1.2.  Поняття національних інтересів

Таким чином, з урахуванням проведених нами досліджень, пропо­нується наступний категорійний ряд: національний ідеал — національна мета — національна ідея — національні потреби — національні ціннос­ті — національні інтереси — національна ідеологія.

Відповідно до викладеного, під національними інтересами нами пропонується розуміти: результат усвідомлення цінності потреб, свідо­міший вибір національних цінностей, які зумовлені національним іде­алом, метою та ідеєю і забезпечують умови та засоби їх задоволення і реалізації.

Під час своєї реалізації національні інтереси стикаються з різними пе­решкодами, що іноді або створюють загрозу для їх реалізації, або спричи­нюють їх нереалізованість. У свою чергу, нереалізованість національних інтересів свідчить про недостатню ефективність системи національної безпеки. Водночас самі загрози не можуть розглядатися поза системою національної безпеки, тому постає необхідність в їх окремому розгляді.