Вступ

Схильність до змін — доля усього живого

Н. Буало

Питання інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур є, безумовно, головною стратегічною метою держави. Це на­очно підтверджено у посланні Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки», в якому, зокрема, на­голошено, що «...курс на євроінтеграцію є природнім наслідком здобуття Україною державної незалежності. Він викристалізовується з історії на­шого народу, його ментальності та демократичних традицій, з прагнен­ня нинішнього покоління бачити свою державу невід’ємною складовою Європи. Європейський вибір України — це водночас і рух до стандартів реальної демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтова­ного ринкового господарства, базованого на засадах верховенства права й забезпечення прав та свобод людини і громадянина».

Завданнями, поставленими перед суспільством Указом Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європей­ського Союзу» від 11 червня 1998 року № 615 та постановою Верховної ади України « Про Концепцію (основи державної політики) націо- альної безпеки України» від 16 січня 1997 року № 3/97-ВР є, зокре­ма, створення дієвих механізмів охорони й захисту прав та свобод лю­дини, систематизації та вдосконалення законодавства; зміцнення начал громадянського суспільства та зміцнення державно-правової системи; вдосконалення практики правотворення, правореалізації і контролю за виконанням закону; підвищення рівню правової культури, правосвідо­мості у громадян і подолання правового нігілізму.

У зв’язку з вищезазначеним перед нами чітко постають завдання та стратегічні напрямки вдосконалення органів внутрішніх справ Украї­ни — органу державної влади, що займає чільне місце в охороні громад­ського порядку і боротьбі зі злочинністю.