Анотація

ББК 67.9(4Ук)301.163 УДК 34(477)

ТЗЗ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-481 від 27.03.07)

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою Київського міжнародного університету (протокол №10 від 27 травня 2006 р.);

Кафедрою проблем управління Київського національного університету внутрішніх справ (протокол № 7 від 19 січня 2006 року);

Кафедрою міжнародних відносин та національної безпеки (протокол № 1 від 31 серпня 2006 року).

Рецензенти:

В. І. Барко - проректор Академії управління МВС України, доктор пси­хологічних наук, доцент;

РЛ. Калюжний - начальник кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

В.І. Олефір - вчений секретар Київського національного університету внут­рішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Т 33 Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник / За ред. В.А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2007. - 884 с.

ІБВМ 978-966-373-259-6

У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст управління в органах внутрішніх справ на сучасному етапі. Запропоновано новаторський підхід до розгляду управління в ОВС. Структуру посібника становлять три основні частини: концептуальні засади соціального управління, управління в органах внутрішніх справ і актуальні проблеми управління в ОВС.

Положення даного навчального посібника апробовані при читанні авто­рами навчальних дисциплін «Управління органами внутрішніх справ», «Теорія управління органами внутрішніх справ», «Управління правоохоронними орга­нами», «Управління у сфері правоохоронної діяльності», «Теорія державного управління», «Історія і сучасні теорії управління», «Дослідження систем уп­равління», «Праксеологія та наукова організація праці керівника», «Опе­ративне управління та поліцейський менеджмент в умовах масових безпо­рядків», «Організація оперативно-службової діяльності апаратів Головних управлінь— управлінь МВС України», «Організаційні і тактичні засади про­тидії проявам тероризму», «Національна безпека України» в Київському націо­нальному університеті внутрішніх справ та Академії управління МВС України.

Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспі­рантів, викладачів, а також фахівців у галузі управління в органах внутріш­ніх справ — усіх тих, хто цікавиться системними проблемами управління та методами їх розв’язання.

ББК 67.9(4Ук)301.163

©КНТ, 2007

ІгіВК 978-966-373-259-6   ©    ЛілканВ.А.,   ЦигановО.Г.,     КузнєцовО.Втаін., 2007

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Ліпкан Володимир Анатолійович - кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри міжнародних відносин та національної безпеки (го­лова авторського колективу) - розділи 2, 8,11, 25 (підрозділи 1, 2, З.З.), словник, передмова.

Циганов Олег Григорович - кандидат технічних наук, доцент - розділи 1, 4, 5, 13 (підрозділ 1).

Доценко Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри управління в органах внутрішніх справ - розділи 6, 7, 9, 10. Кузнєцов Олександр Васильович - розділи 3,13 (підрозділи 2,3). Кузьменко Григорій Никодимович - розділ 12.

Борисенко Володимир Андрійович - розділ 22.

Захарова Алла Олександрівна - розділ 19.

Лисюченко Володимир Петрович - розділи 15,16.

Посвістак Олена Анатоліївна - розділ 14.

Чорновол Микола Миколайович - розділи 20, 21.

Бервено Сергій - здобувач кафедри міжнародних відносин та націо­нальної безпеки - розділ 26.

Зелінська Ольга - здобувач кафедри міжнародних відносин та націо­нальної безпеки - розділ 29.

Капля Олександр - розділ 24.

Кобринський Віталій - ад’юнкт кафедри міжнародних відносин та на­ціональної безпеки - розділ 27.

Коненко Степан - здобувач кафедри міжнародних відносин та націо­нальної безпеки - розділ 28.

Липчей Ярослав - магістр управління - розділ 18 (підрозділи 1,2). Лисенко Тамара - здобувач кафедри міжнародних відносин та націо­нальної безпеки - розділ 17.

Майоров Володимир - ад’юнкт кафедри міжнародних відносин та націо­нальної безпеки - розділ 25 (підрозділ 3.1., 3.2.)

Мдксименко Юлія - викладач кафедри міжнародних відносин та наці­ональної безпеки - розділ 23.

МмніАК Віталій - магістр управління - розділ 18 (підрозділ 3).

З