3.1.  Заходи, що вживає МВС: перспективи та пропозиції

Членство в ЄС зобов’язує країни-члени здійснювати погоджену політику у сфері юстиції та внутрішніх справ. На практиці це означає, що договори з третіми країнами мають бути погоджені в усіх країнах- членах, існують спільні стандарти у здійсненні поліцейської діяльності, для планування спільних операцій та здійснення обміну оперативною інформацією створений Європол.

Україна вважає такими, що відповідають національними інтересам, заходи щодо підтримання ініціатив країн Євросоюзу у сфері боротьби з тероризмом. Одним з компонентів системи забезпечення внутрішньої безпеки країни є МВС. Ним вже зараз вживається ціла низка заходів, мета яких здебільшого зосереджена на посиленні боротьби з терориз­мом на багатосторонньому рівні, імплементації документів Ради Безпе­ки ООН щодо боротьби з тероризмом, участі у міжнародній співпраці у викоріненні джерел фінансування тероризму.

За результатами засідання «Україна — Трійка ЄС», парламентських слухань у Верховній Раді України з Європейської інтеграції, Лондонської конференції Міністром внутрішніх справ України Ю. Смирновим при­йнято рішення щодо розробки єдиного перспективного відомчого плану.

Перспективний план дій містить заходи, що згруповані по окремих напрямах співробітництва з ЄС. Більша частина цих заходів вже закрі­плена у «Плані-графіку імплементації Плану дій ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ», а також передбачена у проекті розпорядження Ка­бінету Міністрів про План дій щодо пріоритетних положень Програми інтеграції до ЄС.

Метою цього плану є створення єдиного відомчого документу у сфері європейської інтеграції, який діятиме на перспективу та відобра­жатиме весь спектр діяльності МВС на європейському напрямку. Це співробітництво з ЄС та його органами, Радою Європи, субрегіональ- ними європейськими організаціями, до яких входять держави-члени ЄС, держави-кандидати на вступ до ЄС: як-то Центральноєвропей­ською Ініціативою, Південно-Східною Європейською Ініціативою, недержавними міжнародними організаціями. Передбачається, що цей документ переглядатиметься та уточнюватиметься кожний рік з ура­хуванням нових домовленостей та розширенням співробітництва з країнами-членами.

Зокрема, на підставі аналізу даного Плану дій, а також наукової лі­тератури, пропонується вжити наступні заходи у сфері боротьби з теро­ризмом:

- організація стажування та навчальних візитів працівників МВС України до держав-членів ЄС та країн-кандидатів з метою ви­вчення законодавства та передового досвіду у питаннях боротьби з тероризмом;

- створення спільно з СБУ, МО, Держкомкордоном, інформацій­но-аналітичної системи обліку вчинених актів тероризму;

- вивчення можливості участі України в системі ранньої глибоко ешелонованої превенції тероризму в рамках СНД та ОБСЄ;

- здійснення спільного прикордонного співробітництва з Поль­щею, Угорщиною, Словаччиною та співробітництва з ФРН, спря­мованого на боротьбу з тероризмом;

- здійснення роботи по ратифікації Конвенції ООН проти транс­національної організованої злочинності 2000 р. та Додаткових протоколів, що доповнюють Конвенцію ООН;

- здійснення моніторингу антитерористичного законодавства України щодо його відповідності та міри імплементації норм між­народного антитерористичного законодавства відповідно до на­ціональних інтересів України;

- удосконалення чинного антитерористичного законодавства;

- здійснення навчання та підвищення кваліфікації працівників ор­ганів внутрішніх справ в рамках створених програм;

- створення національної міжвідомчої розвідки по тероризму;

- спільно з неурядовими організаціями підготовлення пропозицій щодо захисту осіб, які постраждали внаслідок вчинення акту те­роризму;

- використання можливості залучення працівників МВС до між­народних спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом;

- у межах компетенції МВС брати активну участь у імплементації Конвенції ООН по протидії фінансуванню тероризму, Європей­ської конвенції про боротьбу з тероризмом 1977 р., внести відпо­відні зміни до Кримінального кодексу та інших нормативно-пра­вових актів;

- у межах компетенції МВС узяти участь у створенні разом з СБУ системи взаємного обміну інформацією між правоохоронними органами України стосовно джерел виникнення та загроз вчинен­ня тероризму;

- вжити разом з СБУ, Держкомкордоном, Держмитслужбою по­годжених заходів щодо попередження неконтрольованого пере­міщення зброї, амуніції, отруйних речовин, наркотичних та ви­бухових речовин, а також речовин з біологічною інфекцією через державний кордон;

- вжити разом з Національним банком України і Мінфіном, Депар­таментом фінансового моніторингу необхідні заходи для заморо- ження рахунків осіб, визначених Фінансовою Розвідкою, створе­ною відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН № 1267/01;

- взяти участь у створенні Мін’юстом системи обміну інформаці­єю «Євроюст» між відповідними судовими та правоохоронними органами України та держав-членів ЄС, у тому числі щодо осіб та організацій, які фінансують та / або здійснюють терористичну діяльність;

- започаткувати та вдосконалити спільно з СБУ двосторонні від­носини між українськими правоохоронними органами та відпо­відними органами держав-членів ЄС у питаннях боротьби з теро­ризмом;

- забезпечувати розвиток співробітництва МВС з недержавними міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність в Україні.