Висновки

Органи охорони здоров’я МВС України проводять складну та від­повідальну роботу з медичного обслуговування прикріпленого контин­генту, здійснюють виконання заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності. Надають амбулаторно-полі- клінічну, стаціонарну, санаторно-курортну допомогу особовому складу, членам їх сімей і пенсіонерам МВС. Здійснюють контроль по дотриман­ню на підприємствах, в підрозділах і установах ГУ МВС, УМВС, підроз­ділах внутрішніх військ, учбових закладах санітарно-гігієнічних і про­тиепідемічних норм і правил, ведуть роботу по санітарно-гігієнічному вихованню населення і пропаганді здорового способу життя.

Особливе місце в роботі органів охорони здоров’я МВС України, як і органів охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, інших відомчих установ, займають питання організації медико-санітар- ного забезпечення населення, яке обслуговується як «медицина ката­строф», формування відомчого реєстру потерпілих від Чорнобильської катастрофи і медичного забезпечення особового складу, що бере участь у ліквідації наслідків екстремальних ситуацій та масових безпорядків.

У своїй роботі органи охорони здоров’я повинні суворо дотримува­тись законності та керуватися законами України, нормативними актами МВС України, Міністерства охорони здоров’я України і відповідними Положеннями їх діяльності.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Задачі і основні напрями діяльності підрозділів і установ охоро­ни здоров’я системи МВС.

2. Структура департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС України.

3. Організація проведення військово-лікарської експертизи.

4. Взаємодія медичних установ МВС України.

Завдання для самопідготовки

1. Місце медичного забезпечення у системі забезпечення управлін­ня ОВС.

2. Особливості взаємодії медичних установ міліції з іншими орга­нами внутрішніх справ.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Наказ МВС України від 04.11.2003 № 1296 «Про медичне забез­печення в закладах охорони здоров’я системи МВС України».

2. Наказ МВС України від 04.11.2003 № 1286 «Про затвердження положень про заклади охорони здоров’я МВС України».

Доктринальні джерела

1. Андреєва І.М. Система управління кадрами в охороні здоров’я. Д.: «Здоров’я», 1986.

2. Велика медична енциклопедія Вид. З, М., 1976.

3. Велика радянська енциклопедія Вид. З, М., 1974.

4. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. Д., «Здоров’я», 1993.

5. Жижков А.А. Управління органами внутрішніх справ при стихій­ному лиху МВС СРСР М. 1989.

6. Колпаков В.К. Адміністративне право України. Підручник. Юрин- ком Інтер. 1999.

7. Корнієнко М.В. Напрямки розвитку системи управління органами внутрішніх справ в сучасних умовах. Матеріали науково-практич- ної конференції НАВСУ, ГУ МВС України в м. Києві, 2000.

8. Кравченко Ю.Ф. Міліція України. До., «Генеза», 1999.

9. Лаптій В.А. Основи управління органами внутрішніх справ в особливих умовах. 1996.

Ю.Мартинов Ю.А. Про поняття особливих умов М„ 1972.

11 .Подоляка А.М. Актуальні проблеми управління органами вну­трішніх справ при групових порушеннях громадського порядку та масових безпорядках. Матеріали науково-практичної конфе­ренції» НАВСУ, ГУ МВС України в м. Києві, 2000.