3.2.  Обмін інформацією

Як ми вже зазначали, тероризм є продуктом суспільства, більше того — він є соціальним явищем, породженим конкретним типом ци- вілізації.9Ґрунтуючись на праці Е. Тофлера «Третя хвиля», можна при­

9 Ліпкан В.А. По той бік добра і зла // Міліція України. - 2002. - № 10. - С.28.

пустити, що ми зараз перебуваємо на стадії формування інформаційно­го суспільства, коли інформація виступає засобом та метою соціальних процесів безпеки.10 Формування інформаційного суспільства вимагає зміни ставлення не лише щодо самої інформації, а й до методів її отри­мання, поширення та використання.11

Проведення вперше в історії відносин з ЄС 11 листопада 2002 року засідання «Україна — Трійка ЄС» засвідчило підтримку прагнення Укра­їни щодо створення єдиного міждержавного міжвідомчого банку даних по боротьбі з тероризмом. На даному засіданні обговорювалось широке коло питань, чільне місце серед яких посідали питання співпраці у сфері внутрішніх справ, що здійснюється в рамках Плану дій ЄС. Пріоритета­ми співпраці у сферах компетенції МВС України визначені поміж інших і боротьба з тероризмом.

З цією метою МВС заплановано і вже зараз вживається низка захо­дів щодо вдосконалення обміну інформацією. Мета цих заходів полягає в налагодженні обміну, технічною, оперативною, тактичною та страте­гічною інформацією між правоохоронними органами України та краї- нами-членами ЄС у межах відповідного законодавства сторін у сфері боротьби з тероризмом. До цих заходів можна віднести наступні.

1. Удосконалення правової бази здійснення обміну інформацією, захисту персональних даних.

2. Визначення та правове закріплення статусу МВС України як контактного органу державної влади України, який забезпечу­ватиме обмін інформацією з правоохоронними органами Дер- жав-членів ЄС.

3. Створення на базі ДІТ МВС України центрального обліку право­охоронних органів України щодо виявлених терористських органі­зацій, їх лідерів, сфер впливу, джерел фінансування з можливостя­ми подальшого обміну інформацією з країнами-членами ЄС.

4. Удосконалення співробітництва з країнами-членами ЄС через використання інституту офіцерів зв’язку / представників МВС.

5. Встановлення зв’язків з Центральними контактними пунктами по обміну інформацією щодо терористських організацій, що бу­дуть визначені ЄС.

10 Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. / Э.Тоффлер. — М.: ООО „Издательство ACT”, 2002. - 776 с. - Philosophy.

11 Липкан ВА. Информационный фаст-фуд — приятного аппетита // Бизнес и безопасность. - 2002. - № 5. - С. 4-5.