5.     Система співпраці поліції Німеччини із поліцейськими силами сусідніх держав у боротьбі зі злочинністю та тероризмом

Міжнародна співпраця Німеччини по боротьбі зі злочинністю вті­люється головним чином, по п’яти напрямах:

- в рамках угод ООН

- в рамках угод Європейського Союзу;

- в рамках укладених міжнародних угод;

- шляхом участі німецьких представників у роботі міжнародних організацій;

- шляхом безпосереднього встановлення міжвідомчих контактів пред­ставників поліції ФРН із представниками поліції інших держав.

Вказані напрямки відображають боротьбу з різними видами злочи­нів, у тому числі з організованою злочинністю, і в першу чергу, у сфері незаконного обігу наркотиків, оскільки наркобізнес набуває широкого розмаху і боротися з ним дуже важко як на національному, так і на між­народному рівні.

Практика діяльності зарубіжних правоохоронних органів свідчить, що з міжнародною організованою злочинністю можна ефективно боро­тися тільки на багатонаціональній основі.

Особливо важливе значення в плані об’єднання міжнародних зусиль має Конвенція ООН 1988 р. яка визначає обов’язки держав по наданню взаємної юридичної допомоги у видачі злочинців, затриманні членів ор­ганізованих злочинних угруповань, які займаються незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин.

Вагомий вклад у боротьбу зі злочинністю додає Інтерпол і Європол, членами яких є Німеччина. Її представники беруть участь у роботі євро­пейських регіональних конференцій і Генеральних Асамблей Інтерполу.

Європол здійснює велику роботу з надання допомоги національним правоохоронним органам. Вона полягає в наступному:

• консультування співробітників кримінальної поліції і служби безпеки на місцевому, регіональному і національному рівнях, на­приклад, з питань застосування спеціальних криміналістичних і тактичних методів і, особливо, у використанні технічних можли­востей спостереження за об’єктами;

• включення експертів Європолу до складу комісії по боротьбі зі зло­чинністю за проханням правоохоронних органів країн-учасниць.

Німеччина є також активним членом різних міжнародних груп, ко­місій, які ведуть боротьбу з проявами організованої злочинності. Як приклад, можна назвати групу «Помпіду», «STAR» і «TREVI».

Особливістю формування цих підрозділів (ФРН і інші країни) є те, що їх взаємодія втілюється на основі Статуту об’єднання робочих груп кримінальної поліції. Ці об’єднані поліцейські формування проводять на території ФРН за ініціативою МВС цієї країни спільні навчання, тре­нування в плани яких входять, головним чином, напрацювання опера­тивних заходів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та іншими проявами організованої злочинності.