Вступ

Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь

Т. Шевченко

Революція в науково-технічній сфері, поява нових видів комунікації та інформаційних технологій стали матеріальною основою глобаліза- ційних процесів, що, в свою чергу, обумовило зміну розуміння сутності феномену безпеки, а також джерел та характеру загроз, значення та роль міжнародних інститутів, завданням яких було підтримання миру та ста­більності на континентах, а також забезпечення внутрішньої безпеки у своїх державах.

Використовуючи засоби економічного, інформаційного, політич­ного та міжнародно-правового впливу, глобалізація суттєво змінює ро­зуміння концепції суверенної національної держави, оскільки все про­гресуючу роль в управлінні державотворчим процесом покладається на наднаціональні утворення, зокрема Європейський Союз.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Єв­ропейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та со­ціального розвитку України на 2002-2011 роки» визначено, що курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною дер­жавної незалежності. Він викристалізовується з історії нашого народу,

його ментальності та демократичних традицій, з прагнення нинішнього покоління бачити свою державу невід’ємною складовою єдиної Європи. Європейський вибір України — це водночас і рух до стандартів реальної демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого рин­кового господарства, базованого на засадах верховенства права й забез­печення прав та свобод людини і громадянина.1

Відтак, зважаючи на зміщення акценту діяльності у сфері внутріш­ніх справ на забезпечення прав і свобод громадян, надання послуг у сфері безпеки, доцільно проаналізувати концептуальні засади євроін­теграції, прискіпливо підійти до даного процесу не з позицій політич­ний амбіцій та емоцій, а з позицій раціонального прагматизму, зрозу­мівши, що саме дає євроінтеграція Україні, чи зможуть за нових умов органи внутрішніх справ ефективно виконувати покладені на них за­вдання, а у більш загальному плані — чи є виконувані завдання при­таманними органам внутрішніх справ. Головне — співвіднесення мрій і реальних можливостей, бажаних результатів і реальних наслідків. Го­ловна мета — процвітання та могутність України. Яким це буде зробле­но шляхом — питання іншого порядку.

Приєднуючись до позиції про інтегративний напрям руху України розкриємо сутність основних положень євроінтеграції.