Висновки

Насамкінець зазначимо, що розглянуті основні напрями НОУП в органах внутрішніх справ тісно взаємопов’язані і дають позитивні ре­зультати тільки при спільності їхнього розвитку. При цьому наукова ор­ганізація праці, сприяючи підвищенню ефективності процесів управлін­ня, сама базується на заходах щодо їх вдосконалення.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття, завдання, принципи, особливості наукової організації праці (НОП) та наукової організації управлінської праці (НОУП) в органах внутрішніх справ.

2. Організація раціонального використання робочого часу управ­лінської праці.

3. Інновація процесів праці з керування.

4. Формування внутрішніх та зовнішніх умов управлінської праці.

Завдання для самопідготовки

1. Особливості наукової організації праці в умовах комп’ютеризації суспільства.

2. Сутність інноваційного менеджменту щодо процесів підвищення ефективності управлінської праці.

Список рекомендовано ї літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

2. Закони України «Про міліцію» від 20.12.90 р. із змінами і допо­вненнями прийнятими законами України від 19.06.92 p., 26.01.93 p., 28.06.94 р. ВВР, 1991р. №4— ст.20 (накази МВС України № 13 від 17.01.91 р„ № 444 від 28.07.92 p., № 136 від 22.03.93 p., № 392 від 10.07.94 p.).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. №649 «Концепція реформування наукової та науково-технічної діяль­ності в системі правоохоронних органів».

4. Наказ МВС України від 15.05.2003 року № 491 «Про вдоскона­лення науково-дослідної діяльності в системі МВС України».

Доктринальні джерела

1. Атаев JI.A. Научная организация управленческого труда, — М., 1980.

2. Бандурка О. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — Харків: «Осно­ва», 1996.

3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для вищих навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - 298 с.

4. Баранов А.К., Карпычев В.ІО., Минаев В.А. Компьютерные эк­спертные технологии в органах внутренних дел: Учебное посо­бие. - М.: Акад. МВД РФ, 1992. - 131 с.

5. Браун М. Досягнення успіху у менеджменті проектів -К.: Бри­танська Рада в Україні, 2000. — 96 с.

6. Вертузаев М.С., Попов Ю.В. Основы компьютеризации деятель­ности сотрудников ОВД: Учеб. пособие. — Киев: УАВД, 1993.

7. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організа­ція праці менеджера: Навч. посіб. для студ.екон.вузів. — К.: Кон­дор, 2003.

8. Вілкокс Г., Морріс С. Як успішно сформувати команду. — К.: Бри­танська Рада в Україні, 2000. — 88 с.

9. Золотарев В.Н. Использование рабочего времени руководителя­ми городских и районных органов внутренних дел: Лекция. — М.:

ВШ МВД СССР, 1973.

10. Зудина Л. Организация управленческого труда. Учеб. пособие. — М.: ІНФРА, 1997.

11. Зуйков Г.Г., Малков В Д. Научная организация управления в аппара­тах милиции. Учебное пособие. Изд. Академия России. — М., 1975.

12. Зуйков Г.Г., Черненко Г.И., Ясъков Е.Ф. Научная организация тру­да в органах внутренних дел. — М.: Акад. МВД СССР, 1981.

13. Казанцева К.В. Научная организация информационной деятель­ности. — М.: Наука, 1985.

1 А. Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право . — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. — 246 с.

15. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе: Пер. с польск. — М.: Экономика, 1975.

16.Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое посо­бие. - М.: Ось-89,1996.

17. Кутушев В.Г. Научная организация труда в ОВД. — Хабаровск, 1989.

\8.Минченко A.B. Перспективы использования АРМ в деятельности

дежурных частей // Информационный бюллетень ГИЦ МВД СССР, № 7,1989. - С.43-52.

19.Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организа­ция труда следователя. — М., 1974.

20. Михайловская И.Б. Некоторые вопросы научной организации труда должностных лиц правоохранительных органов. // Вопро­сы борьбы с преступностью. Вып. 17, 1982. — С.144-162.

21 .НиссиненИ., Воцтилайнен Э. Время руководителя: эффектив­ность использования: Сокр. пер. с фин. — М., 1988.

22. Основы автоматизации управления в органах внутренних дел: Учебник // Под. ред. проф. А.П. Полежаева и проф. В.А. Минае­ва. — М.: Акад.МВД РФ, 1993. — 332 с.

23. Петренко В.В., Донцов И.И. Основы применения ЭВМ в деятель­ности ОВД. Учеб. пособие. — Рязань: ВШ МВД СССР, 1989.

24.Плішкін В. Теорія управління органами внутрішніх справ. — K.: НАВСУ, 1999 - 702 с.

25. Попов Г.Х. Техника личной работы,—М.: Советская Россия, 1979.

26. Сергиенко Л.А. Правовая регламентация управленческого тру­да. — М.: Наука, 1984.

27. Фельзер А.Б., Добороневський О.В. Техніка роботи керівника. Навч. посібник. — K., 1993.