфор­маційної економіки: Дис.... канд..екон. наук: 08.01.01 / Харків­ський державний ун-т. — X., 1999. — 200 с.

5. Дем’яненко Г.Є. Економічна безпека торговельного підприємства: Дис.... канд. економ, наук: 08.07.05 / МОН України, Донецький державний ун-т. —Донецьк., 2003. — 186 с.

6. Дуброкіна 0.0. Забезпечення економічної безпеки України в сфе­рі оборони: Дис.... канд. економ, наук: 08.02.03 / НАН України, Ін-т економічного прогнозування. — K., 2004. — 195 с.

7. Економічна безпека України: проблеми та перспективи. Матеріа­ли «круглого столу» // Стратегічна панорама. — 1998. — № 1-2.

8. Зима Л.М. Організаційно-економічні механізми управління еко­номічною безпекою підприємств стратегічного значення: Дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / МОН України, Донецький державний ун-т. — Донецьк, 2004. — 176 с.

9. Карло Ж., Савона ГІ. и др. Геоекономика. Господство экономичес­кого пространства. — М.: «Ad Marginem», 1997. — 207 с.

10.Ксьонзенко В.П. Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежності України: Дис.... канд. економ, наук: 08.01.01 / Київ. Націон. економ, ун-т. — K., 2001. — 189 с.

11 .Ліпкан В.А. Алгоритм моделювання систем безпеки // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матері­али науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. Нац. ун-т внутр. справ. — K.: Текст, 2005. — 206 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

М.Мунтіян В. І. Економічна безпека України. — K.: Вид-во КВІЦ, 1999. - 462 с.

13.Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку: Моногр. — K.: НДФІ, 1998.-464 с.

14. Паламарчук В.М. Економічні перетворення і соціальна безпека: Монографія. — К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1996. — 64 с. — (Соціальні стратегії; Вип. 1).

15. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека України. — K., 2001.

16. Сибирский Н.А. Составляющие экономической безопасности как системы Розсип. — Ливны, 2002.

17. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Моногр. / За ред. Д.Г. Лук’яненка. — K.: КНЕУ, 2001. — 539 с.

18. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004- 2015) «Шляхом європейської інтеграції». - K.: ІВЦ Держкомста- ту України, 2004. -416 с.

\9.Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: Моногр. — K.: НІСД, (Сер. «Нац. безпе­ка»), - 1997. - Вип. 2. - 143 с

словник