4.     Організація роботи по підбору, навчанню та розстановленню кадрів

Філософією діяльності поліції європейських країн є реалізація сус­пільної функції сервісу для громадян, суть якої полягає у створенні без­печних, комфортних умов для їх проживання на тій чи іншій території, тієї чи іншої держави. Виходячи з цього, перед поліцією Німеччини сто­їть завдання із впровадження в життя цієї філософії. Оцінка діяльності поліції населенням виражається у формі довіри (або недовіри) населен­ня до поліції, а це й є основним критерієм оцінки її роботи.

Довіра населення до поліції в різних регіонах навіть однієї країни різна, різною вона є як у сільській місцевості, так і в містах. Так, в сіль­ській місцевості рівень довіри до поліції значно вищий ніж у містах .

Це зумовлено в першу чергу тим, що в сільській місцевості дуже тісні зв'язки поліції і населення.

Поліцейські живуть у тому самому середовищі, де працюють, а їхня поведінка перебуває під постійним контролем громадян. Тому поліцей­ський сам повинен бути еталоном законослухняного громадянина, хоро­шого сім’янина, людиною з високими моральними якостями.

У Німеччині особлива увага надається питанням комплектування і підготовки поліцейських кадрів. До претендентів на роботу в поліцію ставляться особливі вимоги, що стосуються, в першу чергу, лояльнос­ті до існуючого ладу і політичного режиму, кандидат повинен володіти відповідними моральними якостями, добрим фізичним здоров’ям і неза- плямованою репутацією.

При вступі в поліцію на посади рядового складу допускається при­ймати осіб, які мають не нижче дев’ятирічної середньої освіти (основна школа). Ця система склалася у 50-х роках ХХ-го століття. За останні роки вона зазнала значного вдосконалення.

У Німеччині всі поліцейські навчальні заклади перебувають у по­вному підпорядкуванні земельних міністерств внутрішніх справ. У за­гальному користуванні перебуває тільки Вища поліцейська академія управління (ВПАУ) в м. Хільтрупі. Система організації навчання у всіх поліцейських школах земель однакова і побудована на основі загаль­них приписів, вироблених на федеральному рівні і здійснюється за на­ступною схемою: школа початкової підготовки (2-2,5 роки навчання), вища земельна поліцейська школа (3 роки навчання) і ВПАУ (2 роки навчання). При цьому дотримується принцип послідовності навчання. Перескакувати через ступені навчання не допускається.

Нині існує установка на отримання всіма поліцейськими макси­мально високого рівня освіти.

Влада в Німеччині приділяє велику увагу створенню високого імі­джу поліції в очах громадськості, залученню до служби осіб, які свідомо зробили свій вибір.

У поліцейських навчальних закладах відсутній пропускний режим, ре­гулярно проводяться дні відкритих дверей, що надає можливість молодим людям відвідувати заняття, ознайомитися з умовами проживання, користу­ватися за помірну плату культурними та спортивними спорудами.

Велике значення надається постійному (як під час служби, так і поза службою) спілкуванню поліцейських з молоддю, як одному із методів профорієнтації.

Початкова підготовка поліцейських

Існують загальні приписи підготовки кадрів, які є обов’язковими для всіх земель. Кандидат повинен бути не молодше 18 років і не старше

25.    Зріст не менше 168 см для чоловіків і 164 см для жінок. Займати від­повідне матеріальне становище.

Попередній відбір на поліцейську службу проводить комісія з від­бору та вербовці, яка детально вивчає кандидата. Якщо комісія здобуде дані про відхилення в поведінці кандидата, або вважає, що його рівень освіти низький, вона може відмовити.

Такий детальний підхід до підбору обумовлений в першу чергу зна­чними матеріальними затратами на навчання.

Відбіркові екзамени проходять протягом двох днів. У перший день кандидати здають письмовий екзамен (диктант або твір), для написання якого надається півтори години. У той же день перевіряється фізична підготовка абітурієнта (біг з перешкодами, віджимання, підтягування). Нормативи для жінок і чоловіків диференційовані.

На другий день кандидат проходить жорстку медичну комісію і здає екзамен у вигляді тесту або співбесіди, а іноді, того й іншого. Під час екзамену визначають культурно-освітній рівень кандидата, його комунікабельність, здатність до аналізу. На екзамені обов’язково при­сутній психолог.

Метою початкової підготовки є поглиблення інтересу до обраної професії, закладення основ теоретичних і практичних знань, розвиток і підтримання необхідних для служби в поліції фізичних якостей. Ви­ховання почуття громадянина, усвідомлення професійного обов’язку, в тому числі можливості пожертвування особистим життям і здоров’ям з метою захисту інтересів держави і суспільства, витримки і самоконтро­лю, обов’язкове дотримання в повсякденній діяльності принципів пра­вової держави.

Початкова підготовка поліцейського направлена на підготовку про­фесіонала. Цьому підпорядковані всі навчальні предмети, організація навчального процесу і методика навчання.

