1.     Поняття національної безпеки України

Проблема національної безпеки України має кардинально важливе значення в контексті загального розвитку країни та її інтеграції до євро­атлантичних структур та у світове співтовариство. Фактичне геополітич- не положення держави дозволяє констатувати про неадекватність реаль­ного і бажаного стану України у світі, відсутність дійових стратегій, які б зрушили ситуацію з критичної межи. Це зумовлює зосередження пильної уваги до проблем забезпечення національної безпеки держави, яка поєд­нує питання розвитку окремих складових системи національної безпеки з необхідністю забезпечення життєво важливих національних інтересів.

Поняття національної безпеки останнім часом все частіше з’явля­ється на шпальтах інформаційних видань, водночас воно майже не до­сліджене вітчизняними науковцями та державними діячами і має вель­ми широку інтерпретацію, через що формування стратегії національної безпеки значно ускладнюється.

Розглядаючи дане поняття, передусім доцільно проаналізувати визначення поняття «безпека». Складність даного поняття, його ба- гатоаспектність зумовлюють необхідність у певному впорядкуванні напрямів щодо його визначення. Тому для більш адекватного розв’я­зання даної проблеми класифікації напрямів визначення поняття «безпека» ми вирішили подати їх типізацію, з огляду на що нами і була сформована адекватна типологічна модель. Для цілковитого

розуміння вони були диференційовані нами на три типи: норматив­но-правова, яка передбачає виявлення напрямів щодо визначення поняття «безпека» в нормативних-правових актах України; доктри- нальна, в якій окреслюються основні напрями до визначення поняття «безпека», що містяться в науковій літературі; енциклопедична, в якій окреслюються підходи до визначення поняття «безпека», що містять­ся в енциклопедичних джерелах та словниках. Отже, розглянемо де­тальніше кожну групу.

Нормативно-правова група характеризується такими напрямами.

1. Поняття безпеки визначається формулою: безпека — відсутність ризику, загроз і небезпек. Так, приміром, безпека визначається, як: відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливіс­тю заподіяння будь-якої шкоди для життя, здоров’я та майна гро­мадян, а також навколишнього природного середовища.

2. Поняття безпеки визначається формулою: безпека — власти­вість систем. Приміром, безпека атомної станції визначається як властивість атомної станції за умов нормальної експлуатації, по­рушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій об­межувати радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими межами; безпека споруди — властивість споруди не створювати загрозу для життя, здоров’я та інтересів людини, навколишнього середовища та об’єктів господарювання.

3. Поняття безпеки визначається формулою: безпека — стан за­хищеності від ризиків, загроз і небезпек. Приміром, безпека ін­формації — це захищеність інформації від несанкціонованих дій, що призводять до модифікації, розкриття чи зруйнування даних; безпека за надзвичайних ситуацій — стан захищеності населення, об’єктів довкілля від небезпеки за надзвичайних ситуацій.

4. Поняття безпеки визначається формулою: безпека — відповід­ність певним правилам, параметрам. Так, наприклад, безпека м’яса та яєць визначається як відповідність їх ветеринарним і са­нітарним правилам та нормативам.

5. Поняття безпеки визначається формулою: безпека — комплекс заходів. Приміром, безпека руху поїздів — комплекс організа­ційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безава­рійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та при­строїв.

Локтринальна група характеризується наступними напрямами.

1. Перший напрям формалізовано можна визначити формулою: «безпека — стан захищеності від ...». Репрезентують даний на­прям М. Левицька, В. Серебряніков, І. Зозуля та інші. Приміром,

С.А. Гончаров під безпекою країни розуміє захищеність якісного стану суспільних відносин, які забезпечують прогресуючий роз­виток суспільства в конкретних історичних і природних умовах, від небезпеки, джерелом виникнення якої є внутрішні та зовніш­ні суперечності.

2. Представники другого напряму визначають безпеку через її системні властивості. Приміром, представники Міжнародної неурядової науково-дослідної і освітянської організації «РАУ- Корпорація» у своїй концепції розглядають безпеку як систем­ну властивість, яка дозволяє розвиватися і процвітати в умовах конфліктів, невизначеності ризиків на основі самоорганізації та управління.

3. Представники третього напряму визначають безпеку через активну формулу діяльності. Так, представники Інституту соціально-полі- тичних досліджень РАН вважають, що безпека — діяльність людей, суспільства і держави, світового співтовариства народів щодо вияв­лення, попередження, послаблення, усунення і відбиття небезпек і загроз, здатних згубити їх, позбавити фундаментальних, матеріаль­них і духовних цінностей, спричинити неприйнятну шкоду, закрити шлях до виживання і розвитку. Даний напрям, з огляду на його під­хід до розуміння безпеки, ми назвали діяльнішим.

4. Представники четвертого напряму, за нашою умовною класифі­кацією, розглядають безпеку як відсутність будь-яких загроз пра­вам і свободам людини, суспільства та держави, базовим інтер­есам і цінностям суверенної національної держави. Репрезенту­ють даний напрям В. Ковальський, О. Маначинський, Є. Пронкін тощо. З огляду підходу авторів до визначення поняття безпеки, цей напрям ми називали апофатичним.

5. Наступний напрям репрезентують ті дослідники, які розуміють під безпекою як стан (статику) так і властивість (динаміку) со­ціальної системи.

Енциклопедична грипа характеризується такими напрямами.

1. Представники першого напряму, за нашою умовною класифіка­цією, розглядають поняття безпеки через апофатичну формулу:

відсутність будь-яких загроз і небезпек. Приміром, у словнику В. Даля безпека визначається як відсутність небезпеки, схорон­ність, надійність.

Подібне за змістом і трактуванням С. Ожегова, у якого безпека ви­значається як стан, за якого не загрожує небезпека, є захист від небезпеки.

2. Поняття безпеки також визначається і через формулу: стан захи­щеності. Зокрема, дана позиція репрезентована В.О. Храмовим в «Юридичній енциклопедії», де безпека — стан захищеності жит­тєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовніш­ньої та внутрішньої загрози.

3. Поняття безпеки визначається через діяльнісну формулу вжит­тя певних заходів. Так, наприклад, безпека авіаційна — система організаційно-правових, економічних, технічних та інших захо­дів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників повітряного руху; через таку ж формулу визначаються поняття безпеки дорожнього руху; безпеки мореплавання; безпе­ки праці; безпеки колективної.

4. Поняття безпеки визначається через пасивну формулу: дотри­мання певного стану, визначених параметрів. Приміром, безпека радіаційна — дотримання певних меж радіаційного впливу на персонал, об’єкти атомної енергетики, населення та навколишнє природне середовище, визначених відповідними нормами, прави­лами та стандартами. С.В. Лекарєв визначає безпеку як здатність предмета, явища або процесу зберігати свої основні характерис­тики, параметри, сутність при патогенних, руйнівних впливах із боку інших предметів, явищ або процесів.

5. Поняття безпеки визначається як функція. Так, в «Юридичній енциклопедії» інформаційна безпека України — один із видів на­ціональної безпеки, важлива функція держави.