Висновки

Професійна підготовка особового складу органів внутрішніх справ — це організований і цілеспрямований процес оволодіння знаннями, умін­нями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно- службових задач.

В систему професійної підготовки входять службова і бойова підго­товка, яка в свою чергу підрозділяється на спеціальну, технічну, медичну (службова підготовка) та на вогневу, фізичну, стройову, цивільну оборо­ну, топографію, настанови.

До основних завдань психологічної підготовки належать: підвищити стійкість співробітників органів внутрішніх справ до дій стресів; розви­ти у особового складу потрібні психологічні якості, формувати особли­ві навички і уміння, що сприяють високоефективному виконанню всіх професійних дій в любих складних і загрозливих умовах оперативно- службової діяльності по забезпеченню правопорядку.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Психологічні реакції людини в екстремальних ситуаціях.

2. Поняття, задачі та методи морально-психологічної підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в особливих умовах.

3. Морально-психологічне забезпечення дій особового складу орга­нів внутрішніх справ в особливих умовах.

4. Організація підготовки особового складу органів внутрішніх справ в особливих умовах.

Завдання для самопідготовки

1. Поняття екстремальних умов, їх відмінність від повсякденних умов функціонування ОВС.

2. Особливості здійснення морально-психологічного забезпечення дій особового складу ОВС в особливих умовах у контексті фор­мування інформаційної цивілізації.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2. Наказ МВС України від 12 липня 1993 року № 397 «Про затвер­дження Положенню про центр бойової підготовки УВС, УВСТ».

3. Наказ МВС України від 24.11.2003 № 1460 «Про організацію служби психологічного забезпечення оперативно-службової ді­яльності органів і підрозділів внутрішніх справ України та на­вчально-виховного процесу у відомчих навчальних закладах».

4. Наказ МВС України від 25.11.2003 № 1458 «Про організаційно-

нормативне забезпечення виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ».

5. Рішення колегії МВС України № 8 КМ/1 «Про результати робо­ти та подальший розвиток служби психологічного забезпечення ОРД органів і підрозділів ОВС України».

6. Наказ МВС України № 46 від 17.01.2000 р. «Про суттєві недоліки в проведенні навчального тренування в УМВС України в Хер­сонській області та покаранні винних».

7. Наказ МВС України № 186 від 27.03.2000 р. «Про вдосконален­ня діяльності ОВС в боротьбі зі злочинами пов’язаними з тран­спортними засобами».

8. Наказ МВС України № 759 від 21.10.2000 р. «Про стан професій­ної підготовки та безпеки особового складу органів внутрішніх справ України та заходи щодо вдосконалення відповідно до за­вдань Президента України з питань забезпечення належного гро­мадського порядку та протидії злочинності в державі».

9. Наказ МВС України № 728 від 21.10.2000 р. «Про серйозні недо­ліки в організації професійної підготовки та забезпечення безпеки особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ України».

10. Наказ МВС України № 1345 від 11.11.2003 р. «Про затвердження настанови про дії органів внутрішніх справ України по ліквідації масових безпорядків».

11. Наказ МВС України № 1444 від 25.11.2003 р. «Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС України».

Доктринальні джерела

1. Кондратьев Я.Ю., Барко В.І. Проблеми особистісного розвитку керівників ОВС. - НАВСУ. - К., 2004.

2. Професійно-психологічна підготовка працівників оператив­них підрозділів. Навчально-методичний посібник частина 1, 2. НАВСУ. К„ - 2003.

3. Смирнов С.А. К вопросу о развитии психологической подготов­ки личного состава органов внутренних дел. Совершенствование управления органами внутренних дел в особых условиях. Труды Академии МВД СССР. — М., 1991.

4. Столяренко А.М. Психологическая подготовка личного состава органов внутренних дел. — X., 1987.