Висновки

Євроінтеграція — об’єктивно необхідний курс подальшого розвитку незалежної держави України. Входження до євроатлантичних структур вимагає приведення стандартів забезпечення прав і свобод людини до загальновизнаних в Європі. У даному напрямі актуалізується пробле­ма перегляду змісту сфери внутрішніх справ, а відтак і розуміння ор­ганів внутрішніх справ, які здійснюють свою діяльність у даній сфері. Причому намагання України відповідати певним стандартам не має бути самоціллю, а лише засобом підвищення ефективності державного управління всередині країни, підвищення добробуту власних громадян,

50 Наказ Мін’юста № 56/5 «Про затвердження Порядку перекладу актів...»

привнесення в Європу власного позитивного досвіду управління у сфері внутрішніх справ.

Більше того, на сьогодні можна стверджувати, що навіть коли Укра­їна, котра географічно розташована у серці Європи, відповідатиме усім критеріям до вступу та ЄЄ завжди знайдуться причини для відмови їй у вступі, оскільки інтеграційний процес нині стає не стільки об’єднан­ням економічно могутніх європейських країн, здатних творити європей­ську стратегію, скільки політичним процесом, лише ззовні оформленим об’єктивними економічними критеріями.

Відтак, для України Євроінтеграція не стільки напрям руху, скільки характер дій, перетворень у сфері внутрішніх справ з урахуванням кра­щих європейських стандартів.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «європейська інтегреація».

2. Окресліть основні організаційно-правові форми Європейської інтеграції.

3. Охарактеризуйте основні риси права Європейського Союзу.

4. Поняття acquis communautaire.

5. Розкрийте основні етапи процесу вступу країни-кандидата до ЄЄ.

6. Охарактеризуйте діяльність основних органів України в сфері адаптації українського законодавства до права Євросоюзу.

Завдання для самопідготовки

1. У чому полягає різниця між адаптацією законодавства і адаптаці­єю європейських стандартів?

2. Окресліть ефективність інтеграції України до ЄС.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

2. Договор о Европейском союзе 1992 г. — Страсбург, 1992. — С.19.

3. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічно­го та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання

Президента України до Верховної Ради // Урядовий кур’єр. — 2002. — 4 червня.

4. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законо­давства України до законодавства Європейського Союзу Закон України від 18 березня 2004 року.

5. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 червня 1998 року.

6. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законо­давства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 року.

7. Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу Указ Президента Украї­ни від ЗО серпня 2000 року.

8. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Пре­зидента України від 14 вересня 2000 року.

9. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Євро­пейськими співтовариствами та їх державами-членами, підписа­на 14 червня 1994 р. в Люксембурзі, ратифікована Законом Укра­їни від 10 листопада 1994 року.

Доктринальні джерела

1. Agenda 2000: For A Stronger And Wider Union. — Strasbourg, 15 July 1997. - DOC/97/6.

2. Avery G., Cameron F. The Enlargement of the European Union. — Sh­effield: Sheffield Academic Press, 1998. — 199 p.

3. Balazs P. The EU’s Collective Regional Approach to its Eastern Enl­argement: Consequences and Risks. — Copenhagen: Copenhagen Re­search Project on European Integration, 1997. — 38 p.

4. Building the European Information society for us all: Final policy report of the high — level expert group, April 1997 // European Commission. Di­rectorate — General for employment, industrial relation and social affairs. Unit V/B/4. — Brussels, manuscript completed in April 1997. — 77 p.

5. Common Foreign and Security Policy and Enlargement. — Gutersl- oh: Bertelsmann Foundation Publishers, 1995. — 117 p., C.4-10

6. Craig P., de Burca G. EC Law: Text, Cases, Materials. — Oxford: Cla­rendon Press, 1997. - CXXXVI p. + 1160 p.

7. EC Guidelines On The Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union // Basic Documents Supplement to International Law Cases and Materials / Louis Henkin et al. — St.Paul.,1993. — P. 62.

8. Gialdino С. Some Reflections on the Acquis communautaire // Com- mon Market Law Report. — 1995. — No. 32. — P. 1089-1121.

9. Goebel R.J. The European Union grows: the constitutional impact of the accession of Austria, Finland and Sweden // Fordham Internati­onal Law Journal, No. 18(4), 1995. — P. 1140-1149.

10. S lot PJ. Harmonization // European Law Review. — 1996. — № 2. — P. 379-389.

11. White Paper on growth, competitiveness and employment — the cha­llenge and ways forward into 21st century // European Commission, Belgium, 1993. — 54 p.

12. Арістова I.B. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності ОВС України: організаційно-правові засади: Дис. д-ра. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т внутр. справ. — X., 2002. — 408 с.

13.Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе междуна­родных отношений. — М.: Мысль, 1986. — С.270.

1 А.Брыжко В.М., Орехов А.А., Гальченко О.Н. и др. Е-будущее инфор­мационное право. — К.: Интеграл, 2002. — 264 с.

\5.Гнатовсъкий М.М. Становлення та тенденції розвитку європей­ського правового простору: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун. ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 193 с.

16. Европейское право. Учебник для вузов / Под общ. ред. Л.М. Эн- тина. — М.: Норма, 2000. — 720 с.

17.Ковальова О.О. Українська політика щодо євроінтеграційних процесів: Дис.... д.-ра політич. наук: 23.00.02 / Націон. акад. наук Укр., Ін-т політ, та етнонац. процесів. — К, 2003. — 369 с.

18.Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи: Дис. д-ра. політич. наук: 23.00.04 / Київ, націон. ун-т ім. Т. Шевченка. — К, 2003. — 475 с.

19. Муравйов В.І. Способи зближення законодавства України та пра­ва Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодав­ства України з міжнародним правом. — К, 1998. — С. 138-140.

20. Оцінка Електронної готовності України /Стратегічні рекоменда­ції/ Доповідь у рамках проекту Уряду України / ПРООН — «Ін­новаційний трамплін: ІКТ задля добробуту України». — К: Держ. ком. зв’язку та інформатизації України, — 2002 . — 8с.

21. Снігир О.В. Україна в геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка «Об’єкт — суб’єктних» відносин: Дис.... канд. політич. наук: 21.01.01 / Націон. ін,- т стратегіч. досліджень. — К, 2004. — 178 с.