2.     Стан інтеграції України до ЄС

Дещо відходячи від патетичної лексики і вертаючись у лоно науко­вості та логічної обґрунтованості суджень, перейдемо до розгляду пи­тань важливості співпраці України та Євросоюзу.

Україна, усвідомлюючи свою відповідальність перед європейською спільнотою, веде активну політику щодо підтримання конструктивних ініціатив у сфері формування системи загальноєвропейської безпеки, що знаходить своє відображення у плідній праці по змістовному онов­ленню Концепції (основи державної політики) національної безпеки, формуванню антитерористичного законодавства.

Укладення 16 червня 1994 року Угоди про партнерство та співро­бітництво між Україною та Європейським Союзом (УПС) стало від­ліком, з якого Україна почала здійснювати стратегічний курс на ін­теграцію з Європейським Союзом. Ця угода утворила спільні органи співробітництва, забезпечення діяльності яких здійснюється у рамках чотирьох підкомітетів.

Протягом 1998-2000 років Президентом України Л. Кучмою була видана низка указів, що визначила основні напрями європейської інте­грації та організаційні засади її здійснення.

Так, Указом Президента України від 24 лютого 1998 року «Про за­безпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом і вдосконалення механізму співро­бітництва з Європейським Союзом» створені українська частина Ради та Комітету. Міністр внутрішніх справ за посадою є членом української частини Ради. Даним Указом постановлено створення у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади структурних підрозділів з питань європейської інтеграції.

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98, визна­чила основні напрями співробітництва та першочергові завдання цієї діяльності. Національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС. В результаті очікуваного найближчими роками розширення ЄС — всту­пу до ЄС Польщі та Угорщини — Україна межуватиме з ЄС, що створить принципово нову геополітичну ситуацію. У зв’язку з цим є необхідним чітке та всебічне визначення зовнішньополітичної стратегії щодо інте­грації України до європейського політичного (в тому числі у сфері зо­внішньої політики і політики безпеки), інформаційного, економічного та правового простору. У даній стратегії також зазначається на те, що кооперативна безпека, пошук підходів до якої, поряд з іншими європей­ськими і трансатлантичними структурами, активно веде ЄС, має стати для України гарантією власної безпеки. Одним з пріоритетів галузевої співпраці є боротьба з тероризмом.

Розпорядженням Президента України від 27 червня 1998 року за­тверджено Перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до Єв­ропейського Союзу. Міністерство внутрішніх справ України є відпові­дальним за співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, у тому числі з тероризмом, як однією з форм її прояву.

Президентом України також видано укази, що стосуються адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Кабінетом Міністрів України, на виконання вище зазначеної Стра­тегії, було підготовлено Програму інтеграції України до Європейського Союзу, яка була затверджена Указом Президента України від 14 верес­ня 2000 року № 1072/2000, а, починаючи з 2001 року, Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує План дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 року № 34-р, «Про заходи щодо реалізації положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році» містить такий план дій, а також план робіт з адаптації законодавства.

Останніми часами все більшої ваги набирають заходи, що вживають­ся не однією державою, а саме коаліцією держав. Україна готова брати участь у формуванні антитерористичної системи в Європі, більше того такий досвід на рівні СНД вже є.

Нагадаю, що Україна перша в Європі створила на території власної держави Антитерористичний центр, основним завданням якого є коор­динація органів державної влади в сфері боротьби з тероризмом. Більше того, на кшталт українського, за ініціативою Казахстану та Росії було утворено антитерористичний центр СНД.

Чільне місце серед суб’єктів, що здійснюватимуть боротьбу з те­роризму посідає МВС, на яке покладено завдання щодо здійснення боротьби з тероризмом щодо запобігання, виявлення та припинення терористичних злочинів, розслідування яких віднесено чинним законо­давством України до його компетенції. Окрім цього, МВС надає Анти- терористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили та засоби, забезпечує їх ефективне використання при проведенні антите- рористичних операцій. Слід також сказати, що і в самій структурі МВС існують спеціальні підрозділи, що здійснюють фізичне припинення ак­тів тероризму, серед них можна назвати спеціальні підрозділи ГУБОЗ «Сокіл» та внутрішніх військ — «Ягуар».

Більше того, на базі провідного навчального закладу системи освіти МВС — Київського національного університету внутрішніх справ — було утворено кафедру міжнародних відносин та національної безпеки, під егідою якої разом із іншими кафедрами (теорії та практики оперативно- розшукової роботи, управління в ОВС, оперативно-штабних навчань, прикладної психології, розслідування тяжких злочинів, спеціальних операцій) розробляються теоретичні питання боротьби з тероризмом.

Міністерство внутрішніх справ України також вживає активні захо­ди щодо боротьби з тероризмом в контексті реалізації Стратегії інтегра­ції України до Свросоюзу. З метою виконання Розпорядження Кабміну, про яке я зазначив вище, та Плану дій Міністерством внутрішніх справ України видане розпорядження від 5 лютого 2002 року № 57. Окрім цьо­го, МВС брало активну участь у розробленні проекту Плану роботи з адаптації законодавства на 2003 рік.

Усвідомлюючи необхідність забезпечення курсу держави на інтегра­цію до ЄС, міжнародних зобов’язань України на європейському векторі, виконання рекомендацій парламентських слухань, домовленостей за­сідання «Трійка ЄС-Україна», інших досягнень у співробітництві з ЄС у сфері компетенції ОВС Міністром внутрішніх справ України було затверджено Перспективний план дій Міністерства внутрішніх справ України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з ЄС. Даний план містить заходи, що згруповані по окремих напрямах співробітни­цтва з ЄС.

Тому Україна не лише зацікавлена, а й здатна реально надати допо­могу європейським структурам безпеки у формуванні ефективної систе­ми боротьби з тероризмом.

Відповідно до основних документів, що утворюють законодавство ЄС, виділяють три напрями спільної політики. Перший напрям — струк­тура, економіка та соціальна й культурна політика. Другий напрям —

спільна зовнішня та безпекова політика. Третій напрям — внутрішня безпека та юстиція включає в себе поміж інших боротьбу з тероризмом. Розглянемо більш детально останній напрям.