3.     Система забезпечення економічної безпеки України

Мета системи забезпечення економічної безпеки полягає у підтри­манні нормального функціонування економіки, виявленні загроз та вжиття адекватних заходів щодо їх відвернення та нейтралізації, захисті економічних інтересів особи, суспільства, сім’ї, держави, здійсненні со- ціально-спрямованої економічної політики.

Система забезпечення економічної безпеки повинна відповідати та­ким основним вимогам:

- функціонування в межах, визначених законом;

- забезпечення надійного захисту національних інтересів;

- прогнозування і своєчасне відвернення загроз економічній без­пеці;

- ефективне функціонування як у звичайних, так і в надзвичайних умовах;

- наявність чіткої структури і функціональне розмежування орга­нів законодавчої, виконавчої та судової гілок влад;

- відкритість і гласність у необхідних межах щодо діяльності від­повідних органів, які входять в зазначену систему.

Система забезпечення економічної безпеки повинна складатися з органів законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, підприємств, ор­ганізацій, громадян та об’єднань громадян. Вона повинна функціонува­ти в таких режимах:

- повсякденному;

- підвищеної готовності;

- глобального забезпечення;

- місцевого (локального) забезпечення.

З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні ді­яльність державних органів в економічній сфері має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці, захисті економічно­

го суверенітету, піднесенні економіки країни, забезпеченні конститу­ційних прав і свобод людини і громадянина, викоріненні економічної злочинності, вдосконаленні функціонування системи державної влади у сфері економіки, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-економічної стабільності суспільства, зміцненні економічних позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її економічного потенціалу, радикальному поліпшенні екологічної ситуації.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про основи національної безпе­ки України» до основних напрямів державної політики національної безпеки в економічній сфері належать:

- забезпечення умов для сталого економічного зростання та підви­щення конкурентоспроможності національної економіки;

- прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищен­ня ефективності інвестиційних процесів;

- стимулювання випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв;

- вдосконалення антимонопольної політики;

- створення ефективного механізму державного регулювання при­родних монополій;

- подолання «тінізації» економіки через реформування податкової системи, оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинен­ня відпливу капіталів за кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси;

- забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, вну­трішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її ста­більності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку;

- здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запози­чень;

- забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціону­вання і розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і активного проведення політики енергозбережен­ня та диверсифікації джерел енергозабезпечення;

- забезпечення продовольчої безпеки;

- захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту — по­ставок продукції, яка може завдавати шкоди національним ви­робникам, здоров’ю людей та навколишньому природному серед­овищу;

- посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблен­ня інтеграції у європейську і світову економічну систему та активіза­ція участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях.

З метою реалізації цих напрямів створюється система забезпечен­ня економічної безпеки, яка складається із системи суб’єктів. їх діяль­ність здійснюється на основі розмежування повноважень. До основних суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки належать:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Рада Національної безпеки і оборони;

5) Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції;

6) органи прокуратури;

7) міліція України;

8) органи місцевої державної влади, місцевого самоврядування, під­приємства, організації;

9) громадяни та об’єднання громадян.

Зупинимось детальніше на кожному з суб’єктів системи забезпечен­ня економічної безпеки України.

Верховна Рада України

- створює правові заходи функціонування системи національної економічної безпеки;

- визначає бюджетні асигнування на фінансування державних ор­ганів, загальнодержавних програм, заходів, спрямованих на за­безпечення економічної безпеки;

- заслуховує доповідь Президента України про стан забезпечення економічної безпеки України в контексті щорічного або позачер­гового Послання про внутрішнє та зовнішнє становище України;

- визначає основи економічної безпеки України, зокрема приймає Концепцію економічної безпеки, законодавчі акти та загально­державні програми у цій сфері;

- формує життєвоважливі національні економічні інтереси і закрі­плює це законодавчими актами;

- ратифікує міжнародні договори та угоди, що стосуються сфери національної та міжнародної економічної безпеки;

- здійснює контроль за діяльністю органів державної влади у сфері економічної безпеки.