Так, наприклад, початкова підготовка поліцейських землі Рейнланд- Пфальц триває два роки і поділяється на чотири етапи (курси): осно­вний, подовжений, поглиблений і заключний.

Під час основного курсу (16 тижнів) вивчають кримінальне право і процес, поліцейське, державне, конституційне і дорожнє право, зако­нодавство про державну службу, основи психології, поліцейської так­тики, німецьку мову, засоби зв’язку та інформатики, професійної техні­ки. Водночас майбутні поліцейські займаються фізичною підготовкою, плаванням, вивчають зброю та прийоми володіння нею, беруть участь у проведенні тактичних навчань.

По закінченні курсу курсанти проходять двотижневу ознайомчу практику в діючих поліцейських підрозділах, під час якої ведуть щоден­ник та готують два письмові звіти.

У ході наступного етапу (28 тижнів) продовжується вивчення тих самих дисциплін, що й під час основного етапу. Добавляється один но­вий предмет — професійна етика і на два тижні збільшується практи­ка, під час якої курсанти ведуть щоденник і готують 4 письмових звіти. Практику проходять за місцем майбутньої служби.

Під час поглибленого курсу (34 тижні) до перелічених навчальних дисциплін додаються англійська і французька мови, оперативні відео- і фототехніка. Закінчується цей етап другою практикою за спеціальністю терміном 5 тижнів і підготовкою п’яти звітів.

Під час заключного курсу (8 тижнів) закінчується вивчення раніше перелічених дисциплін.

В основі всього терміну навчання поліцейського лежить самопідго­товка, яку організовують викладачі. Заняття як правило проводять не у вигляді монологу викладача, а у формі його спілкування із курсантами. В основу навчання покладено орієнтацію на практичну поліцейську ді­яльність.

Викладацький склад набирають переважно із досвідчених поліцей­ських, які позитивно зарекомендували себе в практичній діяльності. Професія викладача почесна і часто використовується як проміжний етап у поліцейській кар’єрі.

Відповідно до вимог викладачі спеціальних дисциплін можуть пра­цювати у навчальному закладі не більше 5-6 років.

Підготовка поліцейських середньої ланки

Подальша поліцейська кар’єра можлива лише за умови якісного закін­чення початкової підготовки, кількох років бездоганної самостійної роботи, вияву організаторських здібностей. Це дає можливість вступу у вищу полі­цейську школу землі або на відповідний факультет профільного вищого на­вчального закладу. Основним завданням підготовки є не тільки підготовка спеціаліста високого рівня, але й закладення бази для тривалої професійної діяльності, саморозвитку та самовдосконалення. Поліцейських навчають не тільки вирішувати суто професійні завдання, що відносяться до різних галузей діяльності, але і широко застосовувати для їх вирішення отримані наукові знання і методи. Прищеплюються навички самостійно приймати рішення, готовність нести відповідальність за їх наслідки, вміння працюва­ти з підлеглими. Виховується почуття впевненості у собі, своїх знаннях та можливостях, висока вимогливість до себе, можливість критично оцінити свою роботу. Значна увага приділяється розвитку таких особистих якостей, як порядність, доброзичливість до колег та громадян.

Особливістю підготовки поліцейських охорони громадського по­рядку є відмінність у програмі та практиці. Під час останньої практики курсанти готуються до роботи в якості командира поліцейського наряду, беруть участь у різних тактико-спеціальних навчаннях, несуть службу в якості помічника чергового. В кримінальній поліції курсант працює дублером на посадах цього підрозділу.

Під час практики в будь-якому з підрозділів курсанти в обов’язково­му порядку займаються вогневою та спортивно-бойовою підготовкою. Крім цього, вони проходять підготовку у відділі зв’язку та інформацій­ному центрі.

Кожна земля має інститути підвищення кваліфікації поліцейських у зв’язку із змінами в технічному оснащенні, впровадженні нових методик тощо.

Підготовка вищих поліцейських кадрів

У Вищій поліцейській академії управління (ВПАУ) навчаються в основному керівники різних рівнів поліцейських підрозділів земель. До структури Академії входять такі підрозділи як адміністрація, навчаль­ний відділ, відділ підвищення кваліфікації, міжнародний відділ, відділ поліцейської техніки, комп’ютерний центр і 6 кафедр: комплексного ви­користання сил та засобів поліції, криміналістики, організації роботи дорожньої поліції, управління, права, гуманітарних дисциплін. Загаль­ний контроль за діяльністю Академії здійснює куратор (Рада засновни­ків). Цей орган визначає концепцію підготовки спеціалістів, затверджує бюджет, штати, навчальні плани та програми.

В Академії працює 189 співробітників, з яких лише 33 займають­ся безпосереднім викладанням дисциплін. Викладачі підбираються на конкурсних засадах з найдосвідченіших поліцейських керівників і пра­цюють від 3-х до 5-ти років, після чого призначаються на більш високі посади. Викладачами юридичних та гуманітарних дисциплін працюють професори університетів. До проведення занять залучаються судді, про­курори, закордонні спеціалісти.

