Висновки

1. На ранніх етапах розвитку німецька поліцейська система була децентралізована. Процес централізації розпочався тільки в XX ст. Тому й сьогодні, за наявності тісного співробітництва федеральних служб і поліцейських підрозділів земель, все ж таки проглядається певна само­стійність місцевих органів поліції.

2. Кількість поліцейських органів загальнодержавного значення, які входять в систему МВС Німеччини чітко визначена законодавством.

3. Характерною рисою організаційно-функціональної побудови по­ліції Німеччини є децентралізований характер управління поліцією, яка виступає своєрідною гарантією внутрішньополітичної стабільності та, як наслідок, гарантією забезпечення основних прав, свобод та законних інтересів особи і громадянина.

4. Федеральні поліцейські формування знаходяться в тісній взаємо­дії з відповідними службами земель. У випадку необхідності, співробіт­ники федеральних служб і працюють пліч-о-пліч із співробітниками по­ліцейських підрозділів земель.

5. Федеральна кримінальна поліція — це координатор діяльності всіх поліцейських сил по боротьбі зі злочинністю.

6. Федеральна прикордонна охорона ФРН — це особливий вид полі­цейських формувань і є не тільки загально-поліцейською службою, але й універсальною, централізованою, воєнізованою поліцією.

7. Національна поліція — це спеціальні сили з забезпечення громад­ського порядку і безпеки всередині держави.

8. Федеральне відомство по охороні Конституції — це таємна полі­тична поліція, завданням якої є забезпечення дотримання Конституції, політичної стабільності та цілісності держави.

9. Спостерігається значне розширення повноважень співробітників поліції. Якщо раніше німецькі поліцейські займалися виключно забез­печенням громадського порядку та безпеки на території країни і на її кордонах, профілактикою, виявленням та розслідуванням злочинів, а також пропагандою правових знань серед населення, то сьогодні співро­бітники поліції захищають населення в надзвичайних ситуаціях і беруть участь в заходах цивільної оборони.

10. Поліцією Німеччини надається велике значення питанню спіль­ної діяльності поліцейських служб, різних місцевих установ, промисло­вих підприємств та фірм, керівників навчальних закладів, батьківських

комітетів шкіл, а також інших громадських об’єднань з питань поперед­ження правопорушень як пріоритетного завдання в діяльності поліції.

11. Високоефективна система організації та функціонування спецпі- дрозділів по боротьбі з тероризмом.

12. Універсальність «Групи С5С-9» як високоефективного спецпі- дрозділу по здійсненню бойових антитереростичних операцій пов’язана із специфічною системою управління його підрозділами, оптимальною та чітко визначеною структурою та чисельністю. Його висока боєздат­ність залежить від системи підбору, підготовки та розстановки особово­го складу, оснащеності та мобільності.

13. Поліція земель Німеччини — це багатофункціональна, цілодо­бово діюча служба (виконує поліцейські, прикордонні функції та надає допомогу при різного виду катастрофах).

14. Надзвичайно економічна та динамічна система управління, як федеральними, так і земельними органами поліції.

15. Профілактика злочинності — це загальнодержавна справа, для реалізації якої необхідна всебічна підтримка всіх її членів, та обов’язко­ве фінансове забезпечення її виконання.

а) чітке розмежування повноважень суб’єктів профілактики та ши­роке використання ними різноманітних методів та форм проведення цієї роботи;

б) обов’язковість проведення профілактичної роботи поліції серед неповнолітніх та молоді.

в) прийняття та реалізація різноманітних, у тому числі приватних програм профілактики злочинності при координації цієї роботи зі сто­рони державних органів влади.