Президент України

- виступає гарантом забезпечення економічної безпеки України;

- визначає цілі економічної безпеки і стратегію на ближчу і далеку перспективи;

- видає укази та розпорядження, спрямовані на захист національних економічних інтересів та здійснення системи заходів по забезпе­ченню економічної безпеки особи, сім’ї, суспільства, держави;

- утворює, реорганізує відповідно до чинного законодавства орга­ни виконавчої влади, що утворюють систему забезпечення еконо­мічної безпеки;

- звертається з доповіддю до Верховної Ради України про стан за­безпечення економічної безпеки в контексті щорічного Послання про внутрішнє та зовнішнє становище України;

- веде переговори та укладає міжнародні договори України у сфері економічної безпеки.

Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства

- забезпечують економічну самостійність України та її економічну безпеку;

- забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України у сфері національної та міжнародної економічної безпеки;

- розробляють і виконують в межах своїх повноважень державні програми, спрямовані на забезпечення економічної безпеки та за­хист національних економічних інтересів;

- забезпечують здійснення державної політики у сфері економіч­ної безпеки;

- здійснюють аналіз загроз економічній безпеці, розробляють та вживають заходи щодо локалізації та нейтралізації цих загроз.

Рада національної безпеки і оборони України

- забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері еконо­мічної безпеки;

- координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері економічної безпеки;

- розробляє стратегію економічної безпеки і організовує підготов­ку відповідних державних програм;

- здійснює постійний моніторинг національних економічних ін­тересів, комплексну оцінку та прогноз потенційних і реальних загроз економічній безпеці;

- аналізує стан і тенденції розвитку економічної ситуації в Україні та за її межами, а також визначає на цій основі пріоритетні напря­ми забезпечення економічної безпеки;

- планує, організовує і контролює здійснення заходів з метою ло­калізації та нейтралізації загроз економічній безпеці;

- розробляє пропозиції Президенту України щодо вдосконалення системи національної економічної безпеки та забезпечення еко­номічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави;

- прогнозує наслідки рішень державних органів з питань внутріш­ньої та зовнішньої політики в сфері економічної безпеки;

- розробляє рекомендації щодо запобігання виникненню надзви­чайних ситуацій у соціально-економічній сфері.

Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції

- здійснюють правосуддя щодо забезпечення економічної безпеки особи, суспільства, держави;

- забезпечують судовий захист суб’єктів економічної безпеки, чиї права були порушені у зв’язку з діяльністю по забезпеченню еко­номічної безпеки.

Органи прокуратури

- здійснюють нагляд за дотриманням Конституції України та чинно­го законодавства органами, які забезпечують економічну безпеку.

Міліція України

- здійснює профілактичні заходи для недопущення активізації за­гроз економічній безпеці держави;

- здійснює виявлення внутрішньо-причинних явищ виникнення загроз економічній безпеці України;

- у випадках виявлення явних ознак протиправної діяльності юри­дичних та фізичних осіб у сфері забезпечення економічної безпе­ки України — припиняє вказану діяльність, а за наявності ознак злочину — здійснює заходи по розкриттю злочину та розшуку осіб, які їх вчинили;

- сприяє у межах своєї компетенції державним органам, підприєм­ствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків у сфері економічної безпеки.

Органи місцевої державної влади, місцевого самоврядування, підпри­ємства, організації

- забезпечують виконання державних програм, спрямованих на за­безпечення економічної безпеки;

- розробляють і здійснюють у межах своїх повноважень заходи по забезпеченню економічної безпеки.

Громадяни та об’єднання громадян

- отримують у відповідності з чинним законодавством інформацію про діяльність державних органів по забезпеченню економічної безпеки та беруть безпосередню участь у забезпеченні економіч­ної безпеки;

- привертають увагу суспільства та державних органів до небез­печних явищ і процесів у сфері економічної безпеки;

- захищають власні права щодо реалізації особистих економічних інтересів засобами, які передбачені чинним законодавством.