Вступ

Терор не придумав для зрівняння суспільства жодних засобів, як тільки рубити голови, що піднімаються вище за рівень посередності

П. Буаст

Закономірним є той інтерес, який проявляється до розроблення теоретичних питань і практичних заходів у сфері боротьби з терориз­мом. Передусім він пов’язаний із тими фундаментальними принципами демократичності і справедливості, які закладені в основу існування та ефективного функціонування системи загальноєвропейської безпеки, а також тим великим досвідом боротьби з тероризмом, який було накопи­чено впродовж багатьох років. Зазначу, що безпосередня актуальність обраної теми ґрунтується на необхідності реалізації перспективного плану дій МВС України у сфері європейської інтеграції та співробітни­цтва з ЄС, затвердженого розпорядженням Міністра внутрішніх справ України № 618 від ЗО грудня 2002 року. У свою чергу даний план було розроблено з метою забезпечення розпоряджень та доручень Прези­

дента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення курсу держави на інтеграцію до ЄС, між­народних зобов’язань України на європейському векторі, виконання ре­комендацій парламентських слухань, домовленостей засідання «трійка ЄС — Україна», інших досягнень у співробітництві з ЄС у сфері компе­тенції органів внутрішні справ.

У цілому слід зазначити, що хоча останніми часами і можна конста­тувати про активізацію наукового інтересу до дослідження теоретичних і практичних проблем боротьби з тероризмом, в Україні поки відсутні адекватні розробки з цих питань. За виключенням монографій, напи­саних кількома українськими дослідниками, зокрема В.В. Крутовим,

В.П. Ємельяновим,1 В.А. Ліпканом2 та В.Ф. Антипенком,3 українська наукова думка не може зараз похвалитися широким спектром думок на цьому напрямі. А велика кількість публікацій з даної тематики обмеж­ується здебільшого розглядом кримінологічних та кримінально-право­вих питань. У той же час, про роль та місце органів внутрішніх справ у боротьбі з тероризмом пишеться дуже мало.4 А у зв’язку із проголошен­ням Президентом України курсу на інтеграції до європейських структур розгляд ролі МВС у даному процесі, зокрема її участь у боротьбі з теро­ризмом, є новаторським, і до цього в літературі дане питання не пору­шувалося, що обумовлює актуальність обраної для дослідження теми.

Саме тому мета полягає у тому, щоб окреслити роль МВС України у боротьбі з тероризмом в контексті реалізації політики євроінтеграції.

1 Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). - М.: NOTA BENE, 2000. - 320 с.; Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. - СПб.: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2002. - 291 с.; Емельянов В.П. Терроризм - как явление и как состав преступления. - X.: Право, 1999.

- 272 с.; Емельянов В.ГІ. Терроризм и преступления террористической направленности.

- X.: Рубикон, 1997. - 176 с.; Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. — Харків, 1997. - 160 с.

2 Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. - К.: Знання, 2000. - 184 с.; Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й., Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. - К.: Знання, 2002. - 254 с.

3 Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом международно-правовые подходы.

- К.: НБУВ; Юнона-М, 2002. - 723 с.; Антипенко В.Ф. Современный терроризм: состояние и возможности его упреждения (криминологическое исследование). - К., 1998. - 191 с.; Антипенко В.Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. - К/ НБУВ, 1999. - 60 с.

4 Ліпкан В.А. Основи терорології (синергетична теорія тероризму). - К.: КНТ, 2006. -84 с.