16. У ФРН відпрацьована система профорієнтації, підбору та орга­нізації вступу кандидатів в поліцейські навчальні заклади. Запровадже­на високоефективна багатоступенева система навчання:

а) існуюча багатоступенева система підготовки поліцейських кадрів дає можливість готувати висококласних спеціалістів, які зразу ж по за­кінченню навчання можуть на високому професійному рівні виконува­ти покладені на них завдання;

б) з метою більш ефективного навчання широко застосовуються в навчальному процесі нові методики та навчальні плани попередньо узгоджені із «замовниками» (кураторами);

в) висока ефективність системи підбору викладацьких кадрів та їх матеріальне забезпечення.

г) сприяє боротьбі з корупцією.

17. Поліція Німеччини, крім своєї багаторічної участі в рамках між­народного співробітництва в Інтерполі, є активним членом «Європолу», досвід участі в якому доцільно проаналізувати і застосувати україн­ським правоохоронним органам.

18. Нині у Німеччині існує гостра потреба у певному зміцненні за­конодавчої бази щодо боротьби з економічною та екологічною злочин­ністю, її вдосконаленням у сфері боротьби з торгівлею наркотиками, злочинного використання нових технологій та інших галузях. Одночас­но керівництво МВС Німеччини приділяє особливо важливе значення забезпеченню правоохоронних органів країни сучасною спецтехнікою, криміналістичним обладнанням, новітніми інформаційними та комуні­каційними системами.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Яка структура органів поліції Німеччини?

2. Яка структура та функції федеральних органів поліції Німеччини?

3. Яка структура та функції земельних органів поліції Німеччини?

4. Яка структура та функції комісаріату як основної структурної одиниці поліції землі?

5. Що таке штаб в системі управління поліцією Німеччини?

6. Які особливості системи підбору, навчання та розстановки кадрів в поліції Німеччини?

7. Ваше бачення шляхів вдосконалення системи МВС України.

Завдання для самопідготовки

1. Особливості взаємодії поліції земель у Німеччині.

2. Етапи інтеграції правоохоронної системи Німеччини до право­охоронної системи ЄС.

Список СКОРОЧЕНЬ

ЬКА

Ьапсісзкгітіпаїаііи

Кримінальна (служба) землі

 

РБ

ВИ

ЬРР

Роїігеісіігекііоп

Bundesregierung

ЬапсІеБроІігеіргазісІішп

ПД. поліцейська дирекція (федеральний) уряд землі поліцай-президіум землі

 

РІ

Роїігешг^рекіоп

ПІ Інспекція поліції

 

РК

РоІігеікоттІБагіаІ

ПК Комісаріат поліції

 

AG

Arbeitsgruppe

РГ робоча группа

FEM

Fuhrunds-u Einsozmihel

Засоби ведення (справ) та оперативні засоби

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

2. Єдина Конвенція про наркотичні засоби від ЗО березня 1961 р. Міжнародне право в документах. M., 1988 р. с.386

3. Закон про Федеральне відомство кримінальної поліції та співро­бітництво федеральних органів і земель в області діяльності кри­мінальної поліції Німеччини, M., 1997.

4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

5. Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1980р. Між­народне право в документах. М. 1982.

6. Наказ МВС України від 20.03.2003 №319 «Про затвердження Положення про Департамент інформаційних технологій при УМВС України».

7. Рішення спільного засідання колегії МВС України і Російської Фе­дерації від 01.10.2004 року № 9КМ/1 «Про заходи щодо підвищен­ня рівня прикордонного співробітництва між органами внутрішніх справ України і Російської Федерації в протидії злочинності».

8. Указ Президента України № 1119 від 19.10.2005 року «Про за­ходи, щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Доктринальні джерела

1. Bayernns Polizei. № 1/2000.

2. Meyer N. Wolf N. Kriminallstishe Lehrbuch der Polizei den. 1988. s.18

3. Otto Elle. Zur Entwicklung der allgemeinen polizeilicht Aufgaben und Befugnissen. Berlin. 1957. s.26

4. Reichsgesetzblatt. Berlin. 1929. T.l s.593

5. Безопасность дорожного движения: Технические средства до­рожно-патрульной службы полиции зарубежных стран: Обзор информации. Выпуск № 3 М., 1982.