Консультаціями викладачів при розкритті особливо небезпечних злочинів, звільненні заручників, локалізації надзвичайних подій тощо часто використовуються практичні співробітники.

До абітурієнтів ставляться наступні вимоги: вік — до 40 років, стаж роботи в поліції — 10-12 років та позитивні характеристики. Щорічно приймають на навчання 200-250 чоловік. Усього навчається 400-450 слухачів та щорічно проходить перепідготовку до 2200 чоловік.

Під час першого року навчання слухачам надаються поглиблені зна­ння у галузі криміналістики, права, кримінології, психології, соціології, педагогіки, управління (особливо налагодження контактів із різними верствами населення).

На другому році проводиться комплексне навчання слухачів за спе­ціальною тематикою з метою вироблення конкретних навичок в управ­лінні під час виникнення позаштатних ситуацій. Основним методом проведення занять є дискусії, робота в невеликих групах (до 7 чоловік), вправи та тренінги, лекції, семінари.

Для програм є характерним відсутність дублювання, не передбачені практика та стажування, за винятком категорії слухачів із числа керів­ників державних органів, які не працювали в поліції.

Підвищення кваліфікації проходить шляхом одно- та двотижневих цільових семінарів, де розглядаються питання правильності дій під час великих катастроф, терористичних актів із значними людськими жерт­вами і т.д.

Тематика визначається шляхом проведення зустрічей керівників служб міністерств земель, які відповідають за питання перепідготовки поліцей­ських кадрів. Академія активно займається науковими дослідженнями.

Особа, яка поступає на навчання, завчасно знає на якій посаді вона буде працювати. І в цьому напрямку працює над поглибленням своїх знань.

Спеціальні звання поліції

Особовий склад поліції Німеччини складається зі службовців та обслу­говуючого персоналу. Основна частина — це атестований особовий склад.

Особовий склад поділяється на «тимчасовий» — це як правило державні службовці з якими укладаються строкові трудові угоди і «пожиттєві чинов­ники», які перебувають на службі до 60 років. Цю категорію можна отрима­ти, досягнувши віку 27 років і після успішного завершення випробувально­го терміну. Це обумовлено психологією поведінки молодих працівників.

Спеціальне поліцейське звання відповідає посаді, яку займає полі­цейський. Звання (ранги) поліцейських відрізняються від військових звань, а також існують деякі відмінності в розрізі земель: вахмістр, май­стер, інспектор, комісар, радник — всі вони мають декілька рангів, полі- цай-директор та поліцай-президент. У кримінальній поліції ті ж звання лише з добавкою «Kriminal» (криміналь-інспектор).

Порядок фінансування та матеріально-технічного з абезпеченння поліції Німеччини

Фінансування поліцейських комісаріатів здійснюється централізо­вано міністерством внутрішніх справ землі в рамках річного бюджету. Бюджет визначається методом розрахунку в залежності від завдань, які ставляться перед комісаріатом та перспектив його діяльності (прово­дяться розрахунки в потребі коштів на заробітну плату, оплата за арен- ду адміністративних приміщень, оплата за паливо-мастильні матеріа­ли, технічне обслуговування та ремонт автотранспорту та спеціальних засобів, придбання нової та спеціальної техніки). Зекономлені кошти використовуються в залежності від потреб підрозділу. Начальник ко­місаріату несе персональну відповідальність за використання коштів та матеріальних ресурсів перед МВС.

Атестовані державні службовці мають певні соціальні гарантії, а саме: надання спеціальних відпусток з наступним збільшенням їх три­валості залежно від вислуги років, виплата зарплати під час хвороби, виплата грошової компенсації під час нещасного випадку, безплатне ме­дичне обслуговування під час отримання захворювання або травми під час служби, пільги на лікування, перебуваючи на пенсії.

Службовий автотранспорт та адміністративні приміщення поліції в основному орендуються. Зберігається автотранспорт як в критих га­ражах, так і на відкритих площадках. Заправка автотранспорту поліції здійснюється на приватних автозаправних станціях, з якими існують угоди на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (ГІММ) по забірних відомостях. Розрахунок за ПММ здійснюється щомісячно із бюджету

поліцейського комісаріату. При затримці в оплаті за ГІММ заправка по­ліцейських автомашин здійснюється в обов’язковому порядку, виходя­чи з умов самого договору, але таких ситуацій, як правило, не буває.

Озброєння

На озброєнні поліції Німеччини знаходяться спеціальні 9 мм пісто­лети моделі «Вальтер» зі спеціальним запобіжником, вмонтованим у ру­коятку пістолета. Зняття такого пістолета із запобіжника відбувається шляхом стискання самої рукоятки, відпустивши її пістолет автоматично ставиться на запобіжник.

Застосування такої системи запобіжника в озброєнні української мі­ліції надасть можливість скоротити час підготовки зброї до застосуван­ня чим зберегти життя правоохоронцю.