Висновки

Таким чином при розкритті питання особливих умов важливим є ви­значення завдань, що вирішують органи внутрішніх справ у надзвичай­ній обстановці. Слід мати на увазі й те, що надзвичайна обстановка може виникнути раптово, в будь-який період року та доби; характеризуватися обмеженою чи великою територією, тривалістю чи швидкоплинністю.

У зону дій можуть потрапити велика кількість людей різних за віком, рівнем культури, освіти, станом здоров’я, а також різні делегації тощо, і це потребує відповідних кваліфікованих дій особового складу ОВС.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та класифікація надзвичайних ситуацій та їх зміст.

2. Особливі умови діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайної обстановки.

Завдання для самопідготовки

1. Критерії поділу надзвичайних ситуацій.

2. Класифікація особливих умов діяльності ОВС.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

2. Закон України «Про захист населення і територій від надзви­чайних ситуацій техногенного та природного характеру» від

08.06.2000 р.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бо­рону України» від 05.10.2000 р.

4. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від

13.07.2000 р.

5. Указ Президента України «Про Положення про Антикризовий центр» від 18.03.2003 р. № 228/2003.

6. Декларація про державний суверенітет від 16.07.90 р. // Відомос­ті Верховної Ради України № 31.1990.

7. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 544 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підви­щену екологічну небезпеку».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 р. № 1099 «Про порядок класифікації надзвичайний ситуацій».

10. Указ Президента України від 26.03.1999 р. №84/99 «Про Кон­цепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнен­ня надзвичайних ситуацій».

11. Наказ МВС України № 443 від 31.05.1999 р. «Про затвердження постанови про дії ОВС при ліквідації масових безпорядків».

12. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від

06.04.2000 р.

13. Указ Президента України від 17.10.2000 р. № 1138/2000 та від

24.04.2001 р. № 1248/2001 «Про затвердження Положення про МВС України».

14. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від

18.01.2001 р.

15. Наказ МВС №230 дек від 27.04.2001 року «Про затвердження Постанови про заходи органів, підрозділів внутрішніх справ, час­тин ВВ, щодо розшуку і затриманню озброєних та інших злочин­ців які становлять підвищену суспільну небезпеку».

16. Наказ МВС України № 1268 від 07.12.2002 р. «Про затвердження Постанови про оперативний штаб МВС України та складу опера­тивного штабу».

17. Наказ МВС України від 11.11.2003 № 1345 «Про затверджен­ня Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих на­вчальних закладів МВС України з ліквідації масових завору­шень».

18. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від

16.03.2000 р.

19. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

06.04.2000 р.

Доктринальні джерела

1. Лаптій В. А. Проблеми удосконалення управління ОВС в надзви­чайних умовах.

2. Лаптій В.А. Проблеми оптимізації управління ОВС в особливих умовах.