1.1. Гєополітичний аспект

Зазначу, що сучасний тероризм, являє собою складне соціальне де­структивне явище, яке обумовлюється різноманітними умовами виник­нення. Перш за все — це перехід світового товариства від біполярної до монополярної системи, а також формування нового типу цивілізації, із одночасним конфліктом із старими, що відживають, розповсюдження ліберальної системи економіки на теренах колишньої соціалістичної співдружності, створення нової міжнародної системи Північ / Південь тощо. Крім того, створення нових держав на геополітичному просторі колишнього СРСР, а також формування нових структур в Європі супро­воджується гострими проблемами політичного, економічного, етнокон- фесійного та іншого характеру.

Щодо України, слід зауважити, що наша держава розташована на межі трьох великих геополітичних просторів — Євразійського, Серед­инної Європи та Тюркського. У згаданому аспекті особливу небезпеку для України становлять певні воєнізовані формування різних політич­них та етнічних сил, діяльність яких створює загрозу використання методів тероризму для досягнення політичних цілей та інших цілей. Особливу увагу з боку держави заслуговують Балкано-Чеченська та Балкано-Афганська дуги нестабільності, вістря якої проходять че­рез Україну, що свідчить про напругу між двома світовими цивіліза­ціями — слов’яно-православної та мусульманської. Про таку напругу свідчить і те, що в Україні, за даними СБУ, існують терористські ор­ганізації ісламського фундаменталізму, які мають практичний досвід вчинення актів тероризму.

Нині Україна опинилась у серцевині трикутнику етнорегіональних конфліктів — на Балканах, на Кавказі та Близькому Сході. Якщо ці етно- територіальні претензії сусідніх з Україною країн, будуть доведені до кон­флікту, то Європа може стати черговим джерелом нової світової війни.