6.     Можливості використання досвіду у сфері організації та управління поліцією Німеччини при реорганізації міліції України

1. Визначити на державному рівні завдання, що покладаються на МВС, його структуру зверху донизу, розробити перспективний план його реорганізації та джерела фінансування.

2. Визначити пріоритетним демілітаризацію держави шляхом пере- дання функцій прикордонних військ системі МВС.

3. Основними завданнями МВС у результаті реорганізації пови­нні бути:

а) МВС має стати своєрідним науково-практичним центром, завдан­нями якого є розробка та впровадження стратегічних планів побудови та розвитку самої системи МВС;

б) зміна структури та функцій управлінь і відділів МВС, їх підроз­ділів на місцях;

в) скорочення функцій «прямого контролю» та «ручного управлін­ня», максимальне розширення повноважень УМВС, УМВСТ, МРВ та ЛВВСТ;

г) розробка та впровадження нових критеріїв оцінки діяльності під­розділів системи МВС;

д) децентралізація значної частини матеріально-технічного та фі­нансового забезпечення за рахунок скорочення підрозділів автослужби, ХОЗО та утримання відомчих заправних станцій.

4. Вийти із законодавчою ініціативою до Верховної Ради України про внесення змін і доповнень до закону України « Про міліцію» та ін­ших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність МВС.

5. Активна участь України у всіх міжнародних об’єднаннях, метою яких є боротьба з тероризмом. Така взаємодія допоможе створити спіль­ну дієву програму боротьби з тероризмом як інтернаціональним яви­щем, щоб унеможливити його подальшу ескалацію. Тероризм не має національності, а отже боротьба з ним повинна проводитися на засадах взаємовигідного партнерства з колегами зарубіжних країн.

6. З метою покращання боєздатності спецпідрозділів міліція «Бер­кут» та «Сокіл» в першу чергу необхідно підвищити їх мобільність, забез­печити новими видами спеціально розробленого спорядження та зброї.

7. При кожній обласній, районній та міській (у великих містах) ра­дах народних депутатів створити спеціальні фонди сприяння діяльності органів внутрішніх справ(на взірець фонду сприяння діяльності право­охоронним органам Тернопільської області).

8. Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання діяльності громадських формувань як з боку державних органів влади, так і МВС.

9. Державним органам влади та МВС України забезпечити широку пропаганду діяльності громадських формувань через ЗМІ.

10. МВС України спільно із зацікавленими відомствами розробити та запровадити ефективну систему організації та управління громад­ськими формуваннями.

11.3 метою ефективної взаємодії, скорочення часу прийняття рішен­ня за конкретним матеріалом, що отримані з інших країн, використання можливостей інформаційних центрів Європи, безпосередньо працівни­ками міліції, в яких виникає потреба вирішення питань, що виходять з процесів міграції по своєчасному та ефективному притягненню осіб до відповідальності за ті чи інші правопорушення, скоєні на території будь- якої з цих країн необхідно впровадити уніфіковану загальнодержавну інформаційну систему.

12. Удосконалити механізм оперативного обміну інформацією з за­рубіжними країнами і в першу чергу Євросоюзу та Росії:

а) щодо осіб, які розшукуються за скоєння злочинів — між інформа­ційними підрозділами міністерств, а також прикордонними підрозділа­ми з метою їх своєчасного затримання;

б) про громадян, які затримувались правоохоронними органами на те­риторії обох країн за злочини, пов’язані з використанням підроблених або викрадених платіжних пластикових карток банківських установ, шахрай­ством у мережі Інтернет, незаконним проникненням у комп’ютерні бази даних міністерств і відомств — для перевірки на причетність до скоєння злочинів у сфері банківської діяльності і високих технологій;

в) про факти виявлення підроблених грошових знаків національних валют, а також осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні таких зло­чинів — з метою підвищення ефективності боротьби з фальшивомонет- ництвом.

13. Створення та видання спеціального міждержавного довідника, сторінка розділу якого розпочинається з кольорової фотографії керів­ника підрозділу, його прізвища, імені, звання, номерів контактних те­лефонів та адреси електронної пошти. Далі йдуть керівники служб та їх співробітники із зазначенням номерів контактних телефонів. Така структура довідника та діючі нормативні акти, що укладені на міждер­жавному рівні, нададуть можливість оперативного та ефективного кон­такту між поліцейськими різних держав у вирішенні питань боротьби зі злочинністю, в тому числі організованою та наркозлочинністю як на території обслуговування, так і у Європі в цілому.

14. Управління оперативних технологій та його підрозділи на місцях виконують завдання згідно з наказом МВС від 20.03.2003 № 319 «Про затвердження Положення про Департамент інформаційних технологій при МВС України» про збір, узагальнення та передачу інформації. При наявному технічному та інтелектуальному потенціалі його використан­

ня є недостатнім. Незначна реорганізація цієї служби надасть можли­вість підвищити його ефективність. На нашу думку, врахувавши цей досвід, можна створити і активно використовувати нові бази даних (у формі електронних копій справ) по:

а) ОРС категорії «Злочин»;

б) ОРС категорії «Розшук»;

в) ОРС категорії «Захист»;

г) копіях кримінальних та адміністративних справ, що дало б змогу ефективніше використовувати можливості обласних слідчих апаратів та інших зацікавлених підрозділів з метою надання консультацій, недопу­щення порушень закону без виїзду в підрозділи на місця;

д) щодо ведення адміністративно-правозастосовчої діяльності, особли­во по лінії ВДАІ, з метою контролю за прийняттям рішень за матеріалами, надісланими з інших регіонів, та накопичення інформації на осіб, які потра­пляли в поле зору міліції, стосовно того чи іншого виду правопорушення. Використання такої системи надало б можливість швидкої адаптації діло­водства України до інформаційної системи країн Євросоюзу.

15. Негайно забезпечити реорганізацію існуючої системи підбору, навчання та розстановки кадрів в системі МВС.

16. Розробити та запровадити ефективну систему боротьби з коруп­цією в МВС.

17. Створення на базі відділу міжнародних відносин МВС України, особливо у прикордонних зонах, спеціального підрозділу зв’язківців, розробивши правову базу їх діяльності та забезпечити на його базі під­готовку спеціалістів такого рівня. Завданнями їх визначити:

а) виявлення міжнародних злочинних груп, їх зв’язків, тяжкі злочи­ни, які готуються або скоєні ними, безвісти зниклих осіб, коли є підстави вважати, що останні можуть знаходитись на території суміжної держави;

б) виявлення і ліквідації джерел нелегального виготовлення і роз­повсюдження контрафактної продукції на території обох держав, про­ведення спільних оперативно-розшукових заходів щодо незаконного використання товарного знаку в цьому напрямку, а також поліпшення обміну інформацією про осіб, які готують або скоїли такі злочини;

в) проведення спільних навчань з недопущення незаконного обігу нар­котиків з представниками поліцейських підрозділів прикордонних країн.

18. Розробити та винести на обговорення Верховної Ради України нормативні акти, які регламентують співпрацю правоохоронних органів сусідніх держав, забезпечити сприяння у їх прийнятті та ратифікації.