Висновки

Резюмуючи наведене, хотілося б акцентувати увагу на деяких мо­ментах.

1. Доцільним вважається розглянути питання щодо необхідності по­

глиблення співробітництва шляхом проведення скоординованих спецоперацій та надання Європолу мандату на контакти з країна­ми — не-членами ЄЄ, з огляду на спільність проблеми боротьби з тероризмом на для усього регіону.

2. Розглядаючи тероризм як соціальне явище,12 Україна твердо

відстоює позицію щодо необхідності радикальної активізації діяльності із демонтажу фінансового підґрунтя терористських організацій.13 З цією метою в нашій державі налагоджена тісна взаємодія оперативних підрозділів, які займаються боротьбою з тероризмом та відмиванням брудних грошей. Вважаючи да­ний напрям одним з пріоритетних у згаданій сфері, пропонуємо налагодити взаємодію між оперативними підрозділами країн Європи, з метою ефективного розв’язання проблем боротьби з тероризмом.

3. Боротьба з тероризмом має розглядатися як безальтернативний

пріоритетний напрям функціонування системи загальноєвропей­

12 Ліпкан В А. По той бік добра і зла // Міліція України. - 2002. - № 10. - С. 28-29.

13 Ліпкан В.А. Питання демонтажу фінансового підгрунтя терористичних організацій // Додаток до журналу “Міліція України” Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. - 2001. - № 7. - С. 10-15.

ської безпеки, і Україна докладатиме максимальних зусиль щодо підтримання миру та спокою на Європейському континенті.14

4. Сучасний тероризм становить собою асиметричну загрозу між­народній безпеці, відтак потребує розроблення нових підходів до управління тенденціями та чинниками, що можуть призвести до його активізації.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Зв’язок геополітики і національної безпеки.

2. Місце тероризму в системі загроз національній безпеці.

3. Місце МВС в системі суб’єктів боротьби з тероризмом.

4. Основи націобезпекового моделювання геополітичних процесів.

5. Роль МВС у боротьбі з тероризмом.

6. Аргументуйте необхідність вивчення дисципліни «Боротьба з те­роризмом» курсантами, слухачами та магістрами ВУЗів системи МВС України.

Завдання для самопідготовки

1. У чому полягає сутність сучасних безпекотрансформаційних процесів з погляду формування нової моделі балансу сил у світі.

2. Аргументуйте необхідність створення кафедри міжнародних від­носин і національної безпеки у вищих навчальних закладах на­ціобезпекового профілю.

Список рекомендовано ї літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2. Питання Воєнної доктрини України: Указ Президента України № 702/2005 від 21 квітня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

3. Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування право­охоронних органів: Указ Президента України № 834/2005 від 23 травня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

14 Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навчальний посібник. - К., 2003. -212 с.

4. Про боротьбу з тероризмом: Закон України // Відомості Верхо­вної Ради (ВВР). - 2003. - № 25. - Ст. 180.

5. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

Доктринальні джерела

1. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом междуна­родно-правовые подходы,— К.: НБУВ; Юнона-М, 2002. — 723 с.

2. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терро­ризирования: уголовно-правовое исследование. — С.Пб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 291 с.

3. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терро­ризирования (уголовно-правовое исследование). — М.: NOTA BENE, 2000. - 320 с.

4. Емельянов В.П. Терроризм — как явление и как состав преступле­ния. — X.: Право, 1999. — 272 с.

5. Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической на­правленности. — Харьков: Рубикон, 1997. — 176 с.

6. Емельянов В., Ліпкан В. Про деякі аспекти вивчення особи-теро- риста // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 1 (20). - С. 166-170.

7. Землянський Ю. Проти тероризму. Антитерористичний центр. Новий крок у реалізацію стратегії України у боротьбі з терориз­мом //Міжнароднабезпека. — 1999. — № 1. — С. 52-55.

8. Крутов В.В. Політичний екстремізм і тероризм у сучасних умо­вах // Тероризм і боротьба з ним / Президенту України, Верхо­вній Раді України, Уряду України, органам центральної та місце­вої виконавчої влади. — 2000. — Т. 19.

9. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. — К.: Знання,

2000,- 184 с.

10. Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом на сучасному етапі // Науко­вий вісник Національної академії внутрішніх справ України. —

2001. — № 3. — С.233-236.

11.Ліпкан В.А. Відповідальність за тероризм як один з напрямків систематизації кримінального законодавства // Додаток до жур­налу «Міліція України» Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. — 2000. — № 2. — С. 38-47.

12.Ліпкан В.А. Залучення населення до роботи міліції — запорука взаємопорозуміння, співпраці та взаємодії органів охорони пра­

вопорядку у боротьбі з тероризмом // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. — 2000. — № 2. — С. 76-79.

13.Ліпкан В.А. Компаративний аналіз тероризму і злочинів терорис­тичного характеру // Актуальні проблеми держави та права: 36. Наук. Праць. — 2000. — Вип. 8. — Одеса: Юридична література. —

С. 224-230.

14.Ліпкан В.А. Концептуальні засади побудови антитерористичного законодавства України // Науковий вісник Національної акаде­мії внутрішніх справ України. — 2002. — № 1. — С. 66-73.

15. Ліпкан В.А. Кримінальний тероризм і система безпеки підпри­ємництва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України,— К.: Вид-во Європ. Ун-ту,

2001.-С. 8-17.

16.Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка теро­ризму // Додаток до журналу «Міліція України» Актуальні про­блеми юридичних наук у дослідженнях учених. — 2000. — № 4. —

С. 23-28.

17.Ліпкан В.А. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму) // Право України. —

2002. - № 4. - С. 77-82.

18.Ліпкан В.А. Питання демонтажу фінансового підґрунтя терорис­тичних організацій // Додаток до журналу «Міліція України» Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. —

2001.-№ 7.-С. 10-15.

19.Ліпкан В.А. та ін. Боротьба з тероризмом. — К: Знання, 2002. — 254 с.

20.Ліпкан В.А. Тероризм і геополітика: гіпотетичний зв’язок // Пра­вова держава. — 2000. — Вип. 11. — С. 525-534.

21. Ліпкан В.А. Тероризм: юридична дефініція та зміст // Теро­ризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиції на­укових та практичних працівників / Під ред. А. І. Комарової, Ю.В. Землянського, В.О. Євдокімова та інших. — К, 2000. — Т. 19.-С. 50-86.

22 .ЛіпканВА. Щодо поняття тероризму//Право України. —2000. — № 7. - С. 66-69.

23.Ліпкан В.А., Ліпкан О.С., Яковенко О.О. Національна і міжна­родна безпека у визначеннях та поняттях. — К.: Текст, 2006. — 256 с.

Інтернет ресурси

1. Сайт безпекової тематики // www.agentura.ru

2. Сайт МВС України // www.centrmia.gov.ua

3. Сайт Демартаменту внутрішньої безпеки США // www.dhs.gov.

4. Сайт Державної Думи Росії // www.duma.gov.ru/

5. Сайт Кабінету Міністрів України // www.kmu.gov.ua

6. Сайт Інституту проблем національної безпеки // www.niisp.gov.ua

7. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень // www. niss.gov.ua

8. Сайт Державної Прикордонної служби України // www.pvu.gov.ua