6. Богородицкий И.Б. Криминальная полиция ФРГ: состояние и тенденции развития. Автореферат диссертации. М., 1989.

7. Дєхтерьов В.М., Максименко Н.П., Соловйова М.Г. Поліція буржу­азних держав. М., 1966.

8. Варцфельд К. Правовые аспекты предупредительной и консуль­тационной деятельности уголовной полиции. М., 1989.

9. Гиленсен В.М. Полиция ФРГ (организация и деятельность). Ав­тореферат. М., 2003.

10. Губанов A.B. Полиция государств западной Европы: основные черты организации и деятельности. М., 1990.

11 .Игнатов В.П., Суворов Международное соглашение и рекомен­дации Организации объединенных наций в области защити прав человека и борьбы с преступностью. М. 1998.

12. Ішенгер В. Німеччина. Контури нової зовнішньої політики ФРН // — 1999. — Вересень-Серпень. — № 4. — С. 18-21.

13. Колонтаевская И.Ф. Профессиональное образование кадров по­лиции за рубежом. М., 2000.

14. Комиссия по профилактической борьбе с преступностью. М., 1989. Выпуск № 10 (Уголовная полиция ФРГ).

15. Комплектование и подготовка кадров в органах охраны право­порядка некоторых зарубежных стран. М., 1986. Рефератная ин­формация.

16. Кондратьев Я.Ю.Римаренко ІО.І. Ефективність поліцейської ді­яльності у контексті настанов Європейського Кодексу поліцей­ської етики. Науковий вісник НАВСУ, 2003. № 3.

17. Консультационная работа уголовной полиции на примере Бава­рии. М.,1989. Выпуск № 10.

18.Ленхард X. Значение предупредительной деятельности полиции для борьбы с преступностью. М., 1989.

19.Ліпкан В.А. Європол і внутрішня безпека Європи // Міліція України. - 2003. - № 3. - С.27-28.

20.Ліпкан В.А. Німеччина: неонацисти підводять голову // Бого­мольця 10. — 07.03.01. — № 10. — Є. 3.

21 .Ліпкан В.А. Політичний екстремізм у Німеччині //Міліція Укра­їни. - 2003. -№11.- С.26-27.

22. Матеріали науково-практичного семінару в м. Айнрінг ( Баварія) березень 2005.

23. Матеріали науково-практичного семінару в м. Меррен (Нижня Саксонія) грудень 2005.

24. Обучение стрельбе полицейских в ФРГ. М., 1993. Выпуск № 9.

25. Опыт правоохранительной деятельности в зарубежных странах. Сборник материалов МВД России. 1994.

26. Полиция и борьба с преступностью за рубежом (информацион­ный сборник). М., 1991.

27. Поліщук ОД. Професійна підготовка співробітників поліції в за­рубіжних країнах: досвід і можливості його використання. K., 1995.

28. Правила безопасности в ходе оперативных выездов патрульных экипажей/ Опыт правоохранительной деятельности в зарубеж­ных странах/ М., 1994.

29.Родионов К.С. Интерпол вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

30. Самостраховка — метод обеспечения безопасности полицейских, осуществляющих патрулирование./ Опыт правоохранительной деятельности в зарубежных странах/ М., 1994.

31.Факти про Німеччину. Видавництво Sociales-Verlag, Франкфурт на Майні. 1995. - 492 с.

32. Форстер Г. Руководство проектов по программе предупреждения преступности уголовной полицией. М., 1989. Выпуск № 10.

33. Черніловський З.М. Хрестоматія по устрою держави і права іно­земних держав. М., 1984. ст.351

34. Шрьодер Г. Успішний баланс — крок у майбутнє // Німеччина. — 1999. — Вересень-Серпень. — № 4. — С.10-11.